202/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
ROZHODNUTIE
pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky
zo 14. apríla 2005,
ktorým sa mení Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z. a rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 348/2002 Z. z.
Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 14. apríla 2005 schválilo túto zmenu Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z. a rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 348/2002 Z. z.:
Čl. I
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Ústavný súd rozhoduje v trojčlenných senátoch.
(2)
Počet a zloženie senátov určuje plénum Ústavného súdu.
(3)
Na čele senátu je predseda senátu.“.
§ 31 znie:
㤠31
(1)
Rozhodnutia Ústavného súdu sa sprístupňujú prostredníctvom internetu.
(2)
Rozhodnutia pléna Ústavného súdu a rozhodnutia senátov Ústavného súdu sa uverejňujú v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka nálezov"). Plénum Ústavného súdu alebo senát Ústavného súdu môže rozhodnúť, že rozhodnutie sa neuverejní v Zbierke nálezov.
(3)
Mená sudcov, ktorí rozhodovali vo veci, sa uverejňujú v Zbierke nálezov.
(4)
Z rozhodnutia sa uverejňuje výrok a podstatný obsah odôvodnenia. Mená osôb a miestne názvy sa uverejňujú v Zbierke nálezov skratkami, a to ich počiatočnými písmenami.“.
Čl. II
Táto zmena Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.