Predpis bol zrušený predpisom 429/2010 Z. z.

189/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2005 do 30.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

189
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 26. apríla 2005,
ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
(1)
Pre potreby štátnej štatistiky sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy.
(2)
Štatistický číselník je uverejnený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 253/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, iných štátnych orgánov a niektorých inštitúcií.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2005.
Peter Mach v. r.
Príloha k vyhláške č. 189/2005 Z. z.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ORGÁNOV ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Číselný kód Úplný názov orgánov ústrednej štátnej správy
03 Úrad vlády Slovenskej republiky
10 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32 Štatistický úrad Slovenskej republiky
33 Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky
36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
39 Úrad pre štátnu službu
40 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
41 Národný bezpečnostný úrad
42 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky