184/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 23. marca 2005 č. 04120/2005-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 242/2004 Z. z.).
Týmto výnosom sa harmonizuje legislatíva Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie v oblasti právnej úpravy prídavných látok v potravinách.
Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke 12/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 20/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.