Predpis bol zrušený predpisom 316/2006 Z. z.

204/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšené stupnice platových taríf vypracované v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na rok 2005.
§ 2
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2005 patrí tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 3.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 413/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á t r i e d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 820 5 950 6 150 6 430 6 890 7 420 8 040 8 700 9 560 10 120 10 740 11 400 12 180 13 090
2 do 4 6 020 6 170 6 380 6 680 7 160 7 730 8 370 9 060 9 940 10 530 11 180 11 870 12 680 13 630
3 do 6 6 230 6 380 6 620 6 920 7 430 8 020 8 700 9 420 10 330 10 950 11 620 12 340 13 180 14 160
4 do 9 6 430 6 600 6 850 7 170 7 710 8 330 9 030 9 780 10 720 11 360 12 050 12 800 13 680 14 710
5 do 12 6 630 6 810 7 070 7 420 7 980 8 630 9 360 10 130 11 110 11 770 12 500 13 260 14 190 15 250
6 do 15 6 840 7 040 7 300 7 680 8 250 8 930 9 690 10 490 11 500 12 190 12 940 13 730 14 680 15 780
7 do 18 7 050 7 250 7 530 7 920 8 540 9 230 10 020 10 850 11 900 12 600 13 380 14 200 15 180 16 320
8 do 21 7 250 7 470 7 760 8 170 8 810 9 520 10 350 11 200 12 290 13 020 13 820 14 670 15 680 16 850
9 do 24 7 460 7 680 7 990 8 420 9 080 9 830 10 680 11 560 12 670 13 430 14 260 15 130 16 180 17 390
10 do 28 7 650 7 900 8 220 8 670 9 360 10 130 11 000 11 920 13 060 13 840 14 690 15 590 16 680 17 930
11 do 32 7 850 8 110 8 440 8 930 9 630 10 430 11 340 12 270 13 450 14 260 15 130 16 070 17 180 18 470
12 nad 32 8 050 8 330 8 670 9 170 9 900 10 730 11 670 12 630 13 840 14 670 15 570 16 530 17 680 19 010
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 660 5 820 6 030 6 310 6 840 7 540 8 520 9 430 10 520 11 470 11 950 12 790 13 760 14 890
2 do 4 5 860 6 030 6 250 6 560 7 110 7 830 8 780 9 700 10 860 11 820 12 430 13 310 14 320 15 500
3 do 6 6 060 6 240 6 480 6 800 7 370 8 140 8 980 9 930 11 100 12 100 12 930 13 830 14 880 16 110
4 do 9 6 260 6 440 6 700 7 050 7 640 8 430 9 310 10 310 11 520 12 560 13 410 14 350 15 450 16 720
5 do 12 6 450 6 650 6 920 7 290 7 920 8 730 9 640 10 680 11 940 13 010 13 890 14 880 16 000 17 330
6 do 15 6 650 6 850 7 140 7 540 8 180 9 020 9 980 11 060 12 360 13 470 14 390 15 390 16 570 17 930
7 do 18 6 850 7 070 7 360 7 780 8 450 9 320 10 310 11 420 12 780 13 930 14 870 15 920 17 130 18 550
8 do 21 7 050 7 280 7 580 8 020 8 720 9 620 10 640 11 800 13 200 14 390 15 360 16 430 17 690 19 160
9 do 24 7 230 7 480 7 810 8 260 8 990 9 910 10 970 12 170 13 620 14 850 15 840 16 960 18 250 19 770
10 do 28 7 430 7 690 8 030 8 520 9 260 10 210 11 310 12 550 14 040 15 310 16 330 17 480 18 820 20 380
11 do 32 7 630 7 900 8 250 8 760 9 520 10 510 11 630 12 920 14 460 15 760 16 820 18 000 19 370 20 990
12 nad 32 7 830 8 100 8 480 9 000 9 800 10 800 11 970 13 290 14 880 16 220 17 300 18 520 19 940 21 600
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 040 5 230 5 490 7 150 7 710 8 340 9 040 10 480 12 130 14 220 15 260 16 360 17 590 19 010
2 do 4 5 220 5 420 5 690 7 420 8 010 8 670 9 410 10 910 12 620 14 790 15 880 17 030 18 310 19 780
3 do 6 5 390 5 610 5 900 7 710 8 320 9 010 9 780 11 340 13 130 15 380 16 510 17 690 19 030 20 560
4 do 9 5 570 5 800 6 100 7 980 8 620 9 350 10 150 11 760 13 620 15 960 17 130 18 360 19 750 21 340
5 do 12 5 740 5 990 6 310 8 250 8 930 9 680 10 520 12 190 14 110 16 540 17 760 19 040 20 460 22 110
6 do 15 5 920 6 170 6 510 8 540 9 230 10 020 10 890 12 620 14 610 17 130 18 380 19 710 21 190 22 890
7 do 18 6 090 6 350 6 720 8 810 9 540 10 350 11 260 13 050 15 110 17 700 19 010 20 370 21 900 23 680
8 do 21 6 270 6 540 6 920 9 090 9 850 10 690 11 620 13 480 15 600 18 290 19 620 21 040 22 630 24 450
9 do 24 6 450 6 730 7 130 9 370 10 150 11 030 11 990 13 910 16 100 18 870 20 250 21 710 23 340 25 230
10 do 28 6 630 6 920 7 330 9 640 10 460 11 360 12 370 14 330 16 590 19 450 20 870 22 390 24 070 26 010
11 do 32 6 790 7 110 7 540 9 920 10 760 11 700 12 740 14 760 17 090 20 030 21 500 23 050 24 780 26 790
12 nad 32 6 970 7 300 7 740 10 200 11 070 12 030 13 100 15 190 17 590 20 610 22 120 23 720 25 500 27 560