199/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje
a)
ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, na územie Slovenskej republiky a územie ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) z územia iných členských štátov a z územia tretích krajín,
b)
ochranné opatrenia proti rozširovaniu škodlivých organizmov v rámci územia členských štátov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
c)
vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia (ďalej len „fytocertifikát“) a fytocertifikátu pre opätovný vývoz podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín.
(2)
Toto nariadenie sa vzťahuje na drevo, ak
a)
má zachovaný úplne alebo čiastočne prirodzený oblý povrch (neopracované drevo), s kôrou alebo bez kôry, alebo je vo forme štiepkov, triesok, pilín, drevného odpadu alebo drevných zvyškov, alebo
b)
je vo forme prekladov, rozpier, paliet, obalového materiálu alebo pomocného dreva používaného pri preprave tovaru všetkého druhu bez ohľadu na to, či spĺňa požiadavky podľa písmena a) za predpokladu, že predstavuje rastlinolekárske nebezpečenstvo.
(3)
Koordinačným a kontaktným orgánom pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany zdravia rastlín je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
pestovaním akákoľvek činnosť súvisiaca s umiestňovaním rastlín tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rast, rozmnožovanie alebo rozširovanie,
b)
rastlinami určenými na pestovanie
1.
rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po preprave na iné stanovište naďalej pestovať alebo presadiť, alebo
2.
rastliny, ktoré sa nepestujú a po preprave na iné stanovište sa majú pestovať,
c)
zodpovedným orgánom
1.
v Slovenskej republike orgán rastlinolekárskej starostlivosti,1)
2.
v inom členskom štáte organizácia na ochranu rastlín členského štátu podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín alebo štátna organizácia zriadená podľa ústavy príslušného členského štátu,
d)
vyhlásením alebo opatrením vyhlásenie alebo opatrenie vykonané alebo prijaté podľa osobitného predpisu2) okrem ustanovení § 18,
1.
zástupcami národnej organizácie na ochranu rastlín tretej krajiny alebo pod ich dohľadom inými štátnymi zamestnancami, ktorí sú odborne spôsobilí a oprávnení touto národnou organizáciou, v prípade vyhlásenia alebo opatrenia, ktoré sa týka vydania fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 písm. d),
2.
zástupcami, štátnymi zamestnancami alebo kvalifikovanými odborníkmi, ktorých zamestnáva jeden zo zodpovedných orgánov vo všetkých ostatných prípadoch pod podmienkou, že títo zamestnanci nemajú žiadne osobné záujmy na dôsledkoch opatrení, ktoré prijmú,
e)
orgánom miesta vstupu zodpovedný orgán členského štátu, ktorý má na starosti miesto vstupu; ak ide o Slovenskú republiku, orgánom miesta vstupu je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),
f)
orgánom miesta určenia zodpovedný orgán v členskom štáte, ktorý zodpovedá za územie, v ktorom sa nachádza colný úrad miesta určenia; ak ide o Slovenskú republiku, orgánom miesta určenia je kontrolný ústav,
g)
colným úradom miesta vstupu colný úrad miesta vstupu, do ktorého sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prvýkrát doviezli na colné územie členských štátov, a to letisko, ak ide o leteckú prepravu, prístav, ak ide o námornú alebo vnútrozemskú vodnú prepravu, stanica, ak ide o železničnú prepravu a ak ide o akúkoľvek inú prepravu, colný úrad zodpovedný za oblasť, v ktorej sa prekračuje vnútrozemská hranica členských štátov,
h)
colným úradom miesta určenia colný úrad miesta určenia podľa osobitného predpisu,3)
i)
partiou počet jednotiek samostatnej komodity identifikovateľnej podľa homogenity jej zloženia a pôvodu a časť tvoriaca zásielku,
j)
zásielkou množstvo tovaru, ku ktorému patrí samostatný doklad, ktorý sa vyžaduje pre colné formality4) alebo pre kontrolu, ako je samostatný fytocertifikát, pričom zásielka môže pozostávať z jednej alebo viacerých partií,
k)
colne schváleným určením určenie podľa osobitného predpisu,5)
l)
tranzitom preprava tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu z jedného miesta na druhé v rámci colného územia členských štátov podľa osobitného predpisu.6)
§ 3
Podmienky dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať
a)
škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti A,
b)
rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti A napadnuté škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať
a)
škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti B,
b)
rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti B napadnuté príslušnými škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(3)
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prípady nie značného rozsahu napadnutia rastlín škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A alebo v prílohe č. 2 časti A okrem rastlín určených na pestovanie, alebo ak ide o povolené odchýlky ustanovené pre škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 2 časti A II. kapitole založené na príslušnej analýze rizika škodcu, vo vzťahu k rastlinám určeným na pestovanie, ktoré sa predbežne vybrali po dohode so zodpovednými orgánmi členských štátov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na rozširovanie škodlivých organizmov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú podľa požiadaviek členských štátov na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu.7)
§ 4
Zákaz dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti A pochádzajúce z krajín, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti B.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.7)
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(5)
Pri udelení výnimky podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupňovať Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“).
§ 5
Dovoz a preprava rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať a v rámci Slovenskej republiky prepravovať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A, ak nespĺňajú osobitné požiadavky podľa tejto časti prílohy. Ustanovenie § 6 ods. 17 tým nie je dotknuté.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať a v rámci chránených zón prepravovať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti B, ak nespĺňajú požiadavky podľa tejto časti prílohy.
(3)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmív, ktoré sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom a konzumáciu počas prepravy, a nie sú určené na priemyselné alebo obchodné účely.
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(5)
Pri udelení povolenia podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupniť Komisii.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.7)
§ 6
Rastlinolekárska kontrola a registrácia
(1)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, ktoré sú uvádzané na trh na území Slovenskej republiky, alebo ktoré majú byť prepravené do iného členského štátu z územia Slovenskej republiky, sa musia skontrolovať formou prehliadky všetkých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo ich reprezentatívnej vzorky, prípadne dopravných prostriedkov, kontajnerov a obalov používaných pri preprave zásielok tak, aby sa zabezpečilo, že
a)
nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,
b)
v prípade rastlín a rastlinných produktov uvedených v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,
c)
v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky podľa tejto časti prílohy.
(2)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú vypestované alebo vyrobené na území Slovenskej republiky, je rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 zameraná na splnenie podmienok ustanovení podľa prílohy č. 1 časti A II. kapitoly, prílohy č. 2 časti A II. kapitoly a prílohy č. 4 časti A II. kapitoly.
(3)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 2 na príslušných rastlinách alebo rastlinných produktoch zistí výskyt škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole a v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, podmienky na vydanie rastlinného pasu podľa § 7 sa považujú za nesplnené.
(4)
Ak sú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte určenia ustanovené osobitné požiadavky týkajúce sa chránených zón podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 a zákazu zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov podľa § 3 ods. 4, rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 sa vykonáva podľa týchto osobitných požiadaviek.
(5)
Osivá uvedené v prílohe č. 4 časti A, ktoré majú byť prepravované do iného členského štátu, podliehajú rastlinolekárskej kontrole podľa odsekov 1 až 3 a musia spĺňať osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.
(6)
Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa
a)
vzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky; ustanovenie odseku 17 tým nie je dotknuté,
b)
nevzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci chránenej zóny alebo mimo chránenej zóny, ak ide o škodlivé organizmy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B alebo v prílohe č. 2 časti B a o osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 časti B,
c)
nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva podľa § 5 ods. 3.
(7)
Rastlinolekárskou kontrolou podľa odsekov 1, 4 a 5 sa zisťuje výskyt škodlivých organizmov
a)
na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch uvedených v prílohe č. 5 časti A, ktoré výrobca pestuje, vyrába alebo používa, alebo sú inak prítomné v prevádzkových priestoroch,
b)
v prevádzkových priestoroch,
c)
najmenej raz ročne, aspoň vizuálnou prehliadkou bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4.
(8)
Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa vyžadujú podľa odsekov 1 až 5 rastlinolekárske kontroly podľa odseku 7, vrátane prevádzkovateľov spoločných skladov a distribučných stredísk (ďalej len „žiadateľ o registráciu“), je povinná požiadať kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Register výrobcov a dovozcov vedie8) kontrolný ústav a musí byť na požiadanie prístupný Komisii.
(9)
O registráciu musia tiež požiadať
a)
fyzické osoby alebo právnické osoby vrátane tých, ktoré prevádzkujú spoločné sklady a distribučné strediská vo výrobných oblastiach zemiakov (Solanum tuberosum L.) okrem sadivových zemiakov; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia primerane,
b)
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých predmetom podnikania je výroba a sušenie obalového materiálu a obalov z dreva; ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 platia primerane.
(10)
Žiadateľ o registráciu kontrolnému ústavu predkladá
a)
žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 časti A,
b)
potvrdenie o tom, že má zabezpečený karanténny sklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,
c)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, a výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o fyzickú osobu,
d)
výpis z evidencie nie starší ako tri mesiace, ak ide o súkromne hospodáriaceho roľníka,9)
e)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo jeho fotokópiu, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.10)
(11)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 16, kontrolný ústav zapíše žiadateľa do registra pod registračným číslom umožňujúcim jeho identifikáciu (ďalej len „registrovaná osoba“).
(12)
Ak kontrolný ústav podľa odseku 10 zistí, že žiadateľ nebude schopný spĺňať povinnosti podľa odseku 16 písm. a) až f) a písm. i), alebo zistí, že žiadateľ nepodlieha registrácii, kontrolný ústav žiadateľa do registra nezapíše.
(13)
Register výrobcov a dovozcov obsahuje najmä
a)
obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
registračné číslo, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré poverili osoby registrované podľa odseku 11 rokovať s kontrolným ústavom,
d)
rozsah a povahu činností podľa žiadosti o registráciu,
e)
presnú adresu všetkých pracovísk a prevádzok, v ktorých sa pestujú rastliny a vyrábajú rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, alebo v ktorých sa skladujú alebo sa inak manipuluje s rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi uvedenými v prílohe č. 5 časti A,
f)
údaje o skončení činnosti registrovanej osoby.
(14)
Registrovaná osoba je povinná požiadať o zmenu alebo doplnenie rozsahu registrácie, ak sa rozhodne vykonávať ďalšie činnosti popri činnostiach, pre ktoré sa registrovala, alebo iné činnosti namiesto tých, pre ktoré sa registrovala. Vzor žiadosti o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu je uvedený v prílohe č. 6 časti B. Podľa potreby registrovaná osoba predkladá aj doklady uvedené v odseku 10 písm. b) až e).
(15)
Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenia, ak sa preukáže, že registrovaná osoba prestala spĺňať podmienky podľa odseku 16. Opatrenia sa zrušia bezodkladne, ak sa zistí, že registrovaná osoba už spĺňa ustanovené povinnosti.
(16)
Registrovaná osoba je povinná
a)
uchovávať aktualizovaný nákres pozemkov a priestorov, v ktorých pestuje, vyrába, skladuje alebo používa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety,
b)
viesť záznamy a uchovávať doklady najmenej jeden rok odo dňa, keď došlo k poslednému prevodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na iné osoby, a to pri rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktoré
1.
zakúpila na účely uskladnenia, prebalenia alebo pestovania,
2.
sa nachádzajú v štádiu výroby, alebo
3.
odoslala iným osobám,
c)
byť k dispozícii alebo poveriť inú osobu v oblasti rastlinnej výroby a zdravia rastlín, ktorá bude k dispozícii počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných kontrolným ústavom,
d)
vykonávať vo vhodnom čase vizuálne kontroly podľa pokynov kontrolného ústavu,
e)
umožniť prístup osobám oprávneným kontrolným ústavom na účely rastlinolekárskej kontroly a odoberania vzoriek vrátane kontrol záznamov a doklady podľa písmena b),
f)
oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý nezvyčajný výskyt škodlivých organizmov alebo príznakov ich výskytu,
g)
zabezpečiť totožnosť materiálu do doby, kým sa k nemu nepripojí rastlinný pas vydaný podľa § 7 ods. 1 až 5,
h)
dodržiavať osobitné povinnosti týkajúce sa zdravotného stavu rastlín, a to najmä zvláštne vyšetrenie, odber vzoriek, izoláciu, odstránenie, ošetrovanie, zničenie, označovanie a iné opatrenia na účely prílohy č. 4 časti A II. kapitoly alebo prílohy č. 4 časti B,
i)
viesť záznamy o vykonaných opatreniach nariadených kontrolným ústavom a uchovávať ich aspoň jeden rok.
(17)
Ak nehrozí rozširovanie škodlivých organizmov,
a)
registrácii podľa odsekov 8 a 9 nepodliehajú malí výrobcovia alebo spracovatelia, ktorých celá produkcia a predaj rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sú určené na konečné použitie osobami na miestnom trhu, a ktorí sa profesionálne nezaoberajú rastlinnou výrobou (miestny pohyb) a na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9,
b)
rastlinolekárskej kontrole podľa ustanovení tohto paragrafu nepodliehajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané na trh v rámci miestneho trhu malými výrobcami, na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9.
§ 7
Rastlinné pasy
(1)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 ods. 1 a 4 zistí, že ustanovené podmienky boli splnené, osoby uvedené v odseku 8 môžu vydať rastlinný pas pre príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety. Kontrolný ústav môže pre určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety rozhodnúť o používaní iných úradne schválených označení, ako sú rastlinné pasy.
(2)
Ak ide o osivo podľa § 6 ods. 5, rastlinný pas nemusí byť vydaný, ak sa zabezpečilo, že z dokladov vydaných podľa osobitných predpisov11) platných pre uvádzanie na trh certifikovaného osiva vyplynulo, že sú splnené požiadavky podľa § 6 ods. 5. V tomto prípade sa tieto doklady považujú na všetky účely za rastlinné pasy.
(3)
