172/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

172
ZÁKON
z 21. marca 2005
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania štátnej podpory výskumu a vývoja, postavenie a úlohy orgánov s pôsobnosťou v oblasti vedy a techniky vrátane Agentúry na podporu výskumu a vývoja, dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, národný program rozvoja vedy a techniky a informačné zabezpečenie výskumu a vývoja.
§ 2
Výskum a vývoj
(1)
Výskum je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania. Výskum sa skladá zo základného výskumu a z aplikovaného výskumu.
(2)
Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.
(3)
Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.
(4)
Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.
(5)
Inováciou sa rozumie
a)
nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,
b)
nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru,
c)
nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov,
d)
prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
e)
nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv,
f)
zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,
g)
zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,
h)
zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,
i)
zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,
j)
účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.
§ 3
Infraštruktúra výskumu a vývoja
Infraštruktúru výskumu a vývoja tvoria osoby uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb a sústava prístrojov, zariadení, informačných, komunikačných a technologických celkov a systémov, ako i ostatných hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktoré slúžia pre potreby výskumu a vývoja.
§ 4
Projekt výskumu a vývoja a projekt rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
(1)
Projekt výskumu a vývoja je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a techniky. Súčasťou projektu výskumu a vývoja sú aj údaje o personálnych, materiálnych, prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie.
(2)
Projekt rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja (ďalej len „rozvojový projekt“) je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených činností a opatrení zameraných na zlepšenie infraštruktúry výskumu a vývoja v záujme vytvorenia alebo zlepšenia podmienok na riešenie projektov výskumu a vývoja. Súčasťou rozvojového projektu sú aj údaje o personálnych, materiálnych, prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie.
(3)
Riešením projektu výskumu a vývoja alebo rozvojového projektu (ďalej len „projekt“) je uskutočňovanie naplánovaných činností a opatrení a ich prostredníctvom napĺňanie zámerov a cieľov projektu.
(4)
Žiadateľ je právnická osoba1) alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť o finančné prostriedky na riešenie projektu (ďalej len „žiadosť“). Projekt, na ktorého riešenie žiadateľ požaduje finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti.
(5)
Príjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej boli poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie projektu a ktorá zodpovedá za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami.
(6)
Spolupríjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej sú príjemcom poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie časti projektu na základe zmluvy o riešení projektu. Zoznam navrhovaných spolupríjemcov uvádza žiadateľ v žiadosti. Rozsah činností uskutočňovaných spolupríjemcami je súčasťou projektu.
(7)
Poskytovateľ je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja žiadateľovi.
(8)
Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za určenie účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie.
§ 5
Štátna vedná a technická politika
(1)
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky je dokument, ktorý obsahuje základné zámery a ciele v oblasti výskumu a vývoja vrátane zámerov a cieľov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, tém štátnych programov výskumu a vývoja a tém štátnych programov rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja a zámerov a cieľov v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.
(2)
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky sa vypracúva na päť až desať rokov a obsahuje aj plán finančného zabezpečenia aktivít, ktoré pokrýva.
(3)
Národný program rozvoja vedy a techniky je program v rámci štátneho rozpočtu2) zameraný na uskutočňovanie dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky.
(4)
Štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja sú osobitnou formou podpory výskumu a vývoja v oblastiach určených štátom.
§ 6
Odbor vedy a techniky
(1)
Odbor vedy a techniky je obsahovo vymedzená oblasť vedy a techniky, v ktorej sa uskutočňuje výskum a vývoj.
(2)
Sústavu odborov vedy a techniky a číselníky odborov vedy a techniky určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“). Sústava odborov vedy a techniky slúži na štatistické a administratívne účely.
(3)
Sústava odborov vedy a techniky sa člení na tieto skupiny odborov vedy a techniky:
a)
prírodné vedy,
b)
technické vedy,
c)
lekárske vedy,
d)
pôdohospodárske vedy,
e)
spoločenské vedy,
f)
humanitné vedy.
§ 7
Sektorová štruktúra výskumu a vývoja
Právnické osoby1) a fyzické osoby - podnikatelia uskutočňujúce výskum a vývoj sa na štatistické účely začleňujú do týchto sektorov výskumu a vývoja:
a)
štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied3) a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy4) (ďalej len „ústredný orgán“),
b)
sektor vysokých škôl,5) ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
c)
neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia,6) neziskové organizácie,7) združenia právnických osôb8) uskutočňujúce výskum a vývoj,
d)
podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia,9) ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.
§ 7a
Centrum excelentnosti výskumu
Centrum excelentnosti výskumu je označenie právnickej osoby,
a)
ktorá vykonáva výskum prevažne v jednom odbore vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,
b)
ktorá sa zúčastňuje na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, ktoré vnikli na základe medzinárodných zmlúv alebo medzivládnych dohôd,
c)
ktorá sa zúčastňuje na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
d)
ktorej výsledky výskumu sú využívané vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo vo vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
e)
ktorá zamestnáva zamestnancov v oblasti výskumu s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania,
f)
ktorej stav technickej infraštruktúry výskumu spĺňa požiadavky pre splnenie cieľov projektov základného výskumu,
g)
ktorej výsledky výskumu sú porovnateľné s výsledkami základného výskumu dosahovanými v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) podľa § 26a ods. 7 písm. a) a b).
§ 7b
Špecializovaná organizácia vedy a techniky
(1)
Špecializovaná organizácia vedy a techniky je obchodná spoločnosť,9a) ktorej hlavnou činnosťou je podpora činností zameraných na prenos výsledkov aplikovaného výskumu alebo výsledkov vývoja do praxe a poskytovanie vedecko-technických služieb podľa § 8 ods. 2 a podľa § 24 ods. 1 písm. e).
(2)
Špecializované organizácie vedy a techniky sú
a)
vedecko-technologický park,
b)
výskumno-vývojové centrum,
c)
technologický inkubátor.
(3)
Špecializovaná organizácia vedy a techniky podľa odseku 2 písm. a) a c) poskytuje najmä
a)
výrobné priestory alebo administratívne priestory,
b)
administratívne služby a materiálne služby,
c)
technickú infraštruktúru,
d)
informácie o organizáciách vykonávajúcich výskum a vývoj a o odberateľoch výsledkov výskumu a vývoja.
(4)
Vedecko-technologický park uskutočňuje najmä podporu komerčného uplatnenia výsledkov výskumu a vývoja v praxi prostredníctvom malých podnikateľov alebo stredných podnikateľov, ktorí sú jeho súčasťou. Výsledky výskumu a vývoja získava vedecko-technologický park vlastnou činnosťou alebo zmluvne od osôb uvedených v § 7.
(5)
Výskumno-vývojové centrum zabezpečuje využitie výsledkov výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou podľa § 7 písm. b) až d) vo vlastnej výrobnej praxi. Zakladateľmi a spoločníkmi výskumno-vývojového centra sú podnikateľ9) a právnická osoba podľa § 7 písm. b) až d), ktorej výsledky výskumu a vývoja sa budú využívať vo výrobnej praxi výskumno-vývojového centra.
(6)
Technologický inkubátor vytvára podporné prostredie pre začínajúcich malých podnikateľov, ktorí využívajú výsledky výskumu a vývoja pre inováciu tovarov a služieb alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. Technologický inkubátor poskytuje začínajúcim malým podnikateľom okrem podpory podľa odseku 3 aj
a)
poradenstvo pri začiatku podnikania,
b)
sprostredkovanie finančnej podpory,
c)
konzultačné služby pre prenos technológií do praxe,
d)
organizovanie seminárov a školení,
e)
služby pre podporu exportu.
(7)
Technologický inkubátor poskytuje podporu začínajúcim malým podnikateľom najviac tri roky od získania ich oprávnenia podnikať.
(8)
Vznik špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk na vysokých školách upravuje osobitný predpis.9b)
(9)
Podpora špecializovaných organizácií vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uskutočňuje podľa § 16 ods. 3.
§ 8
Vedecko-technické služby
(1)
Vedecko-technické služby sú činnosti vykonávané právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi na podporu výskumu a vývoja.
(2)
Vedecko-technické služby sú:
a)
poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane knižničných služieb,
b)
činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe,
c)
poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
d)
monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov,
e)
technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov,
f)
patentová a licenčná činnosť,
g)
vedecko-technické služby v oblasti metrológie vykonávané podľa osobitného predpisu,10)
h)
súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu a vývoja vykonávané podľa osobitného predpisu,11)
i)
ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja uskutočňované podľa osobitného predpisu,12)
j)
činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja,
k)
činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.
§ 8a
Dotácia na vedecko-technické služby
(1)
Dotáciu na vedecko-technické služby zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na činnosti podľa § 8.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť a použiť aj na
a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady osobám, ktoré zabezpečujú vykonávanie činnosti podľa odseku 1 a sú dohodnuté v pracovnej zmluve alebo dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,12a)
b)
náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty spojené so zabezpečovaním činnosti podľa odseku 1.
