20/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 2001 bol v Štrasburgu prijatý Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkovým protokolom uznesením č. 2136 zo 17. mája 2002 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dodatkový protokol ratifikoval 11. júla 2002. Ratifikačná listina bola 24. júla 2002 uložená u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu, depozitára protokolu.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. júla 2004 na základe článku 3 ods. 3.
K oznámeniu č. 20/2005 Z. z.
DODATKOVÝ PROTOKOL
k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov
Preambula
Zmluvné strany tohto Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov otvoreného na podpis v Štrasburgu 28. januára 1981 (ďalej len „dohovor“)
s presvedčením, že orgány dozoru vykonávajúce svoje funkcie úplne nezávisle sú prvkom účinnej ochrany jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov,
so zohľadnením významu toku informácií medzi národmi,
so zohľadnením, že s nárastom výmeny osobných údajov cez hranice štátov je nevyhnutné zabezpečiť účinnú ochranu ľudských práv a základných slobôd a najmä práva na súkromie v súvislosti s takými výmenami osobných údajov,
dohodli sa takto:
Článok 1
Dozorné orgány
1.
Každá zmluvná strana zabezpečí, aby bol jeden orgán alebo viac orgánov zodpovedných za zabezpečenie dodržiavania opatrení, ktoré v jej vnútroštátnom práve uvádzajú do účinnosti princípy uvedené v kapitolách II a III dohovoru a tohto protokolu.
2.
a)
Na dosiahnutie toho majú uvedené orgány predovšetkým vyšetrovacie a intervenčné právomoci, ako aj právomoc zapojiť sa do právneho konania alebo dať do pozornosti príslušných súdnych orgánov porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré uvádzajú do účinnosti princípy uvedené v článku 1 ods. 1 tohto protokolu.
b)
Každý dozorný orgán sa zaoberá sťažnosťami podanými akoukoľvek osobou, ktoré sa týkajú ochrany práv a základných slobôd danej osoby pri spracovaní osobných údajov v rámci svojej kompetencie.
3.
Dozorné orgány vykonávajú svoje funkcie úplne nezávisle.
4.
Proti rozhodnutiam dozorných orgánov, ktoré viedli k sťažnostiam, sa možno odvolať na súdoch.
5.
Podľa ustanovení kapitoly IV a bez záväzkov voči ustanoveniam článku 13 dohovoru dozorné orgány navzájom spolupracujú do takej miery, aká je potrebná na výkon ich povinností, predovšetkým vymieňaním si všetkých užitočných informácií.
Článok 2
Cezhraničné toky osobných údajov k príjemcovi, ktorý nepodlieha právomoci zmluvnej strany dohovoru
1.
Každá zmluvná strana zabezpečí prenos osobných údajov príjemcovi, ktorý podlieha právomoci štátu alebo organizácii, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru, len vtedy, ak daný štát alebo organizácia zabezpečí primeranú úroveň ochrany zamýšľaného prenosu údajov.
2.
Článok 2 ods. 1 tohto protokolu sa nepoužije, pričom každá zmluvná strana tohto protokolu môže povoliť prenos osobných údajov,
a)
ak to umožňuje vnútroštátne právo z dôvodu
- osobitných záujmov dotknutej osoby alebo
- legitímnych prevažujúcich záujmov, najmä dôležitých verejných záujmov, alebo
b)
ak zábezpeky, ktoré môžu vyplývať najmä zo zmluvných klauzúl, sa poskytnú zo strany prevádzkovateľa súboru zodpovedného za prenos a ak ich príslušné orgány podľa vnútroštátneho práva považujú za adekvátne.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.
Ustanovenia článkov 1 a 2 tohto protokolu považujú zmluvné strany za dodatkové články dohovoru a všetky ustanovenia dohovoru sa uplatňujú v súlade s nimi.
2.
Tento protokol bude otvorený na podpis signatárskym štátom dohovoru. Po pristúpení k dohovoru podľa jeho podmienok môžu tento protokol podpísať Európske spoločenstvá. Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Signatár tohto protokolu ho nesmie ratifikovať, prijať ani schváliť, ak predtým alebo súbežne neratifikoval, neprijal ani neschválil dohovor alebo k nemu nepristúpil. Depozitárom ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo listiny o pristúpení k tomuto protokolu je generálny tajomník Rady Európy.
3.
a)
Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po skončení trojmesačnej lehoty po dátume, keď päť jeho signatárov vyjadrilo súhlas, že budú viazaní týmto protokolom podľa ustanovení článku 3 ods. 2.
b)
V prípade ktoréhokoľvek signatára tohto protokolu, ktorý následne vyjadrí súhlas, že ním bude viazaný, protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po skončení trojmesačnej lehoty po dátume uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení.
4.
a)
Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu ktorýkoľvek štát, ktorý pristúpil k dohovoru, môže pristúpiť aj k tomuto protokolu.
b)
Pristúpenie sa uskutočňuje uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorá nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po skončení trojmesačnej lehoty od dátumu uloženia.
5.
a)
Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol na základe oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
b)
Taká výpoveď sa stane účinná prvý deň mesiaca nasledujúceho po skončení trojmesačnej lehoty po dátume doručenia rozhodnutia generálnemu tajomníkovi.
6.
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, Európskym spoločenstvám a každému ďalšiemu štátu, ktorý pristúpil k tomuto protokolu,
a)
každý podpis,
b)
uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení,
c)
každý dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa článku 3,
d)
každý iný akt alebo oznámenie týkajúce sa tohto protokolu.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení na tento akt, podpísali tento protokol.
Dané v Štrasburgu 8. novembra 2001 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom oba znenia sú rovnako autentické, v jednom vyhotovení, ktoré zostáva uložené v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, Európskym spoločenstvám a každému štátu pozvanému na pristúpenie k dohovoru.