Ak rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 nie je zameraná na podmienky platné pre chránené zóny alebo ak podmienky neboli splnené, vydaný rastlinný pas nie je platný pre príslušné chránené zóny.
(4)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A I. kapitole a osivo podľa § 6 ods. 5 sa nesmú uvádzať na trh v rámci územia Slovenskej republiky inak ako v rámci miestneho trhu podľa § 6 ods. 17 písm. b), ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušné územie, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.
(5)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A II. kapitole a osivo uvedené v § 6 ods. 5 sa nesmú prepravovať do chránených zón alebo v rámci chránených zón, ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušnú chránenú zónu, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré spĺňajú podmienky na ich prepravu cez chránenú zónu alebo v rámci chránenej zóny podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmív, ktoré sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom a konzumáciu počas prepravy, a nie sú určené na priemyselné alebo obchodné účely.
(8)
Rastlinné pasy vydáva, vystavuje a uchováva
a)
kontrolný ústav, alebo
b)
pod jeho kontrolou po udelení oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov
1.
osoba registrovaná podľa § 6 ods. 8,
2.
osoba, ktorá žiada o vydanie náhradného rastlinného pasu podľa odseku 15 písm. b),
3.
dovozcovia podľa § 13 ods. 2.
(9)
Registrovaná osoba podľa odseku 8 písm. b) musí požiadať kontrolný ústav o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov. Vzor žiadosti o udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti C. Ak kontrolný ústav registrovanej osobe oprávnenie neudelí, musí registrovaná osoba požiadať kontrolný ústav o vydanie rastlinných pasov.
(10)
Kontrolný ústav zruší oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov osobám uvedeným v odseku 9, ak zistí závažné alebo opakované nedodržanie postupu pri vydávaní rastlinných pasov alebo závažné nedodržiavanie povinností podľa § 6 ods. 16 alebo týmto osobám zruší registráciu. Vzor žiadosti o zmeny v udelenom oprávnení na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti D.
(11)
Pri vydaní rastlinného pasu musia byť splnené tieto podmienky:
a)
rastlinný pas musí obsahovať informácie podľa prílohy č. 8 a pozostáva z návesky alebo návesky a sprievodného dokladu, a
1.
náveska nesmie byť predtým použitá a musí byť vyhotovená z vhodného materiálu,
2.
použitie samolepiacich návesiek musí byť schválené kontrolným ústavom,
3.
ako sprievodný doklad možno použiť akýkoľvek doklad, ktorý sa bežne používa na obchodné účely,
b)
informácie uvedené v prílohe č. 8 musia byť vytlačené a uvedené aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov,
c)
informácie na rastlinnom pase musia byť vytlačené, napísané písacím strojom alebo paličkovým písmom a botanický názov rastlín alebo rastlinných produktov musí byť uvedený po latinsky; nepotvrdené zmeny alebo prepisovania majú za následok neplatnosť rastlinného pasu,
d)
ak ide o sadivové zemiaky, namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,13) na ktorej musí byť uvedené, že sú splnené požiadavky podľa § 6 ods. 5 a nápis „ES – rastlinný pas“; ak ide o prepravu sadivových zemiakov do chránenej zóny a v rámci chránenej zóny uznanej vo vzťahu k organizmom škodlivým pre sadivové zemiaky, na náveske alebo na sprievodnom doklade sa uvedie súlad s osobitným predpisom,12)
e)
ak ide o osivo slnečnice ročnej (Helianthus annus L.), osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], osivo fazule (Phaseolus L.) a osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,14) na ktorej musí byť uvedené, že spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 5 a nápis „ES – rastlinný pas“,
f)
ak osoby uvedené v odseku 8 písm. b) chcú odoslať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety do chránenej zóny, kontrolný ústav na základe rastlinolekárskej kontroly rozhodne, či sú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spôsobilé pre príslušnú chránenú zónu; uvedené osoby sú povinné oznámiť predpokladanú prepravu v dostatočnom časovom predstihu a súčasne požiadať o vydanie rastlinného pasu platného pre príslušnú chránenú zónu,
g)
na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny musí byť uvedený rozlišovací znak „ZP“ (chránená zóna), ktorý označuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sú určené do príslušnej chránenej zóny, a vedľa rozlišovacieho znaku musí byť uvedený kód chránenej zóny,
h)
na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nepochádzajúce z členských štátov sa musí uviesť krajina pôvodu alebo krajina odosielateľa,
i)
osoby uvedené v odseku 8 písm. b) sú zodpovedné za pripojenie časti rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety na ich obaly alebo na dopravné prostriedky, ktoré ich prepravujú, a to takým spôsobom, aby sa nemohli znovu použiť.
(12)
Vydanie rastlinného pasu zahŕňa prípravu pasu, vyplnenie údajov a činnosť potrebnú na to, aby rastlinný pas bol k dispozícii na použitie žiadateľom uvedeným v odseku 9.
(13)
Ak rastlinný pas pozostáva z návesky a sprievodného dokladu,
a)
časť rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky, musí obsahovať údaje podľa bodov 1 až 5 prílohy č. 8, a
b)
časť rastlinného pasu pozostávajúca zo sprievodného dokladu musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 8.
(14)
V sprievodnom doklade, ktorý je súčasťou rastlinného pasu, možno uviesť aj iné údaje podľa osobitného predpisu,11) musia však byť zreteľne oddelené od údajov uvedených v prílohe č. 8.
(15)
Rastlinný pas možno nahradiť iným rastlinným pasom (ďalej len „náhradný rastlinný pas“), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
nedošlo k porušeniu osobitných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 4,
1.
len ak sa zásielky rozdelili, alebo
2.
ak sa niekoľko zásielok alebo ich častí spojilo,
3.
ak sa zmenil zdravotný stav zásielok,
b)
nahradenie možno uskutočniť na žiadosť registrovanej osoby,
c)
náhradný rastlinný pas môže vystaviť zodpovedný orgán oblasti, v ktorej sa nachádzajú prevádzkové priestory, a to len vtedy, ak od okamihu distribúcie možno osobou podľa písmena b) zaručiť identitu zásielky alebo dávky zásielky, pod podmienkou, že je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo napadnutia zásielky alebo dávky zásielky škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a č. 2,
d)
na náhradnom pase musí byť vedľa rozlišovacieho znaku „RP“ (náhradný pas) uvedené registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu, ktoré udáva, že uvedený rastlinný pas nahrádza pôvodný rastlinný pas,
e)
podľa toho, kde je náhradný rastlinný pas uchovaný, kontrolný ústav môže doručiť uvedený rastlinný pas alebo oprávniť osoby podľa odseku 8 písm. b) na jeho vydanie a použitie.
§ 8
Rastlinolekárske opatrenia
(1)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 6 ods. 1, 4, 5 a 7 zistí, že ustanovené podmienky nie sú splnené, rastlinný pas sa nesmie vydať. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 zistí, že časť rastlín alebo rastlinných produktov pestovaných, vyrábaných alebo používaných výrobcom alebo inak prítomných v jeho prevádzkových priestoroch, alebo používaný pestovateľský substrát nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov; rastlinný pas možno vydať len pre túto časť rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.
(3)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 1, 4 a 5, podliehajú týmto opatreniam:
a)
primeranému ošetreniu,
b)
povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do oblastí, v ktorých tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, alebo pestovateľské substráty nepredstavujú ďalšie nebezpečenstvo,
c)
povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do miest priemyselného spracovania, alebo
d)
zničeniu.
(4)
Ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú na základe primeraného ošetrenia podľa odseku 3 písm. a) podmienky podľa § 7, možno vydať rastlinný pas.
(5)
Ak sa nepotvrdí, že je vylúčené nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, úplne alebo čiastočne sa pozastaví výroba rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov. Počas tohto pozastavenia sa § 7 neuplatňuje a rastlinný pas nemožno vydať.
(6)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej u fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa § 6 ods. 9 zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v tomto paragrafe sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a č. 2, odseky 2 až 4 platia primerane.
§ 9
Vykonávanie rastlinolekárskej kontroly
(1)
Kontrolný ústav vykonáva15) rastlinolekársku kontrolu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na účely splnenia rastlinolekárskych podmienok podľa § 7 ods. 4 a 5, a to náhodne a bez diskriminácie vzhľadom na pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
a)
v miestach prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
b)
v prevádzkových priestoroch, kde sa pestujú, vyrábajú, skladujú alebo ponúkajú na predaj rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ako aj v prevádzkových priestoroch nákupcov týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
c)
v miestach, v ktorých sa vykonávajú akékoľvek iné kontroly dokladov z iných ako rastlinolekárskych dôvodov.16)
(2)
Fytoinšpektor vykonáva17) najmenej raz ročne rastlinolekársku kontrolu prevádzkových priestorov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré podliehajú registrácii podľa § 6 ods. 8, 9 a § 13 ods. 2. Rastlinolekárske kontroly musia byť pravidelné v miestach uvedených v registri výrobcov a dovozcov podľa § 13 ods. 2 a v miestach vystavovania náhradných rastlinných pasov podľa § 7 ods. 15. Ak sa zistí nedodržanie podmienok zabezpečenia zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo osobitných požiadaviek, kontroly podľa tohto odseku a odseku 1 musia byť vykonané opakovane a zamerané na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Obchodní nákupcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov ako koneční užívatelia profesionálne zapojení do rastlinnej výroby sú povinní uchovávať príslušné rastlinné pasy najmenej rok a musia ich viesť vo svojej evidencii.
(4)
Fytoinšpektorovi pri vykonávaní rastlinolekárskej kontroly podľa odsekov 1 a 2 musí byť umožnený prístup k rastlinám, rastlinným produktom alebo iným predmetom v ktoromkoľvek štádiu pestovania alebo výroby a predaja v obchodnom reťazci. Fytoinšpektor je oprávnený urobiť akékoľvek zisťovanie potrebné na vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane kontroly rastlinných pasov a ich evidencie.
(5)
Fytoinšpektor môže rastlinolekársku kontrolu vykonať v spolupráci s odborníkom Komisie podľa § 18.
(6)
Ak sa počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných podľa tohto paragrafu zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety predstavujú nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú opatreniam podľa § 8 ods. 3.
(7)
Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba nemá žiaden osobný záujem na prijímaných rastlinolekárskych opatreniach. O zodpovedných orgánoch informuje18) ministerstvo Komisiu.
§ 10
Dovoz
(1)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, dovezené z tretej krajiny na colné územie Slovenskej republiky, podliehajú colnému dohľadu podľa osobitného predpisu19) a dohľadu kontrolného ústavu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 3 ods. 3 a § 12 ods. 1 až 5.
(2)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa odseku 1 možno prepustiť len do jedného z colných režimov podľa osobitného predpisu,20) ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 11 vykonanej podľa § 13 ods. 5 až 8 zistilo, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
a)
nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,
b)
uvedené v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,
c)
uvedené v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy alebo spĺňajú možnosť deklarovanú vo fytocertifikáte podľa § 11 ods. 6,
d)
sú sprevádzané originálom fytocertifikátu alebo originálom fytocertifikátu pre opätovný vývoz vydaného podľa § 11 ods. 5.
(3)
Pre chránené zóny sa odseky 1 a 2 vzťahujú na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny vo vzťahu k škodlivým organizmom uvedeným v prílohe č. 1 časti B a prílohe č. 2 časti B a osobitným požiadavkám podľa prílohy č. 4 časti B.
(4)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, dovezené z tretej krajiny na colné územie Slovenskej republiky, môžu podliehať od času ich vstupu dohľadu kontrolného ústavu podľa odseku 2 písm. a) až c). Ide najmä o drevo vo forme prekladov, rozpier, paliet alebo obalového materiálu, ktoré sa používajú na prepravu predmetov všetkých druhov. V tomto prípade rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú dohľadu podľa odseku 1.
(5)
Ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, odseky 1 až 4 sa uplatňujú tiež na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sa prepustia na jedno z colne schválených určení podľa osobitného predpisu21) alebo do colného režimu podľa osobitného predpisu.22)
(6)
Ak ide o rastliny alebo rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 9, kontrolný ústav môže prijať proti škodlivým organizmom v skladoch iné opatrenia, ako sú uvedené v § 13 ods. 10.
§ 11
Rastlinolekárska kontrola pri dovoze
(1)
Kontrolný ústav vykonáva rastlinolekársku kontrolu
a)
každej zásielky deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa § 10 ods. 1 až 4, alebo
b)
každej partie deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa písmena a), ak zásielka pozostáva z rôznych partií.
(2)
Na základe rastlinolekárskej kontroly podľa odseku 1 sa určí, či zásielka alebo partia
a)
je sprevádzaná požadovaným fytocertifikátom,
b)
pozostáva alebo obsahuje vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú deklarované v predložených dokladoch (ďalej len „kontrola totožnosti“),
c)
ak ide o drevný obalový materiál vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách vrátane dopravného prostriedku, spĺňajú požiadavky podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) (ďalej len „kontrola zdravotného stavu“) a či je potrebné uplatniť postup podľa § 15.
(3)
Ak nie je dôkaz o tom, že požiadavky podľa § 10 ods. 2 neboli splnené, kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak
a)
prehliadka rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nachádzajúcich sa v zásielke alebo partii sa predtým vykonala v odosielateľskej tretej krajine podľa technických dohôd podľa § 12 ods. 7, alebo
b)
rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii boli dovezené z tretej krajiny, pre ktorú sa uplatňuje ustanovenie o menej početných kontrolách totožnosti a kontrolách zdravotného stavu na základe medzinárodných rastlinolekárskych dohôd medzi členskými štátmi a treťou krajinou.
(4)
Kontrolu zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak existuje dôkaz overený Komisiou, z ktorého je zrejmé, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii spĺňajú požiadavky podľa § 10 ods. 2.
(5)
Fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 10 a č. 11
a)
musí byť vyplnený v jednom z úradných jazykov členských štátov,
b)
nesmie byť vystavený v tretej krajine viac ako 14 dní pred dátumom odoslania rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ku ktorým bol vydaný, z príslušnej tretej krajiny,
c)
musí obsahovať údaje uvedené vo vzoroch fytocertifikátu, ktoré sú špecifikované v Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín, bez ohľadu na jeho formát,
d)
vydáva zodpovedný orgán, poverený na tento účel, podľa platných právnych predpisov tretej krajiny vývozu alebo opätovného vývozu a bez ohľadu na to, či je krajina signatárom Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz musí byť vydaný podľa ustanovení tohto dohovoru.