(3)
Poskytovateľom dotácie môže byť ministerstvo školstva, ústredný orgán alebo Slovenská akadémia vied.
(4)
Žiadateľom o dotáciu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je bezúhonný podľa § 14 ods. 3, spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.12b)
(6)
Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou,12c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.12d)
(7)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(8)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie zverejneného ministerstvom školstva na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „centrálny informačný portál“) alebo ústredným orgánom na jeho webovom sídle alebo Slovenskou akadémiou vied na jej webovom sídle.
(9)
Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje informácie najmä o
a)
druhu činnosti podľa § 8 ods. 2, na ktorý bude dotácia poskytnutá,
b)
základnom cieli poskytnutia dotácie a výberových kritériách, podľa ktorých sa budú jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocovať, a počte bodov prislúchajúcich k jednotlivým výberovým kritériám,
c)
výške spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa,
d)
adrese prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
e)
dátume a hodine uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
f)
formulári žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme,
g)
okruhu oprávnených žiadateľov o dotáciu,
h)
výške finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie,
i)
najvyššej a najnižšej výške dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie,
j)
spôsobe odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie dotácie,
k)
časovom harmonograme vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie.
(10)
Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú:
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, tituly a adresa trvalého pobytu štatutárnych zástupcov,
b)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
meno, priezvisko, tituly,
3.
adresa trvalého pobytu,
4.
miesto podnikania,
5.
identifikačné číslo,
6.
daňové identifikačné číslo.
(11)
Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje
a)
popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa,
b)
podrobné vecné vymedzenie činnosti podľa odseku 9 písm. a), na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
c)
termín, formu a miesto ukončenia činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
d)
informáciu, či žiadateľ na druh činnosti podľa písmena b) nepožiadal o dotáciu aj iného poskytovateľa alebo ju už poberá,
e)
tabuľkovo spracovaný rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s finančným zabezpečením činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie, z toho osobitne výšku požadovanej dotácie a jej rozpis, pričom žiadateľ osobitne uvedie výšku prostriedkov požadovaných na mzdové náklady a ostatné osobné náklady a osobitne výšku prostriedkov požadovaných na náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty,
f)
súhlas žiadateľa so zverejnením jeho identifikačných údajov,
g)
ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(12)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú:
a)
preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,12e)
b)
doklad osvedčujúci oprávnenie žiadateľa na podnikanie nie starší ako tri mesiace,
c)
pri právnickej osobe spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina a pri fyzickej osobe - podnikateľovi osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
d)
pri právnickej osobe výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov a pri fyzickej osobe - podnikateľovi výpis z registra trestov fyzickej osoby nie starší ako tri mesiace,
e)
prínosy poskytnutej dotácie pre rozvoj žiadateľa a pre Slovenskú republiku,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné,
g)
potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je spolufinancovanie požadované.
(13)
Ak je žiadateľ povinný vypracúvať účtovnú závierku alebo výročnú správu, uloží ich znenie za posledné účtovné obdobie najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti do verejnej časti registra účtovných závierok,12ea) ak taká účtovná závierka alebo výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená.
(14)
Žiadateľ na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie môže predložiť jednu žiadosť o poskytnutie dotácie.
(15)
O poskytnutí dotácie rozhoduje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“), ak je poskytovateľom dotácie ministerstvo školstva, alebo príslušný minister, vedúci, riaditeľ alebo predseda, ak je poskytovateľom dotácie ústredný orgán, alebo predseda Slovenskej akadémie vied, ak je poskytovateľom dotácie Slovenská akadémia vied. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie minister školstva, príslušný minister, vedúci, riaditeľ, predseda ústredného orgánu alebo predseda Slovenskej akadémie vied vychádza z odporúčaní odbornej komisie pre poskytnutie dotácie (ďalej len „komisia“), ktorú si zriaďujú osobitne na tento účel.
(16)
Komisia má ako poradný orgán poskytovateľa dotácií najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba12f) nesmie byť
a)
žiadateľom o dotáciu,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa o dotáciu alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o dotáciu,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi o dotáciu alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ o dotáciu členom.
(17)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených v oznámení o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa odseku 9 písm. b). Jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť pri vyhodnocovaní očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa o dotáciu.
(18)
Podrobnosti o zložení, rokovaní, rozhodovaní komisie, organizácii jej práce a postupe pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie upraví štatút komisie, ktorý vydá poskytovateľ dotácií.
(19)
Ak príjemca dotácie poruší finančnú disciplínu pri použití dotácie, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.12g)
(20)
Poskytovateľ dotácie poskytuje dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 10,
b)
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
c)
účel, druh, výšku a dobu použitia dotácie,
d)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie dotácie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
g)
prínosy poskytnutej dotácie podľa odseku 12 písm. f),
h)
sankcie za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie,
i)
termín zúčtovania dotácie,
j)
ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(21)
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie je aj rozpočet príjmov a výdavkov podľa odseku 11 písm. e).
(22)
Poskytovateľ dotácie vykonáva kontrolu použitia dotácie podľa osobitného predpisu.12h) Poskytovateľ dotácie kontroluje aj účelnosť použitia dotácie na základe správy predloženej príjemcom dotácie najneskôr do troch mesiacov po skončení poskytovania dotácie.
(23)
Ministerstvo školstva zverejňuje zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií a ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácie12i) a zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie vrátane dôvodu neposkytnutia dotácie, a informáciu o tom, ktoré žiadosti o poskytnutie dotácie boli schválené na základe odporúčania komisie a ktoré boli schválené napriek neodporúčaniu komisie, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia na centrálnom informačnom portáli.
(24)
Ústredné orgány a Slovenská akadémia vied zverejňujú zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií a ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácie12i) a zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie vrátane dôvodu neposkytnutia dotácie, a informáciu o tom, ktoré žiadosti o poskytnutie dotácie boli schválené na základe odporúčania komisie a ktoré boli schválené napriek neodporúčaniu komisie, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia na svojom webovom sídle.
(25)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.12j)
Orgány s pôsobnosťou v oblasti organizácie štátnej podpory výskumu a vývoja
§ 9
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)
a)
schvaľuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, vytvára podmienky na jeho napĺňanie a vyhodnocuje jeho plnenie,
b)
schvaľuje národný program rozvoja vedy a techniky a vyhodnocuje jeho plnenie,
c)
schvaľuje štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
d)
vymenúva a odvoláva na návrh ministra školstva členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku13) (ďalej len „Rada pre vedu a techniku“), členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
e)
schvaľuje na návrh ministra školstva štatút Agentúry na podporu výskumu a vývoja, štatút Rady pre vedu a techniku a štatúty rád štátnych programov,
f)
prerokúva výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike,
g)
schvaľuje v rámci svojich kompetencií dvojstranné a mnohostranné zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.
§ 10
Ministerstvo školstva
(1)
Ministerstvo školstva vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku a koordinuje činnosť ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl pri príprave a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky a pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy a návrhu zákona o štátnom rozpočte za oblasť vedy a techniky na príslušný rok okrem výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(2)
Ministerstvo školstva zodpovedá za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.
(3)
Ministerstvo školstva
a)
vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky,
b)
vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie národný program rozvoja vedy a techniky, jeho zmeny a pravidelné hodnotenia jeho plnenia,
c)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrhy štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja ako súčastí národného programu rozvoja vedy a techniky,
d)
schvaľuje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpočet Agentúry na podporu výskumu a vývoja vrátane jeho rozdelenia podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c),
e)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja a koordinuje jej účasť v týchto centrách,
f)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja, komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja a koordinuje a vyhodnocuje jej účasť v týchto programoch a iniciatívach,
g)
každoročne vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím,
h)
vypracúva návrhy nástrojov priamej a nepriamej podpory výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu a vývoja v praxi,
i)
vydáva metodické materiály na prípravu, financovanie, koordináciu a kontrolu riešenia štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a ďalších projektov,
j)
koordinuje budovanie a využívanie informačných a komunikačných systémov pre potreby výskumu a vývoja,
k)
vypracúva systémové opatrenia na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry výskumu a vývoja,
l)
vytvára systémové mechanizmy a podmienky na nezávislé odborné posudzovanie činností orgánov s pôsobnosťou vo výskume a vývoji a právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré uskutočňujú výskum a vývoj s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu,
m)
vytvára podmienky na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a techniky a podmienky na popularizáciu vedy a techniky a výsledkov výskumu a vývoja,
n)
zabezpečuje účasť zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja, ak tento zákon neustanovuje inak, zabezpečuje plnenie úloh v oblasti vedy a techniky, ktoré vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
o)
organizačne a finančne zabezpečuje činnosť Rady pre vedu a techniku a činnosť rád štátnych programov,
p)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na finančné zabezpečenie členstva Slovenskej republiky v centrách výskumu a vývoja Európskej únie a v medzinárodných centrách výskumu a vývoja ako súčasť národného programu rozvoja vedy a techniky,
r)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu,
s)
zabezpečuje kontrolu dodržiavania etických noriem vo výskume a vývoji,
t)
môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi na vedecko-technické služby podľa § 8a.
