18/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo
výnos z 10. novembra 2004 č. 2/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky.
Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005 a stráca účinnosť 1. februára 2008.
Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v čiastke č. 1/2005.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.