201/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 11. mája 2005 č. 3/2005, ktorým sa mení výnos č. 1/2005 z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2005.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.ak.