(4)
Ministerstvo školstva pri plnení úloh v oblasti vedy a techniky uvedených v odseku 3 spolupracuje s ústrednými orgánmi, so Slovenskou akadémiou vied, s orgánmi reprezentácie vysokých škôl,14) s reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
§ 11
Ústredné orgány
(1)
Ústredné orgány sa spolupodieľajú na formulovaní dlhodobých zámerov a cieľov štátnej vednej a technickej politiky a ich napĺňaní.
(2)
Ústredné orgány
a)
spolupracujú s ministerstvom školstva pri príprave návrhov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,
b)
spolupracujú s ministerstvom školstva pri vypracúvaní návrhu národného programu rozvoja vedy a techniky na príslušný rozpočtový rok,
c)
v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť finančné prostriedky na úhradu výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám a finančné prostriedky právnickým osobám podľa § 7 písm. d) a fyzickým osobám - podnikateľom na výskum a vývoj podľa osobitného predpisu,15)
d)
v rozsahu vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť dotáciu na vedecko-technické služby podľa § 8a,
e)
metodicky usmerňujú zapájanie právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj, ktorých sú zriaďovateľmi alebo ktoré patria do ich vecnej pôsobnosti, do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce vrátane koordinácie medzinárodných programov výskumu a vývoja a utvárajú podmienky na túto spoluprácu.
(3)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) v rámci svojej pôsobnosti4) koordinujú podľa tohto zákona činnosti ústredných orgánov a ostatných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.
(4)
Ministerstvo obrany v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu vykonáva aj pôsobnosť ministerstva školstva podľa § 10 ods. 3 písm. e), f) a n).
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
§ 12
Postavenie a úlohy Agentúry na podporu výskumu a vývoja
(1)
Zriaďuje sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“). Agentúra je rozpočtová organizácia16) so sídlom v Bratislave zapojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva. Agentúra je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov.
(2)
Agentúra poskytuje finančné prostriedky na riešenie
a)
projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,
b)
projektov v rámci programov agentúry,
c)
projektov v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.
(3)
Zámery, ciele a vecnú náplň projektu výskumu a vývoja podľa odseku 2 písm. a) určuje žiadateľ.
(4)
Program agentúry je účelová forma podpory výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 2 písm. a) zabezpečovaná agentúrou v záujme napĺňania vybraných zámerov a cieľov v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky. Program agentúry schvaľuje vláda na návrh ministra školstva po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku. Program agentúry sa uskutočňuje formou riešenia projektov.
(5)
Riešenie projektov podľa odseku 2 písm. c) sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok určených príslušnou medzinárodnou dohodou, medzinárodným programom alebo iniciatívou v oblasti výskumu a vývoja. Podrobnosti o poskytovaní finančných prostriedkov na prípravu projektov podľa odseku 2 písm. c) určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(6)
Orgány agentúry sú:
a)
riaditeľ agentúry,
b)
predsedníctvo agentúry,
c)
rada agentúry.
(7)
Agentúra poskytuje finančné prostriedky na základe žiadosti predloženej žiadateľom na základe verejnej výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len „verejná výzva“) vyhlásenej agentúrou podľa § 18 ods. 1. Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu v rámci programu agentúry schvaľuje rada agentúry na základe posúdenia projektu podľa § 19 najviac na štyri roky, ak doba riešenia programu agentúry je päť rokov; v ostatných prípadoch na dobu najviac tri roky. Rada agentúry zverejní rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektu do 14 dní prostredníctvom webového sídla agentúry a prostredníctvom informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky (ďalej len „informačný systém“).
(8)
Rada agentúry pravidelne raz za rok vyhodnocuje riešenie projektov formou priebežných a záverečných správ alebo oponentúr. Na ich základe prijíma odporúčania o ich ďalšom financovaní.
(9)
Agentúra vypracúva výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry za predchádzajúci kalendárny rok v termíne a forme, ktorú určí minister školstva. Výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry agentúra zverejňuje prostredníctvom webového sídla agentúry a prostredníctvom informačného systému.
(10)
Agentúra financuje náklady spojené s činnosťou zahraničných odborníkov podľa § 14 ods. 4 a § 15 ods. 6 zo svojho rozpočtu.
(11)
Podrobnosti o úlohách, organizácii a činnosti agentúry, predsedníctva agentúry, rady agentúry a pracovných skupín upravuje štatút agentúry, ktorý na návrh ministra školstva schvaľuje vláda.
§ 13
Riaditeľ agentúry
(1)
Riaditeľ agentúry je zamestnancom agentúry, je jej štatutárnym orgánom, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
(2)
Riaditeľa agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva. Vymenúva ho na základe výberového konania.17) Funkčné obdobie riaditeľa je štvorročné.
(3)
Riaditeľ agentúry
a)
zodpovedá za hospodársky a správny chod agentúry,
b)
zodpovedá za administratívne a technické zabezpečenie činnosti predsedníctva agentúry, rady agentúry a jej pracovných skupín vrátane vymenovania komisií na prijímanie žiadostí podľa § 19 ods. 1 pre verejné výzvy vyhlasované agentúrou podľa § 18 ods. 1,
c)
uzatvára so žiadateľom, pre ktorého rada agentúry odsúhlasila poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu, zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektu (ďalej len „zmluva o poskytnutí prostriedkov“) podľa § 20 ods. 1,
d)
po predchádzajúcom schválení predsedníctvom agentúry vymenúva predsedu a ďalších členov pracovných skupín rady agentúry,
e)
má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predsedníctva agentúry, rady agentúry a jej pracovných skupín.
(4)
Riaditeľ agentúry predkladá ministrovi školstva
a)
návrh štatútu agentúry po prerokovaní v predsedníctve agentúry,
b)
návrh rozpočtu agentúry vypracovaný predsedníctvom agentúry,
c)
návrhy na programy agentúry vypracované predsedníctvom agentúry,
d)
návrhy na členov rady agentúry vypracované predsedníctvom agentúry.
(5)
Riaditeľ agentúry predkladá predsedníctvu agentúry
a)
návrh koncepcie a hlavných činností agentúry,
b)
návrh štatútu agentúry,
c)
návrh rokovacieho poriadku predsedníctva agentúry a rokovacieho poriadku rád agentúry,
d)
ročnú účtovnú závierku agentúry,
e)
návrh výročnej správy o činnosti agentúry a výročnej správy o hospodárení agentúry.
§ 14
Predsedníctvo agentúry
(1)
Predsedníctvo agentúry je odborný orgán agentúry.
(2)
Predsedníctvo agentúry
a)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry koncepciu a hlavné činnosti agentúry,
b)
vypracúva pre ministra školstva návrhy na programy agentúry,
c)
vypracúva návrhy na členov rady agentúry,
d)
schvaľuje na návrh rady agentúry kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov,
e)
schvaľuje na návrh rady agentúry vyhlásenie verejnej výzvy,
f)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry,
g)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry rokovací poriadok predsedníctva agentúry a rokovací poriadok rád agentúry,
h)
schvaľuje návrh rady agentúry na predsedu a ďalších členov pracovných skupín rady agentúry,
i)
vypracúva návrh rozpočtu agentúry a predkladá ho prostredníctvom riaditeľa agentúry ministrovi školstva na schválenie,
j)
schvaľuje návrh štatútu agentúry predložený riaditeľom agentúry,
k)
prerokúva ročnú účtovnú závierku agentúry predloženú riaditeľom agentúry.
(3)
Predsedníctvo agentúry má 13 členov, z ktorých 12 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky. Jeden člen je zástupca ministerstva školstva. Za člena predsedníctva agentúry môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo ktorej nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(4)
Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva. Kandidátov na členov predsedníctva agentúry navrhujú ústredné orgány, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum a vývoj, Slovenská akadémia vied, orgány reprezentácie vysokých škôl14) a reprezentatívne združenia zamestnávateľov. Členmi predsedníctva agentúry sú najmenej dvaja zahraniční odborníci. Členovia predsedníctva agentúry nie sú zamestnancami agentúry.
(5)
Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry je štvorročné; do funkcie môžu byť členovia predsedníctva agentúry vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(6)
Členstvo v predsedníctve agentúry zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie člena,
c)
odvolaním člena z dôvodu
1.
právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
2.
nečinnosti, za ktorú možno považovať aj neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach,
3.
porušenia povinností člena podľa § 27 ods. 1,
d)
smrťou alebo vyhlásením člena za mŕtveho.
(7)
Na čele predsedníctva agentúry je predseda agentúry, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva predsedníctvo agentúry. Funkčné obdobie predsedu agentúry je dvojročné.
(8)
Predseda agentúry zvoláva zasadnutia predsedníctva agentúry podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Predseda agentúry zvolá rokovanie predsedníctva agentúry aj na návrh riaditeľa agentúry alebo na návrh rady agentúry.
(9)
Predsedníctvo agentúry je schopné uznášať sa, ak je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia predsedníctva agentúry je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predsedníctva agentúry.
§ 15
Rada agentúry
(1)
Rada agentúry je odborný orgán agentúry zriadený pre určenú oblasť na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí podľa § 19 ods. 2 a 4 a na kontrolu riešenia projektov, na ktorých riešenie agentúra poskytla finančné prostriedky.
(2)
Rada agentúry sa zriaďuje pre skupiny odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3, pre každý program agentúry podľa § 12 ods. 4 a pre aktivity podľa § 12 ods. 2 písm. c).
(3)
Rada agentúry pre jednu alebo viac skupín odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 je odborová rada agentúry. Rada agentúry pre program agentúry podľa § 12 ods. 4 je rada programu agentúry. Rada agentúry pre aktivity podľa § 12 ods. 2 písm. c) je rada agentúry pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.
(4)
Rada agentúry pre oblasť svojej pôsobnosti schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov.
(5)
Rada agentúry ďalej vypracúva a navrhuje predsedníctvu agentúry na schválenie
a)
kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov,
b)
vyhlásenie verejnej výzvy podľa § 18 ods. 1,
c)
návrhy na zriadenie alebo zrušenie pracovných skupín vrátane návrhov na vymenovanie a odvolanie ich členov.
(6)
Rada agentúry má najmenej sedem členov, ktorí sú významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti. Členom rady agentúry je aj najmenej jeden zahraničný odborník. Za člena rady agentúry môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná (§ 14 ods. 3).
(7)
Členov rady agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva na návrh predsedníctva agentúry. Funkčné obdobie členov rady agentúry je štvorročné; do funkcie môžu byť členovia rady agentúry vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(8)
Na zánik členstva v rade agentúry sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6.
(9)
Na čele rady agentúry je predseda rady agentúry, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva rada agentúry. Funkčné obdobie predsedu rady agentúry je dvojročné.
(10)
Predseda rady agentúry zvoláva zasadnutia rady agentúry podľa potreby. Rada agentúry je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia rady agentúry je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady agentúry.
(11)
Rada agentúry si môže na odbornú prípravu svojich zasadnutí zriaďovať pracovné skupiny. Predsedu a ďalších členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva riaditeľ agentúry po schválení predsedníctvom agentúry na návrh rady agentúry. Členmi pracovnej skupiny sú významní odborníci v oblasti jej pôsobnosti. Členom pracovnej skupiny môže byť aj zahraničný odborník.
Podpora výskumu a vývoja
§ 16
Formy podpory výskumu a vývoja
(1)
Podpora výskumu a vývoja podľa tohto zákona sa uskutočňuje poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratnej podpory. Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účelovú formu podpory podľa odseku 2 písm. a) je osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“) podľa § 26a ods. 11 alebo 12 alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydaný príslušným orgánom podľa právnych predpisov členského štátu. Finančné prostriedky sa poskytujú prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Formy podpory výskumu a vývoja sú
a)
účelová forma podpory výskumu a vývoja poskytnutá na základe súťaže podľa § 18 ods. 1 (ďalej len „účelová forma“),
b)
inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja (ďalej len „inštitucionálna forma“).
(3)
V rámci účelovej formy poskytuje poskytovateľ na základe súťaže uskutočnenej podľa § 18 ods. 1 účelovo finančné prostriedky na
a)
riešenie projektov výskumu a vývoja,
b)
riešenie rozvojových projektov.
(4)
Účelovou formou podľa odseku 3 písm. a) sa poskytujú finančné prostriedky na riešenie
a)
projektov výskumu a vývoja prostredníctvom agentúry,
b)
projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych programov výskumu a vývoja,
c)
projektov výskumu a vývoja zameraných na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(5)
Účelovou formou podľa odseku 3 písm. b) sa poskytujú finančné prostriedky na riešenie
a)
rozvojových projektov prostredníctvom agentúry,
b)
rozvojových projektov v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.
(6)
Z výdavkov na výskum a vývoj môže ministerstvo školstva hradiť vecné alebo finančné ocenenie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja alebo kolektívov zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja za mimoriadne výsledky vo výskume a vývoji.
(7)
Inštitucionálnou formou sa zabezpečuje
a)
poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja Slovenskej akadémie vied rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Slovenskej akadémie vied,
b)
poskytovanie finančných prostriedkov verejným vysokým školám a štátnym vysokým školám na podporu výskumu a vývoja ako nevyhnutného predpokladu vysokoškolského vzdelávania,
c)
poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutočňujúcim výskum a vývoj, ktoré sú zriadené ústrednými orgánmi.
(8)
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a vývoja právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa osobitného predpisu18) je štátnou pomocou19) a uskutočňuje sa za podmienok ustanovených osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc.20)
(9)
Poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja Slovenskej akadémie vied podľa odseku 6 písm. a) sa poskytuje podľa osobitného predpisu.21)
(10)
Podpora výskumu a vývoja uskutočňovaného verejnými vysokými školami a štátnymi vysokými školami podľa odseku 6 písm. b) sa poskytuje podľa osobitných predpisov.22)
(11)
Na poskytovanie podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 primerane; finančné prostriedky na tento účel sa poskytujú prostredníctvom príslušnej rozpočtovej kapitoly.23)
(12)
Finančné prostriedky na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutočňujúcim výskum a vývoj, ktoré sú zriadené ústrednými orgánmi podľa odseku 7 písm. c), poskytuje ich zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.24a)
(13)
Návratné financovanie podporujúce využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi sa zabezpečuje prostredníctvom neinvestičného fondu na podporu výskumu a vývoja zriadeného ministerstvom hospodárstva podľa osobitného predpisu.24)
§ 17
Náklady na riešenie projektu
(1)
Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska druhu činností uskutočňovaných v rámci riešenia projektu rozlišujú na náklady na
a)
výskumné a vývojové činnosti,
b)
demonštračné činnosti,
c)
školenia a kurzy,
d)
spoluprácu, organizačné a administratívne zabezpečenie projektu,
e)
ďalšie špecifické činnosti.
(2)
Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov rozlišujú na
a)
priame náklady,
b)
nepriame náklady.
(3)
Priame náklady na riešenie projektu sú náklady na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s riešením projektu, ktoré zahŕňajú
a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady na riešiteľov zodpovedajúce ich účasti na riešení projektu vrátane nákladov na poistné na zdravotné poistenie25) a na sociálne poistenie,26)
b)
náklady na tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitného predpisu,27) na účasť na konferenciách a na organizovanie konferencií, seminárov a ďalších pracovných stretnutí,
c)
náklady na materiál, energie, vodné, stočné a komunikácie priamo súvisiace s riešením projektu,
d)
náklady na služby priamo súvisiace s riešením projektu poskytované fyzickými osobami na základe dohody o vykonaní práce, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami,
e)
náklady spojené so zverejnením výsledkov projektu v Slovenskej republike alebo v zahraničí a náklady na patentovú ochranu výsledkov riešenia projektu,
f)
náklady na zaobstaranie, zapožičanie, opravy, odpisy a zhodnotenie prístrojového vybavenia využívaného na riešenie projektu.
(4)
Nepriame náklady na riešenie projektu sú náklady na úhradu činností súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je možné priamo priradiť k činnostiam projektu, ktoré zahŕňajú
a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady obslužných zamestnancov vrátane nákladov na poistné na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie,
b)
náklady na drobný spotrebný materiál, energie, vodné a stočné a komunikácie,
c)
odpisy majetku príjemcu a spolupríjemcov v nadväznosti na jeho využívanie.
(5)
Poskytovateľ určí druhy činností podľa odseku 1, na ktorých uskutočňovanie sa môže žiadateľ uchádzať o finančné prostriedky na riešenie projektu.
(6)
Poskytovateľ môže určiť obmedzenia týkajúce sa nákladov na jednotlivé druhy činností podľa odseku 1 a účelu použitia finančných prostriedkov podľa odsekov 2 až 4.
(7)
Žiadateľ o finančné prostriedky na riešenie projektu výskumu a vývoja sa môže uchádzať o financovanie všetkých druhov činností podľa odseku 1 písm. a) až e), ak poskytovateľ neustanoví inak.
(8)
Náklady spolupríjemcu na riešenie časti projektu výskumu a vývoja sa nepovažujú za náklady na služby poskytované fyzickými osobami na základe dohody o vykonaní práce, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami podľa odseku 3 písm. d).