(6)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A I. kapitole alebo časti B, fytocertifikát vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 10 a č. 11 musí mať uvedené v bode 11 a v prípade potreby v bodoch 12 až 17 osobitné požiadavky z alternatívnych špecifikácií podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktoré sú splnené.
(7)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A alebo časti B, musí byť fytocertifikát vydaný v tretej krajine, z ktorej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú.
(8)
Ak osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 môžu byť splnené v iných miestach, ako sú miesta pôvodu, alebo ak sa neuplatňujú žiadne osobitné požiadavky, fytocertifikát možno vydať v tretej krajine, z ktorej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety boli odoslané.
§ 12
Výnimky z rastlinolekárskej kontroly pri dovoze
(1)
Kontrolný ústav vykoná rastlinolekársku kontrolu zásielky alebo partie, ktorá pochádza z tretích krajín a nie je deklarovaná podľa colných formalít ako zásielka alebo partia obsahujúca rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, ak existuje skutočnosť odôvodňujúca predpoklad, že takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa v nej nachádzajú.
(2)
Ak sa na základe colných formalít zistí, že zásielka alebo partia prichádzajúca z tretej krajiny obsahuje nedeklarované rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, príslušný colný úrad bezodkladne informuje o tejto skutočnosti kontrolný ústav.
(3)
Ak po vykonaní rastlinolekárskej kontroly kontrolným ústavom pretrvávajú pochybnosti vzhľadom na totožnosť zásielky alebo jej časti, najmä vo vzťahu k rodu alebo druhu rastlín alebo rastlinných produktov alebo ich pôvodu, zásielka sa považuje za zásielku obsahujúcu rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B.
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na
a)
prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta členského štátu na druhé miesto cez územie tretej krajiny,
b)
prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta na druhé miesto v rámci územia tretej krajiny alebo tretích krajín cez územie členského štátu v príslušnom colnom režime bez akejkoľvek zmeny v ich colnom statuse; ustanovenie § 4 ods. 1 sa neuplatňuje,
c)
dovoz malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu počas prepravy a sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom, a nie sú určené na priemyselné účely ani obchodné účely; ustanovenia § 4 nie sú tým dotknuté,
d)
dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(6)
Pri udelení výnimky podľa odseku 5 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 5, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupniť Komisii.
(7)
Rastlinolekárska kontrola podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) sa môže vykonať na základe technických dohôd uzatvorených medzi Komisiou a zodpovedným orgánom tretej krajiny, ktoré boli schválené v odosielateľskej tretej krajine, v spolupráci so zodpovedným orgánom tejto krajiny, a podľa § 18.
§ 13
Povinnosti dovozcu, tranzit a rastlinolekárske opatrenia pri dovoze
(1)
Rastlinolekárska kontrola podľa § 11 ods. 1 a 2 a § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 sa musí vykonať podľa odsekov 5 až 7 súčasne s colnými formalitami potrebnými na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo odseku 5 a podľa ustanovení osobitného predpisu.23)
(2)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 časti B, musí byť zapísaný v registri výrobcov a dovozcov. Ustanovenia § 6 ods. 7 a 16 platia primerane.
(3)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B alebo jeho zástupca v colnom konaní je povinný aspoň v jednom z dokladov, ktorý určí kontrolný ústav, potrebných na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo 4, uviesť
a)
typ rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podľa Integrovaného sadzobníka Európskych spoločenstiev (Taric),
b)
vyhlásenie: „Táto zásielka obsahuje produkty rastlinolekárskeho významu“,
c)
číslo fytocertifikátu,
d)
registračné číslo dovozcu podľa odseku 2.
(4)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, jeho zástupca v colnom konaní alebo špedičná spoločnosť sú povinní vopred oznámiť príchod zásielky colnému úradu v mieste vstupu a kontrolnému ústavu v mieste vstupu.
(5)
Kontrolu dokladov a rastlinolekársku kontrolu podľa § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 musí vykonať kontrolný ústav v mieste vstupu alebo po dohode kontrolného ústavu a colného úradu miesta vstupu colný úrad v mieste vstupu.
(6)
Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu musí vykonať bez toho, aby boli dotknuté odseky 7 a 8, kontrolný ústav v mieste vstupu súčasne s colnými formalitami potrebnými na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo odseku 5 a v tom istom mieste ako colné formality, a to v mieste vstupu kontrolného ústavu alebo v akomkoľvek inom mieste nachádzajúcom sa v jeho blízkosti, ktoré bolo schválené colným orgánom a kontrolným ústavom.
(7)
Ak ide o tranzit zásielky z tretích krajín, kontrolný ústav v mieste vstupu môže po dohode so zodpovedným orgánom alebo s orgánmi miesta určenia iného členského štátu rozhodnúť, že úplnú kontrolu totožnosti alebo jej časť, alebo úplnú kontrolu zdravotného stavu alebo jej časť vykoná orgán miesta určenia v príslušnom členskom štáte alebo v akomkoľvek inom mieste nachádzajúcom sa v jeho blízkosti, ktoré bolo schválené colnými orgánmi a zodpovedným orgánom. Ak sa takáto dohoda nevytvorí, úplnú kontrolu totožnosti alebo úplnú kontrolu zdravotného stavu musí vykonať kontrolný ústav v mieste vstupu na ktoromkoľvek z miest podľa odseku 6; toto ustanovenie sa primerane uplatňuje na tranzit tovaru s miestom určenia v Slovenskej republike.
(8)
Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu zásielky možno vykonať, ak ide o tranzit, aj v mieste určenia, ktorým je miesto určené dovozcom, schválené orgánom a colným orgánom zodpovednými za územie, v ktorom sa zásielka nachádza.
(9)
Pri tranzite zásielky musia byť splnené tieto podmienky:
a)
obal zásielky alebo jej dopravný prostriedok musí byť uzatvorený alebo zapečatený tak, aby sa zabránilo rozširovaniu škodlivých organizmov počas prepravy; v odôvodnených prípadoch môže kontrolný ústav alebo príslušný orgán členského štátu povoliť vstup zásielky, ktorá nie je uzatvorená alebo zapečatená, ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov,
b)
zásielka musí byť odoslaná na schválené miesto určenia; zmenu schváleného miesta určenia možno povoliť, ak bola táto zmena schválená po dohode orgánu miesta vstupu s orgánom náhradného miesta určenia a colným orgánom zodpovedným za územie, v ktorom sa náhradné miesto určenia nachádza,
c)
zásielka musí byť sprevádzaná rastlinolekárskym dokladom o preprave zásielky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a fytocertifikátom; ten musí byť vyplnený písacím strojom alebo čitateľným paličkovým písmom, alebo elektronicky aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov,
d)
rastlinolekársky doklad o preprave zásielky musí byť vyplnený a podpísaný dovozcom zásielky pod dohľadom orgánu miesta vstupu,
e)
zásielka nachádzajúca sa na schválenom mieste určenia podľa odseku 8 musí byť uskladnená oddelene od zásielok členských štátov alebo od zásielok, ktoré sú napadnuté alebo podozrivé z napadnutia škodlivými organizmami.
(10)
Fytocertifikát, ktorý sa predkladá kontrolnému ústavu na účely kontroly dokladov podľa § 11 ods. 2 písm. a), sa po kontrole podľa odseku 7 musí označiť odtlačkom vstupnej pečiatky s textom „vízum“ spolu s uvedením názvu kontrolného ústavu a dátumom predloženia fytocertifikátu.
(11)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 boli splnené, vydá sa rastlinný pas podľa § 7.
(12)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 neboli splnené, musí sa bezodkladne prijať najmenej jedno z týchto opatrení:
a)
zamietnutie vstupu celej zásielky alebo jej časti na územie členského štátu,
b)
preprava do miesta určenia, ktoré sa nachádza mimo územia členského štátu pod colným dohľadom a v súlade s príslušným colným režimom, ktoré sa uplatňujú počas prepravy zásielky na území členského štátu,
c)
odstránenie napadnutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov zo zásielky,
d)
zničenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
e)
uvalenie karantény do doby skončenia skúšok alebo úradných testov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
f)
vykonanie vhodného ošetrenia vo výnimočných prípadoch, na základe ktorého kontrolný ústav považuje podmienky za splnené, ktorým sa odstráni nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov; vhodné ošetrenie možno tiež vykonať vo vzťahu ku škodlivým organizmom, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo 2; ustanovenie § 8 ods. 3 písm. b) sa uplatňuje primerane.
(13)
Ak ide o prípady podľa odseku 12 písm. a) až d), fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz a všetky sprievodné doklady, ktoré boli predložené pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Slovenskej republiky, zruší kontrolný ústav; tie musia byť označené na prednej strane odtlačkom trojuholníkovej pečiatky červenej farby s nápisom „fytocertifikát zrušený“ alebo „doklad zrušený“ spolu s názvom kontrolného ústavu a dátumom vykonania opatrení. Uvedené údaje musia byť napísané paličkovým písmom a aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov.
(14)
Kontrolný ústav informuje Komisiu a organizáciu ochrany rastlín tretej krajiny pôvodu alebo tretej odosielateľskej krajiny o každom prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov prichádzajúcich z príslušnej tretej krajiny, ktoré boli zadržané z dôvodu nesplnenia rastlinolekárskych požiadaviek, s uvedením dôvodu zadržania bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré možno prijať alebo sa prijali vo vzťahu k zadržanej zásielke.
(15)
Kontrolný ústav pri vykonávaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu musí aj v mieste určenia primerane zabezpečiť splnenie minimálnych podmienok podľa osobitného predpisu.24)
(16)
Ministerstvo oznamuje18)
a)
Komisii zoznam miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7,
b)
ostatným členským štátom zoznam miest vstupu vrátane akejkoľvek zmeny v tomto zozname.
(17)
Ministerstvo môže požiadať o finančný príspevok členských štátov na účely posilnenia kontrolného vybavenia miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7.
§ 14
Úhrada nákladov pri dovoze
(1)
Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sa uhrádzajú kontrolnému ústavu náklady na kontrolu dokladov, kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu (ďalej len „úhrada“) vykonanú podľa § 10. Úhrada sa skladá zo štandardnej úhrady a z mimoriadnej úhrady.
(2)
Štandardná úhrada podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 13.
(3)
Mimoriadna úhrada podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
vystavenie rastlinného pasu v mieste vstupu,
b)
kontrolu vykonanú mimo pracovného času fytoinšpektora,
c)
dobu čakania fytoinšpektora z dôvodu oneskoreného príchodu zásielky,
d)
dodatočnú kontrolu alebo dodatočné laboratórne testovanie potrebné na potvrdenie výsledkov kontroly,
e)
vyhotovenie kópie dokladov.
(4)
Ak došlo k úhrade za dovoz podľa odseku 1 v mieste vstupu, úhrada pri ďalšej rastlinolekárskej kontrole sa nevyberá.
(5)
Ak sa vykonávajú menej časté kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa § 11 ods. 3 a 4, kontrolný ústav vyberá primerane zníženú úhradu zo všetkých zásielok a partií.
§ 15
Vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia
(1)
Dovozca zásielky môže požiadať kontrolný ústav o vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v mieste určenia uvedenom v žiadosti.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 dovozca zásielky priloží technickú špecifikáciu obsahujúcu informácie na vyhodnotenie vhodnosti navrhovaného miesta určenia, ktorá musí obsahovať najmä
a)
informácie týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa majú dovážať, miesto, v ktorom budú uskladnené až do skončenia kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu, a spôsob zabezpečenia oddeleného uskladnenia, a
b)
ak mu bol udelený štatút oprávnený príjemca podľa osobitného predpisu25) alebo ak navrhované miesto určenia bolo povolené podľa osobitného predpisu,26) potvrdenie o tomto povolení.
(3)
Kontrolný ústav žiadosť podľa odsekov 1 a 2 preskúma, vyhodnotí vhodnosť navrhovaného miesta určenia podľa osobitného predpisu27) a oznámi žiadateľovi schválenie navrhovaného miesta určenia alebo zamietnutie žiadosti s uvedením dôvodu.
(4)
Dovozca zásielky, ktorej kontrola totožnosti a kontrola zdravotného stavu sa môže vykonať v schválenom mieste určenia, je povinný
a)
písomne oznámiť aspoň 48 hodín pred dovozom zásielky orgánu miesta určenia najmä
1.
názov, adresu a lokalitu schváleného miesta určenia,
2.
dátum a čas príchodu zásielky do schváleného miesta určenia,
3.
číslo, dátum a miesto vystavenia rastlinolekárskeho dokladu o preprave zásielky,
4.
meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a registračné číslo dovozcu,
5.
číslo fytocertifikátu,
b)
oznámiť orgánu miesta určenia akúkoľvek zmenu informácií a údajov poskytnutých podľa písmena a).
(5)
Kontrolný ústav vedie zoznam schválených miest určenia. Ministerstvo na požiadanie predkladá tento zoznam Komisii a členským štátom.
(6)
Ak kontrolný ústav zistí skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválených miestach určenia, prijme potrebné opatrenia na nápravu.
(7)
Ministerstvo oznámi Komisii a príslušnému členskému štátu všetky závažné prípady porušenia podmienok uplatňujúcich sa na schválené miesto určenia.
§ 16
Potvrdenie vykonania kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia
(1)
Po vykonaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu zásielky v schválenom mieste určenia kontrolný ústav potvrdí vykonanie týchto kontrol na rastlinolekárskom doklade o preprave zásielky.
(2)
Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o uvoľnení zásielky, zásielka a sprievodný rastlinolekársky doklad o preprave sa uvoľnia colnému orgánu zodpovednému za územie, v ktorom sa nachádza schválené miesto určenia, aby sa zásielka prepustila do príslušného colného režimu. Po prepustení zásielky do príslušného colného režimu rastlinolekársky doklad o preprave zásielky alebo jeho kópiu uchováva kontrolný ústav počas najmenej jedného roka.
(3)
Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o povinnosti prepraviť zásielku mimo územia členských štátov, zásielka zostáva pod colným dohľadom až do vykonania opätovného vývozu príslušných produktov.
§ 17
Poskytovanie informácií
(1)
Zodpovedný orgán prijme všetky potrebné opatrenia na zničenie príslušných škodlivých organizmov, alebo ak nie je možné ich zničenie, na obmedzenie ich ďalšieho rozširovania.
(2)
Ak ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z tretích krajín, o ktorých sa usudzuje, že predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozširovania škodlivých organizmov podľa odseku 5 písm. a) a b), kontrolný ústav bezodkladne prijme28) potrebné opatrenia na ochranu územia členských štátov. Ministerstvo písomne informuje18) o každom prípade Komisiu a členské štáty.
(3)
Ak existuje iné bezprostredné nebezpečenstvo, ako je uvedené v odseku 2, ministerstvo bezodkladne informuje18) Komisiu a členské štáty o opatreniach, ktoré plánuje prijať. Ak usúdi, že tieto opatrenia sa neprijmú dostatočne včas na to, aby sa zabránilo zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky, môže dočasne prijať akékoľvek dodatočné opatrenia, ktoré sú potrebné, ak Komisia neprijme iné potrebné opatrenia.
(4)
Zodpovedný orgán vykonáva pravidelné a systematické prehliadky výskytu škodlivých organizmov, vo vzťahu ku ktorým bola uznaná chránená zóna. Výsledky prehliadok oznamuje21) ministerstvo Komisii.
(5)
Ministerstvo bezodkladne písomne informuje18) Komisiu a členské štáty o
a)
výskyte škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole alebo v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, alebo o ich prítomnosti na časti územia, kde predtým nebol známy výskyt akýchkoľvek škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A II. kapitole alebo v časti B, alebo v prílohe č. 2 časti A II. kapitole alebo v časti B,