(9)
Oprávnené náklady na riešenie projektu sú náklady určené žiadateľom v žiadosti predloženej v rámci verejnej výzvy podľa § 18 ods. 1, ktoré poskytovateľ schváli ako odôvodnené náklady na riešenie projektu.
(10)
Náklady na propagáciu, marketing, predaj a distribúciu výrobkov, úroky z dlhov a ďalšie finančné záväzky nesúvisiace s riešením projektu nie sú oprávnené náklady na riešenie projektu.
§ 18
Predkladanie žiadosti
(1)
O získanie finančných prostriedkov na riešenie projektu sa uchádza žiadateľ predložením žiadosti na základe verejnej výzvy vyhlásenej poskytovateľom zverejnenej v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na webovom sídle poskytovateľa. Súčasťou žiadosti je kalkulácia nákladov na riešenie projektu podľa § 17. Žiadateľ podáva žiadosť priamo poskytovateľovi. Žiadateľovi nemožno nijakým spôsobom brániť ani obmedzovať ho v uchádzaní sa o finančnú podporu projektu.
(2)
Verejná výzva obsahuje najmä
a)
zámery a ciele programu, v ktorého rámci sa výzva uskutočňuje, a priority programu, ak sú určené poskytovateľom,
b)
druhy činností podľa § 17 ods. 1, na ktorých uskutočňovanie sa môže žiadateľ uchádzať o finančné prostriedky,
c)
obmedzenia týkajúce sa nákladov na riešenie projektu podľa § 17 ods. 6,
d)
celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci príslušnej verejnej výzvy,
e)
predpokladanú dobu riešenia projektov nie dlhšiu ako štyri roky, ktorých sa verejná výzva dotýka,
f)
požiadavku na preukázanie osvedčenia o spôsobilosti žiadateľa a ďalších spolupríjemcov na vykonávanie výskumu a vývoja podľa § 26a ods. 11 alebo 12,
g)
požiadavku na preukázanie zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu pri projektoch, ktorých riešenie bude mať priame využitie v praxi,
h)
požiadavku na predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa, že informáciu o technickej infraštruktúre výskumu a vývoja, ktorú vybuduje z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,27a) poskytne na zverejnenie na centrálnom informačnom portáli.
i)
požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti zodpovedného riešiteľa projektu a ďalších riešiteľov,
j)
požiadavky na preukázanie infraštruktúry potrebnej na riešenie projektu,
k)
technické a formálne podmienky, ktoré musí žiadosť spĺňať,
l)
kritériá, ktoré sa použijú pri rozhodovaní o predložených žiadostiach,
m)
dátum vyhlásenia verejnej výzvy, miesto a najneskorší dátum predloženia žiadosti; najneskorší dátum predloženia žiadosti je najskôr dva mesiace po dátume vyhlásenia verejnej výzvy,
n)
dátum a spôsob zverejnenia rozhodnutí o žiadostiach,
o)
dátum a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu.
(3)
Agentúra môže vyhlásiť otvorenú verejnú výzvu, ktorá neobsahuje dátum predloženia žiadosti. Ak verejná výzva neobsahuje dátum predloženia žiadosti, je agentúra povinná zabezpečiť priebežné hodnotenie žiadostí, najmenej však trikrát ročne.
(4)
Na verejnú výzvu na riešenie projektu výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu sa odsek 2 písm. f) až h) nevzťahuje.
(5)
Poskytovateľ potvrdí žiadateľovi registráciu žiadosti najneskôr do 14 dní po prijatí žiadosti.
(6)
Poskytovateľ zverejní rozhodnutie o žiadostiach podľa odseku 2 písm. n) najneskôr do šiestich mesiacov od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí podľa odseku 2 písm. m).
(7)
Ďalšie podrobnosti o výzve vrátane formy žiadosti určuje poskytovateľ.
§ 19
Posudzovanie žiadosti
(1)
Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska splnenia technických a formálnych podmienok uvedených vo verejnej výzve podľa § 18 ods. 2 písm. k) (ďalej len „technické podmienky“). V prípade, ak žiadosť nespĺňa technické podmienky, poskytovateľ vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote do 14 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie. Ak nedostatky žiadosti nebudú v určenej lehote odstránené, poskytovateľ rozhodne o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok a rozhodnutie o vyradení žiadosti oznámi žiadateľovi. Rozhodnutie o vyradení žiadosti obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia technických podmienok žiadosti.
(2)
Hodnotenie žiadostí spĺňajúcich technické podmienky uskutočňuje podľa ustanovených kritérií podľa § 18 ods. 2 písm. l) odborný orgán poskytovateľa.
(3)
Poskytovateľ zabezpečí ku každej žiadosti spĺňajúcej technické podmienky najmenej dva posudky vypracované domácimi alebo zahraničnými odborníkmi, ktoré sú podkladom pre hodnotenie žiadostí odborným orgánom podľa odseku 2. Poskytovateľ nezabezpečuje posudky k tej žiadosti, ktorej premetom je zabezpečenie spolufinancovania už riešeného projektu komunitárneho programu Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektu v rámci iniciatívy Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektu medzinárodného programu výskumu a vývoja alebo projektu v rámci medzinárodného centra výskumu a vývoja. Na základe rozhodnutia poskytovateľa môže byť posudzovateľom poskytnutá odmena podľa osobitného predpisu.28)
(4)
Odborný orgán podľa odseku 2 vypracuje o výsledku hodnotenia každej zo žiadostí hodnotiacu správu, zostaví poradie žiadostí a navrhne rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.
(5)
Návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov spolu s hodnotiacimi správami ku všetkým hodnoteným žiadostiam a poradím žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov predloží odborný orgán poskytovateľovi, ktorý uzatvára so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov podľa § 20 ods. 1.
(6)
Ak orgán poskytovateľa podľa odseku 5 rozhodne v rozpore s návrhom odborného orgánu, svoje rozhodnutie písomne odôvodní a zverejní podľa § 18 ods. 6.
(7)
Na rozhodnutie poskytovateľa o poskytnutí finančných prostriedkov pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov podľa osobitného predpisu18) sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu29) okrem rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi.30)
(8)
Poskytovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie o jeho žiadosti. V oznámení ho informuje aj o obsahu hodnotiacej správy a posudkov podľa odseku 3. Mená a priezviská odborníkov, ktorí posudky vypracovali, sa v oznámení neuvádzajú.
(9)
Žiadateľ, ktorý dostal rozhodnutie o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok alebo rozhodnutie o neposkytnutí finančných prostriedkov, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva poskytovateľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Poskytovateľ zmení rozhodnutie, ak sa vydalo v rozpore s podmienkami prijímania a posudzovania žiadostí podľa § 18 a 19. Inak pôvodné rozhodnutie potvrdí a žiadosť zamietne.
§ 20
Poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektu
(1)
Finančné prostriedky na riešenie projektu poskytuje poskytovateľ príjemcovi na základe písomnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov.
(2)
Zmluva o poskytnutí prostriedkov obsahuje
a)
údaje o zmluvných stranách v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo alebo adresa, u právnických osôb štatutárny orgán, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo,
b)
bankové spojenie a číslo účtu,
c)
účel, druh, sumu a dobu použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
d)
podmienky použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
e)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
f)
práva k výsledku riešenia projektu,
g)
práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam zaobstaraným z poskytnutých finančných prostriedkov,
h)
spôsob využitia výsledkov riešenia projektu,
i)
sankcie za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí prostriedkov,
j)
ďalšie údaje určené poskytovateľom.
(3)
Ak príjemca neplní podmienky zmluvy o poskytnutí prostriedkov, poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu o poskytnutí prostriedkov a požadovať vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých na riešenie projektu najneskôr do 30 dní od vypovedania zmluvy o poskytnutí prostriedkov poskytovateľom.
(4)
Poskytovateľ môže použiť na činnosti súvisiace so zabezpečením poskytovania finančných prostriedkov na riešenie projektov vrátane nákladov na uskutočnenie verejnej výzvy a jej vyhodnotenia a na kontrolu riešenia projektov čiastku nepresahujúcu 2 % z celkového objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vyčleneného na účelovú podporu výskumu a vývoja v jeho rozpočte v kalendárnom roku. Poskytovateľ vyčlení najviac 0,5 % z celkového objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vyčleneného na účelovú podporu výskumu a vývoja v danom kalendárnom roku na nezávislé hodnotenie a monitoring činností vo výskume a vývoji, na ktoré poskytuje finančné prostriedky.
(5)
Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle najmä v rozsahu názov projektu, príjemca a suma poskytnutých prostriedkov, a to do 14 dní od ich poskytnutia.
(6)
Poskytovateľ predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky správy a informácie týkajúce sa štátnej pomoci podľa § 16 ods. 9 podľa osobitného predpisu.31)
§ 21
Práva k výsledku riešenia projektu
(1)
Príjemca je povinný zabezpečiť ochranu výsledku riešenia projektu podľa osobitného predpisu32) a môže uhradiť s tým preukázateľne spojené výdavky z prostriedkov poskytnutých na riešenie projektu.
(2)
Vlastníkom hnuteľných vecí a nehnuteľností obstaraných z finančných prostriedkov poskytnutých na riešenie projektu je okrem rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií príjemca, ktorý si uvedený majetok obstaral alebo vytvoril pri riešení projektu. Ak sa na obstaraní hnuteľných vecí a nehnuteľností podieľa viac príjemcov, potom podiel jednotlivých príjemcov na vlastníctve tohto majetku je úmerný podielu nimi vynaložených finančných prostriedkov na jeho obstaranie alebo vytvorenie.
(3)
Práva k výsledku riešenia projektu, na ktorého riešenie boli použité len finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, má príjemca, ak sa v zmluve o poskytnutí prostriedkov podľa § 20 ods. 2 písm. f) neurčí inak alebo ak osobitný predpis32) neustanovuje inak.
(4)
Práva k výsledku riešenia projektu, na ktorého riešenie boli použité finančné prostriedky viacerých subjektov, sa určia v zmluve o poskytnutí prostriedkov, ak osobitný predpis32) neustanovuje inak.
Národný program rozvoja vedy a techniky, štátny program výskumu a vývoja a štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
§ 22
Národný program rozvoja vedy a techniky
(1)
Národný program rozvoja vedy a techniky sa vypracúva najmenej na tri rozpočtové roky.33) Návrh národného programu rozvoja vedy a techniky vypracúva ministerstvo školstva v spolupráci s ostatnými správcami rozpočtových kapitol.
(2)
V rámci národného programu rozvoja vedy a techniky sa v štátnom rozpočte rozpočtujú finančné prostriedky na agentúru, na štátne programy výskumu a vývoja, na štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja na stimuly pre výskum a vývoj,33a) na členské príspevky Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, na zabezpečenie úloh ministerstva školstva v oblasti vedy a techniky a na ostatné aktivity v oblasti vedy a techniky financované z prostriedkov štátneho rozpočtu okrem finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 7 písm. b) a c) a finančných prostriedkov určených na výskum a vývoj v oblasti zameranej na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.34)
(3)
V prostriedkoch štátneho rozpočtu na agentúru podľa odseku 2 sú osobitne rozpočtované prostriedky na riešenie projektov podľa § 12 ods. 2.
§ 23
Štátny program výskumu a vývoja
(1)
Štátny program výskumu a vývoja rieši kľúčové problémy rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti. Štátny program výskumu a vývoja bližšie špecifikuje oblasť vedy a techniky, v ktorej sa má sústrediť, prípadne zintenzívniť výskum a vývoj so zámerom dosiahnuť zvýšenie jej ekonomickej a spoločenskej prospešnosti a prispieť k dosiahnutiu jej vysokej úrovne a medzinárodného uznania. Štátny program výskumu a vývoja sa uskutočňuje formou riešenia projektov výskumu a vývoja.
(2)
Štátne programy výskumu a vývoja schvaľuje vláda na návrh ministra školstva po predchádzajúcej verejnej diskusii a prerokovaní v Rade pre vedu a techniku.
(3)
Ministerstvo školstva vypracúva návrhy štátnych programov výskumu a vývoja v spolupráci s ústrednými orgánmi, so Slovenskou akadémiou vied, s orgánmi reprezentácie vysokých škôl a s reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľských zväzov ako rozpracovanie dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky. Návrh štátneho programu výskumu a vývoja obsahuje najmä
a)
názov, zámery, ciele a stručnú anotáciu,
b)
merateľné ukazovatele, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť (ďalej len „merateľný ukazovateľ“),
c)
dobu riešenia a celkové náklady na riešenie.
(4)
Štátny program výskumu a vývoja sa v závislosti od jeho charakteru, rozsahu a navrhovaných celkových nákladov na riešenie môže členiť na podprogramy štátneho programu výskumu a vývoja, ktoré obsahujú zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Z hľadiska štruktúry je podprogram štátneho programu výskumu a vývoja ucelená časť štátneho programu výskumu a vývoja.
(5)
Ministerstvo školstva po schválení štátneho programu výskumu a vývoja vládou zriaďuje pre štátny program výskumu a vývoja radu štátneho programu.
(6)
Finančné prostriedky na riešenie projektu výskumu a vývoja v rámci štátneho programu poskytuje ministerstvo školstva na základe žiadosti predloženej žiadateľom na základe verejnej výzvy ministerstva školstva podľa § 18 ods. 1. Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu schvaľuje rada štátneho programu na základe posúdenia projektu výskumu a vývoja podľa § 19 ods. 2 a 4. Komisiu na prijímanie žiadostí v rámci verejnej výzvy podľa § 19 ods. 1 vymenúva minister školstva.
(7)
Rada štátneho programu pravidelne raz za rok vyhodnocuje riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci štátneho programu výskumu a vývoja formou priebežných alebo záverečných správ alebo oponentúr. Na ich základe prijíma odporúčania o ich ďalšom financovaní.
(8)
Vyhlasovanie verejnej výzvy, prijímanie žiadostí a registráciu projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych programov, kontrolu ich vecného a finančného plnenia a ďalšie organizačné a administratívne činnosti uskutočňovania štátnych programov výskumu a vývoja môže vykonávať na základe poverenia ministerstva školstva aj agentúra.
(9)
Ministerstvo školstva v spolupráci s radami štátnych programov každoročne vypracúva súhrnnú správu o stave plnenia cieľov štátnych programov výskumu a vývoja a o čerpaní finančných prostriedkov. Na jej základe vypracúva návrhy ďalšieho financovania projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych programov výskumu a vývoja.
§ 24
Štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
(1)
Štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja sa uskutočňuje formou riešenia rozvojových projektov a je zameraný na vytváranie a zlepšovanie podmienok na riešenie projektov výskumu a vývoja najmä prostredníctvom
a)
modernizácie a skvalitňovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja,
b)
zvyšovania kvalifikovanosti zamestnancov uskutočňujúcich výskum a vývoj a efektívnosti ich využitia vrátane podpory ich domácej a medzinárodnej mobility a spolupráce,
c)
podpory mobilít zamestnancov štátneho sektora a sektora vysokých škôl a študentov dennej formy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia do 35 rokov veku vrátane,
d)
posilňovania spolupráce inštitúcií uskutočňujúcich výskum a vývoj s cieľom vytvárania medzinárodne akceptovaných centier excelentnosti výskumu a vývoja,
e)
posilňovania spolupráce inštitúcií uskutočňujúcich výskum a vývoj, výrobných podnikov, podnikov služieb a inštitúcií územnej samosprávy na účel prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe,
f)
podpory a rozvoja činnosti inštitúcií podporujúcich medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu,
g)
propagácie výsledkov vedy a techniky a zvyšovania záujmu mládeže o výskum a vývoj.
(2)
Na prípravu návrhov štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie rozvojových projektov v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, registráciu, financovanie, kontrolu vecného a finančného plnenia riešenia rozvojových projektov v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja platia ustanovenia § 23 ods. 2 až 8.
(3)
Ministerstvo školstva v spolupráci s radami štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja každoročne vypracúva súhrnnú správu o stave plnenia štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a o čerpaní finančných prostriedkov. Na jej základe rozhoduje o ďalšom financovaní rozvojových projektov v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.
§ 25
Rada štátneho programu
(1)
Rada štátneho programu je odborný orgán zriadený na riadenie uskutočňovania štátneho programu výskumu a vývoja alebo štátneho programu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.
(2)
Rada štátneho programu v rozsahu svojej pôsobnosti posudzuje a schvaľuje žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov podľa § 19 ods. 2 a 4 a kontroluje ich riešenie.
(3)
Radu štátneho programu tvoria
a)
významní odborníci z príslušnej oblasti vedy a techniky,
b)
zástupcovia podnikateľskej sféry príslušného zamerania,
c)
zástupca ministerstva školstva.
(4)
Rada štátneho programu má najmenej 15 členov, z ktorých, ak ide o štátny program výskumu a vývoja, najmenej jedna tretina pôsobí v podnikateľskej sfére. Členov rady štátneho programu vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov ústredných orgánov, ktorých vecnej pôsobnosti sa príslušná oblasť výskumu a vývoja dotýka, orgánov reprezentácie vysokých škôl,14) Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov. Členmi rady štátneho programu môžu byť najviac dvaja zahraniční odborníci. Za člena rady štátneho programu môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná (§ 14 ods. 3).
(5)
Funkčné obdobie členov rady štátneho programu je štvorročné. Ak je doba riešenia štátneho programu kratšia ako štyri roky, funkčné obdobie členov rady štátneho programu je rovnaké ako doba riešenia štátneho programu. Na zánik členstva v rade štátneho programu sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6.
(6)
Na čele rady štátneho programu je predseda rady štátneho programu, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva rada štátneho programu. Funkčné obdobie predsedu rady štátneho programu je dvojročné.