b)
skutočnom alebo predpokladanom výskyte akýchkoľvek škodlivých organizmov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorých výskyt na území nebol predtým známy,
c)
prijatých opatreniach, ktoré prijalo alebo ktoré chce prijať; tieto opatrenia musia zabrániť nebezpečenstvu rozširovania príslušných škodlivých organizmov na území ostatných členských štátov,
d)
zisteniach a opatreniach, ktoré kontrolný ústav chce prijať alebo prijal vo vzťahu k rastlinám, rastlinným produktom alebo iným predmetom prichádzajúcim z iného členského štátu; na tento účel zriadi štandardizovaný informačný systém.
§ 18
Odborníci Komisie
(1)
Ak Komisia prijme rozhodnutie na účely zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, vykonávajú odborníci pod jej dohľadom rastlinolekárske inšpekcie, ak ide o úlohy podľa odseku 3, priamo v miestach uvedených v odseku 4 písm. a) a b) bez toho, aby boli dotknuté rastlinolekárske kontroly vykonané pod dohľadom zodpovedných orgánov.
(2)
Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonajú v spolupráci so zodpovednými orgánmi podľa odsekov 4 a 5.
(3)
Kontroly podľa odseku 1 možno vykonať v súvislosti s týmito úlohami:
a)
monitorovanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 6,
b)
vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 9 ods. 5,
c)
monitorovanie alebo vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 10 ods. 1 a 2,
d)
vykonávanie alebo monitorovanie činností určených v technických dohodách podľa § 12 ods. 7,
e)
f)
vykonávanie iných povinností pridelených odborníkom Komisie.
(4)
Na účely plnenia úloh uvedených v odseku 3 odborníci uvedení v odseku 1 môžu
a)
navštevovať škôlky a iné miesta, kde sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestujú, vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú, alebo kde sa pestovali, vyrábali, spracúvali alebo skladovali,
b)
navštevovať miesta, kde sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly podľa § 6 alebo podľa § 10 až 16,
c)
žiadať informácie od zodpovedných orgánov,
d)
sprevádzať fytoinšpektorov pri vykonávaní činnosti na účely uplatnenia tohto nariadenia.
(5)
Ministerstvo a kontrolný ústav prijmú opatrenia, aby ciele a efektívnosť inšpekcií neboli ohrozené. Zabezpečia, aby odborníci mohli uskutočniť svoje úlohy bez prekážok a prijmú opatrenia, aby im na ich žiadosť boli poskytnuté všetky dostupné a potrebné zariadenia vrátane laboratórneho vybavenia a laboratórnych zamestnancov.
(6)
Odborníci musia mať splnomocnenie od zodpovedného orgánu rastlinolekárskej starostlivosti a musia dodržiavať pravidlá a praktiky platné pre fytoinšpektorov.
(7)
Ak inšpekcia pozostáva z monitorovania kontrol podľa § 6, § 10 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 5, na mieste sa neprijmú žiadne rozhodnutia.
§ 19
Finančný príspevok
(1)
Pri zavlečení alebo rozširovaní škodlivého organizmu uvedeného v prílohách č. 1 a 2 na územie Slovenskej republiky môže ministerstvo požiadať o finančný príspevok členských štátov na pokrytie výdavkov na potrebné opatrenia, ktoré sa prijali alebo sa plánujú prijať na účely zneškodnenia alebo obmedzenia rozširovania škodlivého organizmu.
(2)
Ak škodlivý organizmus podľa odseku 1 pochádza zo Slovenskej republiky, oznámi ministerstvo na požiadanie Komisie všetky podrobnosti týkajúce sa pôvodu zásielky a všetky opatrenia vzhľadom na príslušný škodlivý organizmus, ako aj miesto určenia všetkých ostatných zásielok odoslaných z toho istého miesta pôvodu.
(3)
Odborníci uvedení v § 18 môžu vykonať kontrolu na účely doplnenia informácií podľa odseku 2.
§ 20
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
§ 22
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ČASŤ A
ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMIE VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV SÚ ZAKÁZANÉ
I. kapitola
Škodlivé organizmy, ktoré sa nevyskytujú na území členských štátov a sú významné pre všetky členské štáty
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
1. Acleris spp. (neeurópske druhy)
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
5. Anoplophora malasiaca (Forster)
6. Arrhenodes minutus Drury
7. Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) vektor vírusov, ako sú:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (pôvodca Xylella fastidiosa), ako sú:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Ball
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (neeurópske druhy)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst.)
10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4. Diabrotica virgifera Le Conte
11. Heliothis zea (Bodie)
11.1. Hirschmanniella spp., okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14. Monochamus spp. (neeurópske druhy)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1. Naupactus leucoloma Boheman
17. Premnotrypes spp. (neeurópske)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricus)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (neeurópske druhy), ako sú:
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b) Anastrepha ludens (Loew)
c) Anastrepha obliqua Macquart
d) Anastrepha suspensa (Loew)
e) Dacus ciliatus Loew
f) Dacus cucurbitae Coquillet
g) Dacus dorsalis Hendel
h) Dacus tryoni (Froggatt)
i) Dacus tsuneonis Miyake
j) Dacus zonatus Saund.
k) Epochra canadensis (Loew)
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
m) Pardalaspis quinaria Bezzi
n) Pterandrus rosa (Karsch)
o) Rhacochlaena japonica Ito
p) Rhagoletis cingulata (Loew)
q) Rhagoletis completa Cresson
r) Rhagoletis fausta Östen-Sacken
s) Rhagoletis indifferens Curran
t) Rhagoletis mendax Curran
u) Rhagoletis pomonella Walsh
v) Rhagoletis ribicola Doane
w) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo
Baktérie
Xylella fastidiosa (Wells et Raju)
Huby
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (neeurópske druhy)
4. Endocronartium spp. (neeurópske druhy)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
6. Gymnosporangium spp. (neeurópske druhy)
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
Vírusy a vírusom podobné organizmy
1. Elm phlöem necrosis phytoplasma
2. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy, ako sú:
a) Andean potato latent virus
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B (oca kmeň)
d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
f) Potato virus T
g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo,Yn a Yc) a Potato leaf roll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., ako sú:
a) Blueberry leaf mottle virus
b) Cherry rasp leaf virus (americké)
c) Peach mosaic virus (americké populácie)
d) Peach phony rickettsia
e) Peach rosette mosaic virus
f) Peach rosette phytoplasma
g) Peach X-disease phytoplasma
h) Peach yellows phytoplasma
i) Plum line pattern virus (americké populácie)
j) Raspberry leaf curl virus (americké populácie)
k) Strawberry latent ΄C΄ virus
l) Strawberry vein banding virus
m) Strawberry witches΄ broom phytoplasma
n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.
6. Vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn., ako sú:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
Parazitické rastliny
Arceuthobium spp. (neeurópske)
II. kapitola
Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov vyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3. Heliothis armigera (Hübner)
4. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)
5. Meloidogyne fallax Karssen
6. Opogona sacchari (Bojer)
7. Popilia japonica Newman
8. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
Baktérie
1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
Huby
1. Melampsora medusae Thümen
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Vírusy a vírusom podobné organizmy
1. Apple proliferation phytoplasma
2. Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma
3. Pear decline phytoplasma
ČASŤ B
ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Druh Chránená zóna (zóny)
1. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) Fínsko, Írsko, Portugalsko (Alentejo, Azory, Beira Interior,
Beira Litoral, Entre Duoro e Minho, Madeira, Ribatejo
a Oeste a Trás-os-Montes), Švédsko, Veľká Británia
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Cyprus
3. Globodera pallida (Stone) Behrens Fínsko, Litva, Slovensko, Slovinsko
4. Leptinotarsa decemlineata Say Cyprus, Fínsko (okresy Ăland, Häme, Kymi, Pirkanmaa,
Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko
(Azory a Madeira), Švédsko (Blekinge, Gotland, Halland,
Kalmar, Skáne), Španielsko (Ibiza a Menorca),
Veľká Británia
5. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Írsko a Veľká Británia (Severné Írsko)
Vírusy a vírusom podobné organizmy
Druh Chránená zóna (zóny)
1. Beet necrotic yellow vein virus Francúzsko (Bretónsko), Fínsko, Írsko, Litva, Portugalsko
(Azory) a Veľká Británia (Severné Írsko)
2. Tomato spotted wilt virus Švédsko, Fínsko
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ČASŤ A
ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE SÚ ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH A RASTLINNÝCH PRODUKTOCH
I. kapitola
Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov nevyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Druh Predmet nákazy
1. Aculops Juchsiae Keifer Rastliny fuchsie (Fuchsia L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Aleurocanthus spp. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
4. Anthonomus signatus (Say) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
5. Aonidiella citňna Coquillett Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
6. Aphelenchoides besseyi Christie1) Osivo ryže (Oryza spp.)
7. Aschistonyx eppoi Inouye Rastliny borievky (Juniperus L.), pôvodom z neeurópskych
krajín, okrem plodov a osiva,
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhere) Nickle et al.
Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.),
duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.), okrem
plodov a osiva, a drevo ihličín (Coniferales), pôvodom
z neeurópskych krajín
9. Carposina niponensis Walsingham Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
10. Diaphorina citri Kuway Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, a muraja
(Murraya Kônig), okrem plodov a osiva
11. Enarmonia packardi (Zeller) Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus MUL), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
12. Enarmonia prunivora Walsh Rastliny hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), Photinia Ldl.,
slivky (Prunus L.) a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem
osiva, a plody jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.), pôvodom
z neeurópskych krajín
13. Eotetranychus lewisi McGregor Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
14. Grapholita inopinata Heinrich Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
15. Hishomonus phycitis (Distant) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
16. Leucaspis japonica Ckll. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
17. Listronotus bonariensis (Kuschel) Osivo rodu ďatelina (Trifolium spp.), čeľade kapustovité
(Crucijerae) a radu lipnicotvaré - trávy (Gramineae), pôvodom
z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja
18. Margarodes, neeurópske druhy, ako sú:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski
Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
19. Numonia pyrivorella (Matsumura) Rastliny hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom
z neeurópskych krajín
20. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Rastliny borievky (Juniperus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom
z neeurópskych krajín
21. Pissodes spp. (neeurópske druhy) Rastliny ihličín (Coniferales), okrem plodov a osiva, drevo ihličín
(Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličín (Coniferales),
pôvodom z neeurópskych krajín
22. Radopholus citrophilus Huettel Dickson
et Kaplan
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle)
a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva, a rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité
(Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité
(Musaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae), zakorenené alebo
s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
23. Saissetia nigra (Nietm.) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
24. Scirtothrips aurantii Faure Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
25. Scirtothňps dorsalis Hood Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
26. Scirtothrips citri (Moultex) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
27. Scolytidae spp. (neeurópske druhy) Rastliny ihličín (Coniferales) vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, drevo ihličín (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra
ihličín (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajín
28. Tachypterellus quadrigibbus Say Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
29. Toxoptera citricida Kirk. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
30. Trioza erytreae Del Guercio Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a klauzény
(Clausena Burm. f.), okrem plodov a osiva
31. Unaspis citri Comstock Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
Baktérie
Druh Predmet nákazy
1. Citrus greening bacterium Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
2. Citrus variegated chlorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Osivo kukurice (Zea mays L.)
4. Xanthomonas campestris [všetky kmene
patogénne pre citrónovník (Citrus L.)]
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae
(Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.)
Dye
Osivo ryže (Oryza spp.)
Huby
Druh Predmet nákazy
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler
(neeurópske patogénne izoláty)
Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.) a hrušky
(Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom
z neeurópskych krajín
2. Anisogramma anomala (Peck) E. Múller Rastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie, okrem osiva,
pôvodom z Kanady a USA
3. Apiosporina morbosa (Schwein.) von Arx Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
4. Atropellis spp. Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a samostatná
kôra a drevo borovice (Pinus L.)
5. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Rastliny javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch),
okrem plodov a osiva, s pôvodom z USA a Kanady, drevo javora
cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch) vrátane
neopracovaného dreva s pôvodom z USA a Kanady
6. Cercoseptoria pini - densiflorae (Hori et
Nambu) Deighton
Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a drevo
borovice (Pinus L.)
7. Cercospora angolensis Carv. et Mendes Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
8. Ciborinia camelliae Kohn Rastliny kamélie (Camellia L.) určené na pestovanie, okrem
osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
9. Diaporthe vaccinii Shaer Rastliny brusnice (Vaccinium spp.) určené na pestovanie, okrem
osiva
10. Elsinoe spp. Bitanc et Jenk. Mendes Rastliny kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca
( Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny
citrónovníka (Citrus L.) a jeho hybridov, okrem osiva a plodov, ale
vrátane plodov citrónovníka mandarínkového (Citrus reticulata
Blanco) a citrónovníka pomarančového (Citrus sinensis (L.)
Osbeck] pôvodom z Južnej Ameriky
11. Fusarium oxysporum.f. sp. albedinis Kilian
et Maire) Gordon
Rastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov a osiva
12. Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene
patogénne pre citrónovník (Citrus L.)]
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
13. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto


14. Puccinia pittieriana Hennings
15. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers
16. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto
Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
Rastliny čeľade ľuľkovitých (Solanaceae), okrem plodov a osiva
Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva
Rastliny hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva,
pôvodom z neeurópskych krajín
Vírusy a vírusom podobné organizmy
Druh Predmet nákazy
1. Beet curly top virus (neeurópske izoláty) Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie,
okrem osiva
2. Black raspberry latent virus Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
3. Blight and Blight-like Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
4. Cadang - Cadang viroid Rastliny palmovitých (Palmae) určené na pestovanie, okrem
osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
5. Cherry leaf roll virus2) Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
6. Citrus mosaic virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
7. Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
8. Leprosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
9. Little cherry pathogen (neeurópske izoláty) Rastliny višne obyčajnej (Prunus cerasus L.), čerešne obyčajnej
(Prunus avium L.), Prunus insica Thunb., Prunus sargentii Rhed.,
Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa
(Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis
Matsum a ich krížencov a odrôd určené na pestovanie, okrem
osiva
10. Naturally spreading psorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
11. Palm lethal yellowing phytoplasma Rastliny palmovitých (Palmae) určené na pestovanie, okrem
osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
12. Prunus necrotic ringspot virus3) Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
13. Satsuma dwarf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
14. Tatter leaf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
15. Witches' broom phytoplasma Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
II. kapitola
Škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú na území členských štátov
ČASŤ B
ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH A RASTLINNÝCH PRODUKTOCH
Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Hmyz, roztoče, háďatka vo všetkých vývinových štádiách
Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Anthonomus
grandis (Boh.)
Osivo a plody (tobolky) bavlníka
(Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna
Grécko, Španielsko (Andalucia,
Catalonia, Extremadura, Murcia,
Valencia)
2. Cephalcia
lariciphila (Klug)
Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko,
ostrov Man a Jersey)
3. Dendroctonus
micans Kugelan
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga
Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné
Írsko, ostrov Man a Jersey)
4. Gilphinia
hercyniae (Hartig)
Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné
Írsko, ostrov Man a Jersey)
5. Gonipterus
scutellatus Gyll.
Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l'Hérit.),
okrem plodov a osiva
Grécko, Portugalsko (Azory)
6. (a) Ips amitinus
Eichhof
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem
plodov a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Grécko, Francúzko (Korzika), Írsko, Veľká
Británia
(b) Ips cembrae Heer Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga
Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné
Írsko, ostrov Man)
(c) Ips duplicatus
Sahlberg
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem
plodov a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Grécko, Írsko, Veľká Británia
(d) Ips sexdentatus
Börner
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem
plodov a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Írsko, Cyprus, Veľká Británia (Severné
Írsko, ostrov Man)
(e) Ips typographus
Heer
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga
Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Írsko, Veľká Británia
7. Sternochetus
mangiferae
Fabricius
Osivo mangovníka (Mangifera spp.)
pôvodom z tretích krajín
Španielsko (Granada a Malaga),
Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira),
8. Thaumetopoea
pityocampa (Den.
et Schiff.)
Rastliny borovice (Pinus L.) určené na
pestovanie, okrem plodov a osiva
Španielsko (Ibiza)
Baktérie
Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Curtobacterium
flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens
(Hedges) Collins et
Jones
Osivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris
L.) a lablabu (Dolichos Jacq.)
Grécko, Španielsko, Portugalsko
2. Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. etal.
Časti rastlín, okrem plodov, osiva a rastlín
určených na pestovanie vrátane živého
peľu na opeľovanie rastlín: muchovník
(Amelanchier Med.), dulovec (Chaenomeles
Lindl.), skalník (Cotoneaster Ehrh.), hloh
(Crataegus L.), dula (Cydonia Mill.),
mišpuľník (Eriobotrya Lindl.), jabloň
(Malus Mill.), mišpuľa (Mespilus L.),
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyňa
(Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus L.)
a jarabina (Sorbus L.)
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika),
Írsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko,
Rakúsko [Burgenland, Koruntánsko,
Dolné Rakúsko, Tirolsko (administratívny
okres Lienz), Štajersko, Viedeň],
Slovensko, Slovinsko, Španielsko,
Taliansko,6) Veľká Británia (Severné
Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)
Huby
Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Cryphonectria
parasitica
(Murill.) Barr.
Drevo, okrem odkôrneného dreva,
a samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)
Česko, Dánsko, Grécko (Kréta, Lesbos),
Írsko,
Švédsko, Veľká Británia (okrem ostrova
Man)
2. Glomerella
gossypii Edgerton
Osivo a plody (tobolky) bavlníka Gossypium
spp.
Grécko
3. Gremmeniella
abietina (Lag.)
Morelet
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga
Carr.) určené na pestovanie, okrem osiva
Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
4. Hypoxylon
mammatum
(Wahl.) J. Miller
Rastliny topoľa (Populus L.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
Vírusy a vírusom podobné organizmy
Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
Citrus tristeza virus
(európske izoláty)
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca
(Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami
a listovými stopkami
Grécko, Francúzsko (Korzika), Malta,
Portugalsko

6) Abruzzi; Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia
Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko, Trentino-Alto Adige: autonómna provincia
Trento; Umbria; Valle d™Aosta; Veneto: okrem komún v provincii Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino,
Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu a Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo,
Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con
Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara a komún v provincii Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi a komún v provincii Verona: Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all´Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ČASŤ A
RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY ALEBO INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Opis Krajina pôvodu
1. Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.),
cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky
(Juniperus L.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea
A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga
Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.), okrem plodov a osiva
Neeurópske krajiny
2. Rastliny duba (Quercus L.) a gaštana (Castanea Mill.)
s listami, okrem plodov a osiva
Neeurópske krajiny
3. Rastliny topoľa (Populus L.) s listami, okrem plodov
a osiva
Severoamerické krajiny
4. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) Tretie krajiny
5. Samostatná kôra duba (Quercus L.), okrem duba
korkového (Quercus suber L.)
Severoamerické krajiny
6. Samostatná kôra javora cukrodarného (Acer
saccharum Marsh.)
Severoamerické krajiny
7. Samostatná kôra topoľa (Populus L.) Krajiny amerického kontinentu
8. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), dule
(Cydonia Mill.), hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus
Mill.), rodu slivka (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.)
a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem rastlín
vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov
Neeurópske krajiny
9. Rastliny Photinia Ldl. určené na pestovanie, okrem
rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov
a plodov
USA, Čína, Japonsko, Južná Kórea a Severná Kórea
10. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) -
sadivové zemiaky
Tretie krajiny, okrem Švajčiarska
11. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov
rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené
na pestovanie, okrem hľúz ľuľka zemiakového
(Solanum tuberosum L.) - sadivové zemiaky -
uvedených v bode 10
Tretie krajiny
12. Hľuzy druhov rodu ľuľok (Solanum L.) a ich
krížencov, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 10
a 11
Okrem osobitných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na
hľuzy ľuľka zemiakového a ktoré sú uvedené v prílohe
č. 4 časti A I. kapitole, pôvodom z tretích krajín,
okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka, Sýrie,
Švajčiarska, Tuniska a Turecka a z tretích
európskych krajín, ktoré boli uznané ako krajiny bez
výskytu Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus
(Spickermann et Kotthoff) Davis et al., v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev alebo
s opatreniami, ktoré boli uznané ako rovnocenné
s opatreniami Európskeho spoločenstva týkajúcimi
sa boja proti Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al.
13. Hľuzy ľuľkovitých (Solanaceae) určené na
pestovanie, okrem osiva, a okrem rastlín a hľúz
uvedených v bodoch 10, 11 a 12
Tretie krajiny, okrem európskych a stredozemských
krajín
14. Zemina a iný pestovateľský substrát tvorený úplne
alebo čiastočne zeminou alebo pevnou organickou
hmotou, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny
alebo kôry, okrem čistej rašeliny
Turecko, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina
a tretie krajiny, ktoré nepatria ku kontinentálnej
Európe, okrem Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka
a Tuniska
15. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov Tretie krajiny okrem Švajčiarska
16. Rastliny citrónovníka {Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov, okrem plodov a osiva
Tretie krajiny
17. Rastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov
a osiva
Alžírsko, Maroko
18. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.),
hrušky (Pyrus L.), rodu slivka (Prunus L.) a ich
krížencov a jahody (Fragaria L.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 9 sa zákaz
vzťahuje na neeurópske krajiny, okrem
stredozemských krajín a Austrálie, Nového Zélandu,
Kanady a kontinentálnych štátov USA
19. Rastliny radu lipnicotvaré - trávy (Gramineae),
okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí
bambusovité (Bambusoideae) a prosovité
(Panicoideae) a rodov buchloa (Buchloe Engelm.),
grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans),
kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria
R.Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda),
hystrix (Hystrix L.), bezkolenec (Molinia Shrank),
lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak. ex
Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.)
a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem
osiva
Tretie krajiny, okrem európskych a stredozemských
krajín
ČASŤ B
RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY ALEBO INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN
Opis Chránená zóna
1. Bez toho, aby boli dotknuté zákazy
vzťahujúce sa na rastliny uvedené v bodoch
9, 9.1 a 18, rastliny a živý peľ na opeľovanie
rastlín dulovca (Chaenomeles Lindl.),
skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu
(Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.),
mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone
(Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.),
muchovníka (Amelanchier Med.), hlohyne
(Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.)
a jarabiny (Sorbus L.), okrem plodov
a osiva, pôvodom z tretích krajín okrem
Švajčiarska a krajín, ktoré boli uznané
v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev za krajiny bez výskytu spály
jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.]
alebo v ktorých sa ustanovili v súlade
s príslušnou Medzinárodnou normou pre
rastlinolekárske opatrenia oblasti bez
výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.] a uznali ako také
v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva,
Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Rakúsko
[Burgenland, Koruntánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko
(administratívny okres Lienz), Štajersko, Viedeň], Španielsko,
Taliansko (Abruzzi; Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia;
Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza
a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko;
Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko;
Trentino-Alto Adige: autonómna provincia Trento; Umbria;
Valle d'Aosta; Veneto, okrem komún v provincii Rovigo: Rovigo,
Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Salara a komún v provincii Padova:
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Maši a komún v provincii Verona:
Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Veľká
Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)
2. Bez toho, aby boli dotknuté zákazy
vzťahujúce sa na rastliny uvedené v bodoch
9, 9.1 a 18, rastliny a živý peľ na opeľovanie
rastlín skalníka {Cotoneaster Ehrh.)
a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, okrem
plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín
okrem krajín, ktoré boli uznané v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev
za krajiny bez výskytu spály jadrovín
[Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.]
alebo v ktorých sa ustanovili v súlade
s príslušnou Medzinárodnou normou pre
rastlinolekárske opatrenia oblasti bez
výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.] a uznali v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva,
Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Rakúsko
[Burgenland, Koruntánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko
(administratívny okres Lienz), Štajersko, Viedeň], Španielsko,
Taliansko (Abruzzi; Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia;
Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza
a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko;
Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko;
Trentino-Alto Adige: autonómna provincia Trento; Umbria;
Valle d'Aosta; Veneto, okrem komún v provincii Rovigo: Rovigo,
Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Salara a komún v provincii Padova:
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Maši a komún v provincii Verona:
Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Veľká
Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ČASŤ A
OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV DO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A V RÁMCI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
I. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajúce mimo územia členských štátov
II. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajúce z územia členských štátov
ČASŤ B
OSOBITNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA BYŤ SPLNENÉ PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN A V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Časť A
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajúce z členských štátov
I. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom
1. Rastliny a rastlinné produkty
1.1. Rastliny rodov dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, slivky (Prunus L.),1) okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), určené na pestovanie, okrem osiva.
1.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
1.3. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené na pestovanie.
1.4. Rastliny kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva.
1.5. Rastliny citrónovníka (Citrus L.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva; ustanovenia bodu 1.6. tým nie sú dotknuté.
1.6. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkami.
1.7. Drevo podľa § 3 ods. 2
1.7.1. získané úplne alebo čiastočne z platana (Platanus L.), vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzene oblý povrch (ďalej len „opracované drevo“),
a
1.7.2. spĺňa jeden z týchto popisov.2)
Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, snopov alebo
v podobných formách
4401 22 00 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales), vo forme drevených
štiepkov alebo triesok
ex 4401 30 90 drevné zvyšky a drevný odpad, okrem pilín, neaglomerovaný
do tvarov klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov
4403 10 00 surové drevo, natierané alebo morené kreozotom alebo inými
ochrannými prostriedkami, neodkôrnené alebo nezbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo)
ex 4403 99 surové drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva
tropických stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke
kapitoly 44 alebo dreva iných tropických druhov, duba (Quercus
spp.) alebo buka (Fagus spp.), aj odkôrnené alebo zbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo),
nenatierané alebo nemorené kreozotom alebo inými ochrannými
prostriedkami
ex 4404 20 00 štiepané stĺpy, pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne
nerozrezané:
- okrem dreva ihličín
ex 4407 99 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva
tropických stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke
kapitoly 44 alebo dreva iných tropických druhov, duba (Quercus
spp.) alebo buka (Fagus spp.), rozrezané alebo rozštiepené
pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo
spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm
2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré boli vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od ostatnej produkcie
2.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), zeleru voňavého (Apium graveolens L.), Argyranthemum spp., astry (Aster spp.), kapusty (Brassica spp.), gaštana (Castanea Mill.), uhorky (Cucumis spp.), chryzantémy [Dendranthema (DC) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a jeho krížencov, Exacum spp., jahody (Fragaria L.), gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilka (Gypsophila L.), všetky odrody novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), šalátu (Lactuca spp.), smrekovca (Larix Mill.), margaréty (Leucanthemum L.), lupiny (Lupinus L.), muškátu (Pelargonium l΄Herit. ex Ait.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), platana (Platanus L.), topoľa (Populus L.), Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglasky (Pseudotsuga Carr.), duba (Quercus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), špenátu (Spinacia L.), vratiča (Tanacetum L.), jedľovca (Tsuga Carr.) a železníka (Verbena L.) určené na pestovanie, okrem osiva a ostatných rastlín bylinných druhov, okrem rastlín radu Gramineae, určených na pestovanie, okrem cibúľ, podzemkov, podcibulia, osiva a hľúz.
2.2. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva a okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.3.
2.3. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae), hruškovca (Persea spp.) a strelíciovité (Sterlitziaceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.
2.4. Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), certifikované osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] a fazule (Phaseolus L.).
3. Cibule, hľuzy a podzemky kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) odroda Golden Yellow, snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne], zakrpatených foriem mečíkov (Gladiolus Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), Ismene Herbert, modrice (Muscari Miller), narcisa (Narcissus L.), bledavky (Ornithogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie, ktoré boli vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou produkciou, okrem cibúľ, podcibulia, hľúz a podzemkov, ktoré boli vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od ostatnej produkcie.
II. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre určité chránené zóny a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny
1. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
1.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.).
1.2. Rastliny topoľa (Populus L.) a repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
1.3. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), eukalyptu (Eucalyptus L΄Herit.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, okrem plodov a osiva.
1.4. Živý peľ určený na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.
1.5. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie.
1.6. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.
1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).
1.8. Osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), lablaba (Dolichos Jacq.), bavlníka (Gossypium spp.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).
1.9. Plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna, plody viniča (Vitis L.).
1.10. Drevo podľa § 3 ods. 2, ktoré
1.10.1. pochádza úplne alebo čiastočne z
1. ihličín (Coniferales), okrem odkôrneného dreva,
2. gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva,
a
1.10.2. spĺňa jeden z týchto popisov.2)
Kód CN Popis
ex 4403 20 surové drevo ihličín (Coniferales), neodkôrnené alebo nezbavené drevnej beli,
alebo nahrubo opracované (hranené drevo), nenatierané alebo nemorené
kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4403 99 surové drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických
stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo dreva
iných tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.), aj
odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené
drevo), nenatierané alebo nemorené kreozotom alebo inými ochrannými
prostriedkami
ex 4404 štiepané stĺpy, pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406 drevené železničné alebo električkové podvaly (pražce)
4407 10 drevo ihličín (Coniferales) rozrezané alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy alebo
lúpané, aj hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, hrubé viac
ako 6 mm
ex 4407 99 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických stromov
špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo dreva iných
tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.), rozrezané
alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, aj hoblbvané, brúsené alebo
spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm
1.11. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) a ihličín (Coniferales).
2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré boli vyprodukované a sú pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré zodpovedné úradné orgány členských štátov zabezpečia, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od produkcie ostatných produktov
2.1. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz a podzemkov, a rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.), figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
Časť B
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajúce z tretích krajín
I. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty
1. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, ale vrátane osiva radov kapustotvaré (Cruciferae) a lipnicotvaré – trávy (Gramineae) a rodu ďatelina (Trifolium spp.) z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja, rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (Tritocosecale) z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA, papriky (Capsicum spp.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], lucerny siatej (Medicago sativa L.), slivky (Prunus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), ryže (Oryza spp.), kukurice siatej (Zea mays L.), cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a fazule (Phaseolus L.).
2. Časti rastlín, okrem plodov a osiva
a) gaštana (Castanea Mill.), chryzantémy (Dendranthema (DC) Des. Moul.), klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.), muškátu (Pelargonium l΄Herit. ex Ait.), datľovníka (Phoenix spp.), topoľa (Populus L.), duba (Quercus L.), zlatobyle (Solidago L.) a rezané kvety čeľade vstavačovité Orchidaceae,
b) ihličín (Coniferales),
c) javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), s pôvodom v Kanade a USA,
d) slivky (Prunus L.), pôvodom z neeurópskych krajín,
e) rezaných kvetov astry (Aster L.), kotúča (Eryngium L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.) a trachélie (Trachelium L.) pôvodom z neeurópskych krajín,
f) vňate zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a bazalky (Ocimum L.).
3. Plody
a) citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a momordiky (Momordica L.) a ľuľka baklažánového (Solanum melongena L.),
b) anony (Annona L.), dule (Cydonia Mill.), ebenovníka (Diospyros L.), jablone (Malus Mill.), mangovníka (Magnifera L.), mučenky (Passiflora L.), slivky (Prunus L.), guajavy (Psidium L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), klinčekovca (Syzygium Gaertn.) a brusnice (Vaccinium L.), pôvodom z neeurópskych krajín.
4. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.).
5. Samostaná kôra
a) ihličín (Coniferales), s pôvodom v neeurópskych krajinách,
b) javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), topoľa (Populus L.) a duba (Quercus L.), okrem duba korkového (Quercus suber L.).
6. Drevo podľa § 3 ods. 2, ktoré
6.1. pochádza úplne alebo čiastočne z jedného z nasledovných radov, rodov alebo druhov, okrem drevného obalového materiálu podľa prílohy č. 4 časti A kapitoly I. bodu 2,
1. duba (Quercus L.) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v USA, okrem dreva, ktoré spĺňa opis uvedený v písmene b) pod CN kódom 4416 00 00, a ak existuje dokument potvrdzujúci, že drevo bolo vyrobené alebo spracované za použitia tepelného ošetrenia tak, aby sa dosiahla minimálna teplota 176 oC počas 20 min
2. platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v Arménsku alebo USA,
3. topoľa (Populus L.) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v krajinách amerického kontinentu,
4. javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v Arménsku alebo USA,
5. ihličín (Coniferales) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v neeurópskych krajinách, Kazachstane, Rusku a Turecku,
a
6.2. spĺňa jeden z týchto popisov2)
Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, snopov alebo v podobných
formách
4401 21 00 drevo ihličín (Coniferales) vo forme drevených štiepkov alebo triesok
4401 22 00 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales), vo forme drevených štiepkov alebo
triesok
4401 30 10 piliny
ex 4401 30 90 iné drevné zvyšky a drevný odpad, neaglomerovaný do tvarov klátov,
brikiet, peliet alebo podobných tvarov
4403 10 00 surové drevo, natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými
prostriedkami, neodkôrnené alebo nezbavené drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
4403 20 surové drevo ihličín (Coniferales), nenatierané alebo nemorené kreozotom
alebo inými ochrannými prostriedkami, aj odkôrnené alebo zbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo)
4403 91 surové drevo duba (Quercus spp.), nenatierané alebo nemorené kreozotom
alebo inými ochrannými prostriedkami, aj odkôrnené alebo zbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo)
ex 4403 99 surové drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických
stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44
alebo dreva iných tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka
(Fagus spp.), aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo), nenatierané alebo nemorené kreozotom alebo
inými ochrannými prostriedkami
ex 4404 štiepané stĺpy, pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406 drevené železničné alebo električkové podvaly (pražce)
4407 10 drevo ihličín (Coniferales) rozrezané alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy
alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom,
hrubé viac ako 6 mm
4407 91 drevo duba (Quercus spp.), rozrezané alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy
alebo lúpané, aj hoblbvané, brúsené alebo spájané klinovým ozubom,
hrubé viac ako 6 mm
ex 4407 99 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických stromov
špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo dreva iných
tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.), rozrezané
alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, aj hoblbvané, brúsené
alebo spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm
4415 drevené obalové debny, prepravky, klietky, sudy a im podobné obaly,
drevené káblové bubny, debnové palety a iné nakladacie dosky z dreva,
drevené paletové rozpery
4416 00 00 sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich častí z dreva
vrátane dúh
9406 00 20 montované budovy z dreva
7.1. Pôda a pestovateľský substrát, ktorý úplne alebo čiastočne pozostáva z pôdy alebo pevných organických látok, napríklad časti rastlín, humusu vrátane rašeliny alebo kôry, okrem čistej rašeliny.
7.2. Pôda a pestovateľský substrát, prilepený alebo pripojený k rastlinám, úplne alebo čiastočne pozostávajúci z materiálu uvedeného v bode 1 alebo pozostávajúci čiastočne z akejkoľvek pevnej anorganickej látky určenej na udržanie životaschopnosti rastlín, pôvodom z
2.1. Turecka,
2.2. Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny,
2.3. neeurópskych krajín okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbie, Maroka a Tuniska.
8. Zrná rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (Triticosecale), pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA.
II. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov a sú významné pre určité chránené zóny, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny
1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.
2. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).
3. Živý peľ na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.
4. Časti rastlín, okrem plodov a osiva dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.
5. Osivo lablaba (Dolichos Jacq.), mangovníka (Magnifera spp.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).
6. Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.
7. Plody viniča (Vitis L.).
8. Drevo podľa § 3 ods. 2, ktoré pochádza úplne alebo čiastočne z
8.1. ihličín (Coniferales), okrem odkôrneného dreva s pôvodom v európskych tretích krajinách, a
8.2. gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva
a
8.3. spĺňa jeden z týchto popisov.2)
Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy alebo v podobných tvarov)
4401 21 00 drevené štiepky alebo triesky
4401 22 00 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales), vo forme drevených štiepkov alebo
triesok
ex 4401 30 drevné zvyšky alebo drevný odpad, neaglomerovaný do tvarov klátov,
brikiet, peliet alebo podobných tvarov
ex 4403 10 00 surové drevo, natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými
prostriedkami, neodkôrnené alebo nezbavené drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
ex 4403 20 surové drevo ihličín (Coniferales), nenatierané alebo nemorené kreozotom
alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené alebo nezbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo)
ex 4403 99 surové drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických
stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44
alebo dreva iných tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka
(Fagus spp.), aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo), nenatierané alebo nemorené kreozotom alebo
inými ochrannými prostriedkami
4406 drevené železničné alebo električkové podvaly (pražce)
4407 10 drevo ihličín (Coniferales) rozrezané alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy
alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom,
hrubé viac ako 6 mm
ex 4407 99 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických stromov
špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo dreva iných
tropických druhov, duba [Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.), rozrezané
alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, aj hoblbvané, brúsené
alebo spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm
4415 drevené obalové debny, prepravky, klietky, sudy a im podobné obaly,
drevené káblové bubny, debnové palety a iné nakladacie dosky z dreva,
drevené paletové rozpery
9406 00 20 montované budovy z dreva
9. Časti rastlín eukalyptu (Eucalyptus lHerit.).
10. Oddelená kôra ihličín (Coniferales) s pôvodom v európskych tretích krajinách.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Časť A
ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU VÝROBCU A DOVOZCU
Časť B
ŽIADOSŤ O ZMENU REGISTRÁCIE VÝROBCU A DOVOZCU
Časť C
ŽIADOSŤ O UDELENIE OPRÁVNENIA NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV
Oddiel 1
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránených zón
Zodpovedajúci údaj označte
X
  Hostiteľské rastliny Škodlivý
organizmus
Chránená zóna (zóny) Kód
chránenej zóny
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna 1. Anthonomus grandis (Boh.) Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Estremadura, Murcia, Valencia) a.1
Akýkoľvek hostiteľ a rastlinný materiál okrem begónie (Begonia L.), figovníka (Ficus L.), ibišteka (Hibiscus L.) a prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) 2. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo
e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia
a.2
Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie okrem osiva 3. Cephalcialariciphila (Klug) Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey) a.3
Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva 3.1 Fyloxéra viničová [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)] Cyprus a.3.1
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka
(Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales)
4. Dendroctonusmicans Kugelan Grécko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey) a.4
Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie okrem osiva 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey) a.5
Hľuzy Solanum tuberosum určené na pestovanie (sadivové zemiaky) 6. Globodera pallida (Stone) Behrens Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko a.6
Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l’Hérit.) okrem plodov a osiva 7. Gonipterus scutellatus Gyll. Grécko, Portugalsko (Azory) a.7
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 8. Ips amitinus Eichhof Francúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Británia a.8
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 9. Ips cembrae Heer Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man) a.9
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 10. Ips duplicatus Sahlberg Grécko, Írsko, Veľká Británia a.10
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 11. Ips sexdentatus Boerner Cyprus, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man) a.11
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 12. Ips typographus Heer Írsko, Veľká Británia a.12
Akýkoľvek hostiteľ, rastlina alebo rastlinný materiál 13. Leptinotarsa decemlineata Say Cyprus, Fínsko (okresy Ĺland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Španielsko (Ibiza a Menorca), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skĺne), Veľká Británia a.13
Akýkoľvek hostiteľ, rastlina alebo rastlinný materiál 14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko) a.14
Osivo mangovníka (Mangifera spp.) pôvodom z tretích krajín 15. Sternochetus mangiferae Fabricius Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga) a.15
  Baktérie
Osivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.) a lablabu (Dolichos Jacq.) 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones Grécko, Portugalsko, Španielsko b.1
Časti rastlín okrem plodov, osivo a rastliny určené na pestovanie vrátane živého peľu na opeľovanie nasledovných druhov: dulovec (Chaenomeles Lindl.), skalník (Cotoneaster Ehrh.), hloh (Crataegus L.), dula (Cydonia Mill.), mišpuľník (Eriobotrya Lindl.), jabloň (Malus Mill.), mišpuľa (Mespilus L.), hlohyňa (Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus L.), jarabina (Sorbus L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbusintermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia (Lindl.)] 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), Španielsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona], Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy) b.2
  Huby
Osivo a plody (tobolky) bavlníka Gossypium spp. 1. Glomerella gossypii Edgerton Grécko c.1
Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie okrem osiva 1.1. Rakovina gaštana [Cryphonectriaparasitica (Murill) Barr] Česko, Dánsko, Grécko (Kréta a Lesbos), Írsko, Švédsko a Veľká Británia (okrem ostrova Man) c.1.1
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie okrem osiva 2. Gremmeniellaabietina (Lag.) Morelet Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko) c.2
Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie okrem osiva 3. Hypoxylonmammatum (Wahl.) J. Miller Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko) c.3
  Vírusy a vírusom podobné organizmy
Rastliny cesnaku pórového (Alliumporrum L.), zeleru (Apium L.), repy (Beta L.) okrem rastlín určených ako živočíšne krmivo, kapusty repkovej pravej (Brassicanapus L.), kapusty poľnej (Brassica rapa L.) a mrkvy (Daucus L.) okrem rastlín určených na pestovanie, rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie, osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie, použité poľnohospodárske stroje 1. Beet necrotic yellow vein virus Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Veľká Británia (Severné Írsko) d.1
Rastliny zeleru voňavého (Apium graveolens L.), papriky ročnej (Capsicum annuum L.), melóna cukrového (Cucumis melo L.), chryzantémy [Dendrathema (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), ďalej šalátu siateho (Lactuca sativa L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Carsten ex Farw.], rastliny tabaku virgínskeho (Nicotiana tabacum L.), ktoré sú určené na profesionálnu výrobu tabaku, ľuľka baklažánového (Solanum melogena L.) a ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie okrem osiva 2. Tomato spotted wilt virus Fínsko, Švédsko d.2
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a listovými stopkami 3. Citrus tristeza virus (európske izoláty) Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko (okrem Madeiry) d.3
Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva 4. Grapevine flavescence dorée MLO Česko, Francúzsko (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), Taliansko (región Basilicata) d.4
Časť D
ŽIADOSŤ O ZMENU V UDELENOM OPRÁVNENÍ NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR POTVRDENIE o existencii karanténneho skladu
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
POŽADOVANÉ INFORMÁCIE NA NÁVESKE
1. „ES – rastlinný pas“.
2. Označenie kódu členského štátu.
3. Označenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišujúci kód.
4. Registračné číslo.
5. Individuálne poradové číslo alebo číslo týždňa alebo dávky.
6. Botanický názov.
7. Množstvo.
8. Rozlišovacie označenie „ZP“ (chránená zóna) pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny (zón), prípadne názov chránenej zóny (zón).
9. Rozlišovací znak „RP“ (náhradný rastlinný pas) v prípade nahradenia rastlinného pasu a registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu.
10. Názov krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, PRI KTORÝCH SA MÔŽU PRIJAŤ INÉ OPATRENIA
1. Obilniny a ich deriváty.
2. Sušené strukoviny (Viciaceae).
3. Hľuzy manioku a jeho deriváty.
4. Zvyšky vzniknuté pri produkcii rastlinných olejov.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR
Časť A
FYTOCERTIFIKÁT PRI VÝVOZE DO TRETÍCH KRAJÍN
VZOR
Časť B
FYTOCERTIFIKÁT PRE OPÄTOVNÝ VÝVOZ PRI VÝVOZE DO TRETÍCH KRAJÍN
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR
Časť A
VZOR
Časť B
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZORRASTLINOLEKÁRSKY DOKLAD O PREPRAVE ZÁSIELKY
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ŠTANDARDNÁ ÚHRADA
  Položka Množstvo Cena v EUR Cena v Sk
401.1 za kontrolu dokladov za zásielku 7 280,-
401.2 za kontrolu totožnosti za zásielku
- do veľkosti kamiónového nákladu,
nákladu železničného vagóna alebo
nákladu prepravníka porovnateľnej
veľkosti
- väčšiu než vyššie uvedenej
veľkosti
7
14
280,-
560,-
401.3 za kontrolu zdravotného stavu
podľa tohto spresnenia:
     
1. odrezky, semenáče (okrem
lesníckeho množiteľského
materiálu), mladé rastliny
jahody alebo zeleniny
za zásielku
- do 10 000 ks
- za každých ďalších 1 000 ks
- maximálna cena

17,5
0,7
140

700,-
28,-
5 600,-
2. kríky, stromy (okrem
rezaných vianočných
stromov), ostatné drevnaté
škôlkarské rastliny vrátane
lesníckeho množiteľského
materiálu (okrem osiva)
za zásielku
- do 1 000 ks
- za každých ďalších 100 ks
- maximálna cena

17,5
0,44
140

700,-
18,-
5 600,-
3. cibule, podcibulie, rizómy,
hľuzy určené na pestovanie
(okrem hľúz zemiakov)
za zásielku
- s hmotnosťou do 200 kg
- za každých ďalších 10 kg
- maximálna cena

17,5
0,16
140

700,-
6,-
5 600,-
4. osivá, pletivové kultúry za zásielku
- s hmotnosťou do 100 kg
- za každých ďalších 10 kg
- maximálna cena

7,5
0,175
140

300,-
7,-
5 600,-
5. iné rastliny určené na
pestovanie, ktoré nie sú
bližšie určené v inom mieste
tejto tabuľky
za zásielku
- do 5 000 ks
- za každých ďalších 100 ks
- maximálna cena

17,5
0,18
140

700,-
7,-
5 600,-
6. rezané kvety za zásielku
- do 20 000 ks
- za každých ďalších 100 ks
- maximálna cena

17,5
0,14
140

700,-
6,-
5 600,-
7. odrezky s olistením, časti
ihličín (okrem rezaných
vianočných stromov)
za zásielku
- s hmotnosťou do 100 kg
- za každých ďalších 100 kg
- maximálna cena

17,5
1,75
140

700,-
70,-
5 600,-
8. rezané vianočné stromy za zásielku
- do 1 000 ks

17,5

700,-
  - za každých ďalších 100 ks
- maximálna cena
1,75
140
70,-
5 600,-
9. listy rastlín, ako sú bylinky,
koreniny a vňate
za zásielku
- s hmotnosťou do 100 kg
- za každých ďalších 10 kg
- maximálna cena

17,5
1,75
140

700,-
70,-
5 600,-
10. ovocie, zelenina (okrem
vňatí)
za zásielku
- s hmotnosťou do 25 000 kg
- za každých ďalších 1 000 kg

17,5
0,7

700,-
28.-
11. hľuzy zemiakov za partiu
- s hmotnosťou do 25 000 kg
- za každých ďalších 25 000 kg

52,5
52,5

2 100,-
2 100,-
12. drevo (okrem samostatnej
kôry)
za zásielku
- s objemom do 100 m3
- za každý ďalší 1 m3

17,5
0,175

700,-
7,-
13. pôda a rastový substrát, kôra za zásielku
- s hmotnosťou do 25 000 kg
- za každých ďalších 1 000 kg
- maximálna cena

17,5
0,7
140

700,-
28,-
5 600,-
14. zrno za zásielku
- s hmotnosťou do 25 000 kg
- za každých ďalších 1 000 kg
- maximálna cena

17,5
0,7
700

700,-
28,-
28 000,-
15. iné rastliny alebo rastlinné
produkty, ktoré nie sú
bližšie určené v tejto
tabuľke
za zásielku 17,5 700,-
Vysvetlivka:
Ak zásielka nepozostáva výlučne z produktov patriacich pod popis v príslušnom bode,
s týmito jej ostatnými časťami, ktoré pozostávajú z produktov patriacich pod popis v inom
príslušnom bode (partia alebo partie), sa zaobchádza ako so samostatnou zásielkou.
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady Európskych spoločenstiev 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10. 7. 2000) v znení
smernice Komisie 2001/33/ES (Ú. v. ES L 127, 9. 5. 2001),
smernice Komisie 2002/28/ES (Ú. v. ES L 077, 20. 3. 2002),
smernice Komisie 2002/36/ES (Ú. v. ES L 116, 3. 5. 2002),
smernice Rady 2002/89/ES (Ú. v. ES L 355, 30. 12. 2002),
smernice Komisie 2003/22/ES (Ú. v. EÚ L 078, 25. 3. 2003),
smernice Komisie 2003/47/ES (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003),
12003TN02/06/B2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),
smernice Komisie 2003/116/ES (Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003),
smernice Komisie 2004/31/ES (Ú. v. EÚ L 085, 23. 3. 2004),
smernice Komisie 2004/70/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004),
smernice Komisie 2004/102/ES (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004),
smernice Komisie 2004/103/ES (Ú. v. EÚ L 313, 12. 10. 2004),
smernice Komisie 2004/105/ES (Ú. v. EÚ L 319, 20. 10. 2004),
smernice Rady 2005/15/ES (Ú. v. EÚ L 056, 2. 3. 2005),
smernice Komisie 2005/16/ES (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).
2.
Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti ich registrácie (Ú. v. ES L 344, 26. 11. 1992).
3.
Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri (Ú. v. ES L 205, 17. 8. 1993).
4.
Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných pasov používaných pri premiestňovaní určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Spoločenstva a ktorou sa ustanovujú podrobné postupy týkajúce sa vydávania rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Ú. v. ES L 004, 8. 1. 1993) v znení smernice Komisie 2005/17/ES (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).
1)
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
3)
Článok 340b ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.
4)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Článok 4 bod 15 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES, L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
6)
Článok 91 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.
9)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
11)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach.
13)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu.
14)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.
§ 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2002 Z. z. o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu.
19)
Článok 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
20)
Článok 4 ods. 16 písm. a) a d) až g) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
21)
Článok 4 ods. 15 písm. b) až e) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
22)
Článok 4 ods. 16 písm. b) a c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
23)
Príloha 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1262/84 z 10. apríla 1984 týkajúca sa uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizácii hraničných kontrol tovaru (Ú. v. EHS L 126, 12. 5. 1984).
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 Z. z. o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu.
25)
Článok 406 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
26)
Článok 497 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
1)
Aphelenchoides besseyi Christie sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na ryži Oryza spp.
2)
Cherry leaf roll virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).
3)
Prunus necrotic ringspot virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).
1)
Opracované drevo je drevo, ktoré nemá úplne alebo čiastočne zachovaný prirodzený oblý povrch.
2)
Ustanovenie sa uplatňuje od 1. marca 2006.
3)
Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.
4)
§ 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
5)
Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového.
9)
Abruzzi; Apúlia; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Trentino-Alto Adige: autonómna provincia Trento; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: okrem komún v provincii Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquŕ Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara a v provincii Padova okrem komún: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi a v provincii Verona okrem komún: Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all´Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari.
10)
Abruzzi; Apúlia; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: okrem komún v provincii Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquŕ Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara a v provincii Padova okrem komún: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi a v provincii Verona okrem komún: Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all´Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari.
1)
Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.
2)
Príloha I časť II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifách a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1558/2004 (Ú. v. EÚ L 283, 2. 9. 2004).