(7)
Rada štátneho programu môže zriaďovať na odbornú prípravu svojich rokovaní pracovné skupiny. Predsedu a ďalších členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda rady štátneho programu po schválení radou štátneho programu; predsedu pracovnej skupiny vymenúva z členov rady štátneho programu. Členmi pracovnej skupiny sú významní odborníci v oblasti jej pôsobnosti. Členom pracovnej skupiny môže byť i zahraničný odborník.
(8)
Podrobnosti o pôsobnosti, organizácii a činnosti rady štátneho programu a jej pracovných skupín upravuje štatút rady štátneho programu, ktorý schvaľuje vláda na návrh ministra školstva. Činnosť rád štátnych programov organizačne a finančne zabezpečuje ministerstvo školstva.
§ 26
Informačné zabezpečenie výskumu a vývoja
(1)
Získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, sa zabezpečuje prostredníctvom informačného systému a prostredníctvom centrálneho informačného portálu.
(2)
Centrálny informačný portál je informačný systém ministerstva školstva na poskytovanie služieb a informácií v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet.
(3)
Informačný systém a centrálny informačný portál sú informačným systémom verejnej správy.34a)
(4)
Informačný systém a centrálny informačný portál je administratívnym zdrojom podľa osobitného predpisu.34b)
(5)
Informačný systém obsahuje
a)
informácie o verejných výzvach na riešenie projektov podľa § 18 ods. 1,
b)
informácie o projektoch financovaných prostredníctvom agentúry, o projektoch riešených v rámci štátnych programov výskumu a vývoja a o projektoch riešených v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja vrátane informácií o ich výsledkoch,
c)
informácie o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa doterajších predpisov,35)
d)
informácie o výsledkoch účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja,
e)
súhrnné správy podľa § 23 ods. 9 a § 24 ods. 3,
f)
informácie o stave infraštruktúry výskumu a vývoja,
g)
ďalšie informácie týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja podľa rozhodnutia ministra školstva.
(6)
Správcom informačného systému a centrálneho informačného portálu je ministerstvo školstva, ktoré zodpovedá za tvorbu informačného systému a za tvorbu centrálneho informačného portálu, pravidelnú aktualizáciu informácií a ich sprístupňovanie prostredníctvom internetu.
(7)
Poskytovatelia, správcovia rozpočtových kapitol a fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu alebo ktoré sa o takúto podporu uchádzajú, sú povinné poskytovať údaje pre informačný systém a pre centrálny informačný portál v rozsahu podľa odseku 5 každoročne v termíne do 30. apríla.
(8)
Podrobnosti o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií, ako aj podrobnosti o prevádzkovaní informačného systému ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
§ 26a
Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja
(1)
Účelom hodnotenia spôsobilosti osôb podľa § 7 na vykonávanie výskumu a vývoja (ďalej len „hodnotenie spôsobilosti“), ktorým sa poskytuje podpora na výskum a vývoj podľa § 16 ods. 2 písm. a), je hodnotiť kvalitu vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
(2)
Odborným hodnotiteľským orgánom ministerstva školstva, ktorý vykonáva hodnotenie spôsobilosti, je hodnotiteľská komisia, ktorá sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov (ďalej len „člen komisie“), ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov ústredných orgánov, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby podľa § 7 písm. a) uskutočňujúce výskum a vývoj, na základe návrhov orgánov reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov.
(3)
Hodnotiteľská komisia má 15 členov, z ktorých desať členov sú zástupcovia aplikovaného výskumu, zástupcovia vývoja a zástupcovia podnikateľskej sféry. Za člena hodnotiteľskej komisie môže byť vymenovaná len bezúhonná fyzická osoba podľa § 14 ods. 3. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace.
(4)
Funkčné obdobie člena hodnotiteľskej komisie je šesťročné. Na člena hodnotiteľskej komisie sa primerane vzťahuje § 27 ods. 1 a 3. Na zánik členstva v hodnotiteľskej komisii sa primerane vzťahuje § 14 ods. 6.
(5)
Hodnotiteľská komisia posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu výskumnej a vývojovej činnosti a podmienky, v ktorých sa táto činnosť vykonáva.
(6)
Podrobnosti o zložení hodnotiteľskej komisie, jej činnosti a o spôsobe jej rokovania upraví štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo školstva.
(7)
Ukazovatele pre hodnotenie spôsobilosti hodnotiteľskou komisiou sú najmä
a)
publikačná činnosť v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte a citácie z publikačnej činnosti v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
b)
prihlášky patentov a patenty udelené v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie35a) a v inom štáte,
c)
zapísané a realizované úžitkové vzory v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
d)
licencie na úžitkové vzory, patenty a know-how v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
e)
výška finančných prostriedkov získaných v súťažiach vypísaných na účelovú podporu výskumu a vývoja,
f)
účasť na riešení projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej praxi alebo spoločenskej praxi,
g)
účasť na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
h)
účasť na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja,
i)
zabezpečovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
j)
certifikát kvality riadenia v príslušnej oblasti výskumu a vývoja.
(8)
Minister školstva môže upraviť rozsah a štruktúru ukazovateľov podľa odseku 7 s prihliadnutím na zaradenie hodnotenej osoby do sektora výskumu a vývoja podľa § 7.
(9)
Na právnické osoby podľa § 7 písm. b) a organizácie Slovenskej akadémie vied sa odseky 1 až 8 nevzťahujú.
(10)
Hodnotiteľská komisia je oprávnená pre plnenie svojich úloh požadovať od hodnotenej osoby informácie, podklady a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné pre jej činnosť.
(11)
Hodnotenie spôsobilosti sa vykonáva na základe žiadosti právnickej osoby zriadenej ústredným orgánom štátnej správy a osôb podľa § 7 písm. c) a d) (ďalej len „žiadateľ o hodnotenie spôsobilosti“). Ministerstvo školstva na základe hodnotenia spôsobilosti podľa odseku 7 vydáva žiadateľovi o hodnotenie spôsobilosti osvedčenie o spôsobilosti a tým oprávnenie uchádzať sa o podporu výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 3.
(12)
Ministerstvo školstva vydá právnickým osobám podľa § 7 písm. b) a organizáciám Slovenskej akadémie vied osvedčenie o spôsobilosti na základe hodnotenia vykonaného podľa osobitných predpisov.35b)
(13)
Platnosť osvedčenia o spôsobilosti je šesť rokov od jeho vydania.
(14)
Podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu žiadosti žiadateľa o hodnotenie spôsobilosti a obsahu podkladov pre hodnotenie spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(15)
Hodnotenie spôsobilosti podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(16)
Ministerstvo školstva osvedčenie o spôsobilosti odníme, ak
a)
dodatočne zistí, že žiadateľ o hodnotenie spôsobilosti poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.
(17)
Osvedčenie o spôsobilosti zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti,
c)
uplynutím jeho platnosti.
§ 26b
Prijímanie cudzincov na účely výskumu a vývoja
(1)
Dohodou o hosťovaní sa cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu a nie je vyslaný výskumnou organizáciou iného členského štátu, zaväzuje vykonávať projekt výskumu a vývoja a právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá má povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja (ďalej len „prijímajúca organizácia“), sa zaväzuje byť hostiteľom cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na účely vykonávania výskumu a vývoja.
(2)
Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, má odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie výskumu a vývoja, na základe ktorej sa dohoda o hosťovaní medzi cudzincom a prijímajúcou organizáciou uzatvára.
(3)
Dohoda o hosťovaní musí obsahovať
a)
meno a priezvisko cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, a označenie prijímajúcej organizácie,
b)
určenie výskumného zaradenia cudzinca a jeho pracovných podmienok,
c)
účel, dĺžku trvania, zameranie a financovanie projektu výskumu a vývoja,
d)
osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca,
e)
vyhlásenie o zodpovednosti prijímajúcej organizácie za náklady na pobyt a možné náklady súvisiace s vyhostením uhradené štátom podľa osobitného predpisu,35c) ak sa preukáže, že cudzinec sa zdržuje na území Slovenskej republiky nelegálne,
f)
vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, má počas pobytu zabezpečené dostatočné mesačné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom a na cestovné náklady na spiatočnú cestu najmenej vo výške minimálnej mzdy,35d)
g)
vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, má počas svojho pobytu uhradené zdravotné poistenie.25)
(4)
Prijímajúca organizácia bezodkladne informuje ministerstvo školstva o skutočnosti, ktorá by mohla zabrániť vykonávaniu dohody o hosťovaní.
(5)
Dohoda o hosťovaní zaniká, ak cudzincovi nie je udelené povolenie na prechodný pobyt na účely výskumu a vývoja,35e) je ukončená jeho činnosť pre prijímajúcu organizáciu alebo prijímajúcej organizácii bolo odňaté povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja.
(6)
Zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. e) zaniká šesť mesiacov po skončení platnosti dohody o hosťovaní.
(7)
Ministerstvo školstva vydáva na základe žiadosti právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja, ak
a)
má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji,
b)
predloží vyhlásenie, že je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní s cudzincom, ktorý nie je občanom členského štátu,
c)
preukáže prostriedky na uzatváranie dohôd o hosťovaní,
d)
má osvedčenie o spôsobilosti podľa § 26a ods.11 alebo 12.
(8)
Povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, platí päť rokov od jeho vydania. Povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, je možné prijímajúcej organizácii vydať aj opakovane, pričom jeho vydanie je viazané na splnenie podmienok uvedených v odseku 7. Žiadateľ o povolenie v tomto prípade prikladá k žiadosti dokumentáciu v primeranom rozsahu.
(9)
Ministerstvo školstva odníme prijímajúcej organizácii povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja, ak prijímajúca organizácia
a)
prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia podľa odseku 7,
b)
získala povolenie uvedením nepravdivých údajov,
c)
uzavrela dohodu o hosťovaní, ktorá nemá všetky náležitosti,
d)
opakovane si neplní povinnosti podľa odseku 12.
(10)
Ministerstvo školstva môže zamietnuť žiadosť o obnovenie povolenia prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, podanú prijímajúcou organizáciou alebo rozhodnúť o jeho odňatí až na päť rokov od dátumu vydania rozhodnutia o odňatí povolenia alebo rozhodnutia o neobnovení povolenia.
(11)
Ministerstvo školstva zverejňuje a priebežne aktualizuje zoznam prijímajúcich organizácií prostredníctvom informačného systému a centrálneho informačného portálu.
(12)
Prijímajúca organizácia je povinná bezodkladne najneskôr do dvoch mesiacov informovať ministerstvo školstva o
a)
predčasnom ukončení dohody o hosťovaní,
b)
skutočnosti, ktorá naznačuje, že sa účasť cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na projekte výskumu a vývoja končí v priebehu dvoch mesiacov,
c)
ukončení projektu výskumu a vývoja,
d)
ukončení dohody o hosťovaní,
e)
skutočnosti, ktorá bráni riešeniu projektu výskumu a vývoja.
§ 27
Spoločné ustanovenia
(1)
Člen predsedníctva agentúry, člen rady agentúry, člen rady štátneho programu, člen pracovnej skupiny rady agentúry alebo člen pracovnej skupiny rady štátneho programu je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých prerokúvaných skutočnostiach, ktorých zverejnením by mohol spôsobiť majetkovú alebo nemajetkovú ujmu žiadateľom, zodpovedným riešiteľom alebo iným osobám. Ak sa člen predsedníctva agentúry, člen rady agentúry, člen rady štátneho programu, člen pracovnej skupiny rady agentúry alebo člen pracovnej skupiny rady štátneho programu podieľa priamo alebo nepriamo na riešení projektu, ktorý tieto orgány posudzujú, nezúčastní sa na výbere, posudzovaní, schvaľovaní a vyhodnocovaní riešenia projektu ani na hlasovaní o poskytnutí finančnej podpory na jeho riešenie; zdrží sa tiež ovplyvňovania ostatných členov v prospech projektu.
(2)
Zoznam členov predsedníctva agentúry, členov rady agentúry, členov rady štátneho programu, členov pracovnej skupiny rady agentúry a členov pracovnej skupiny rady štátneho programu je verejne prístupný na webovom sídle agentúry alebo na webovom sídle ministerstva školstva.
(3)
Členstvo v predsedníctve agentúry, v rade agentúry, v rade štátneho programu, v pracovnej skupine rady agentúry a v pracovnej skupine rady štátneho programu je nezastupiteľné. Činnosť člena predsedníctva agentúry, člena rady agentúry, člena rady štátneho programu, člena pracovnej skupiny rady agentúry a člena pracovnej skupiny rady štátneho programu je úkonom vo všeobecnom záujme.36) Členovi predsedníctva agentúry, členovi rady agentúry, členovi rady štátneho programu, členovi pracovnej skupiny rady agentúry, členovi pracovnej skupiny rady štátneho programu a posudzovateľovi podľa § 19 ods. 3 patrí náhrada preukázateľných výdavkov,27) ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, a môže mu byť na základe rozhodnutia poskytovateľa poskytnutá odmena.28)
(4)
Poskytovateľ je povinný každoročne vykonávať kontrolu plnenia cieľov projektov, na ktorých riešenie poskytol finančné prostriedky, vrátane kontroly čerpania a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov podľa podmienok zmluvy o poskytnutí prostriedkov, formou priebežných správ alebo oponentúr.
(5)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní37) okrem konania podľa § 26a ods. 11, 12 a 16 a § 26b ods. 7, 9 a 10.
§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)
Vláda vymenuje na návrh ministra školstva členov Rady pre vedu a techniku do 1. septembra 2005.
(2)
Agentúra je právnym nástupcom Agentúry na podporu vedy a techniky zriadenej podľa doterajších predpisov.38) Agentúra preberá všetky pracovnoprávne záväzky a iné práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných právnych vzťahov Agentúry na podporu vedy a techniky zriadenej podľa doterajších predpisov.38)
(3)
Vláda vymenuje na návrh ministra školstva členov predsedníctva agentúry do 1. októbra 2005. Minister školstva zriadi orgány agentúry podľa § 12 ods. 6 písm. a) a c) do 1. októbra 2005.
(4)
Do vymenovania riaditeľa agentúry podľa § 12 ods. 6 písm. a) plní funkciu štatutárneho orgánu agentúry podľa § 13 ods. 1 riaditeľ Agentúry na podporu vedy a techniky ustanovený podľa doterajších predpisov.38) Do ustanovenia predsedníctva agentúry podľa § 12 ods. 6 písm. b) a rady agentúry podľa § 12 ods. 6 písm. c) plní ich funkciu v nevyhnutnom rozsahu rada Agentúry na podporu vedy a techniky ustanovená podľa doterajších predpisov.38)
(5)
Zmluvné záväzky vzniknuté podľa doterajších predpisov39) v súvislosti s riešením úloh výskumu a vývoja v rámci štátnych objednávok sa spravujú doterajšími predpismi.39)
(6)
Zmluvné záväzky vzniknuté podľa doterajších predpisov39) v súvislosti s riešením úloh výskumu a vývoja štátnych programov a ich podprogramov sa spravujú doterajšími predpismi.39)
(7)
Povinnosti, úlohy a záväzky zo zmlúv administrátorov štátnych programov a administrátorov podprogramov štátnych programov vzniknutých podľa doterajších predpisov39) prechádzajú na ministerstvo školstva od 1. januára 2006.
(8)
Funkčné obdobie predsedu a členov rád štátnych programov ustanovených podľa doterajších predpisov40) sa skončí podľa doterajších predpisov.40)
(9)
Povinnosti a úlohy rád podprogramov štátnych programov ustanovených podľa doterajších predpisov40) prechádzajú na rady príslušných štátnych programov ustanovených podľa doterajších predpisov.40)
§ 28a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2011
Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté do 15. marca 2011, sa posúdia podľa tohto zákona.
§ 28c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 8a ods. 13 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka alebo výročná správa priložené k žiadosti o poskytnutie dotácie.
§ 28d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014
Pri posudzovaní žiadosti podľa § 18 ods. 1, o ktorej nebolo rozhodnuté do 31. júla 2014, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
§ 29
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky v znení zákona č. 132/2002 Z. z.,
2.
zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení zákona č. 528/2003 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 192/2003 Z. z. o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky,
4.
výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 5. augusta 2003 č. 1055/2003-11 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja (oznámenie č. 354/2003 Z. z.),
5.
výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 5761/2003-4, ktorým sa upravujú podrobnosti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu pri podpore vedy a techniky (oznámenie č. 259/2003 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z. a zákona č. 78/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 172/2005 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005).
2)
§ 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
4)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
9b)
§ 39a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
11)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12c)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
12d)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
12e)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12ea)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12g)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12h)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12i)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12j)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 107 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
17)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
18)
§ 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
19)
§ 1 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 1; Ú. v. ES L 142, 14. 5. 1998), nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 1; Ú. v. ES L 83, 27. 3. 1999) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008, zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
24)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
24a)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
29)
§ 23 ods. 1 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Nariadenie (ES) č. 800/2008.
31)
§ 23 ods. 5 až 7 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva v znení zákona č. 55/1997 Z. z., zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z., zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z., zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
33)
33a)
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
34a)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
34b)
35)
Napríklad zákon č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky v znení zákona č. 132/2002 Z. z., zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
35a)
Zákon č. 435/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35b)
§ 84 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č.133/2002 Z. z.
35c)
§ 60 ods. 4 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
35e)
§ 22 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 693/2006 Z. z.
37)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 203/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2002 Z. z.
39)
Zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
40)
§ 15 zákona č. 132/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.