Predpis bol zrušený predpisom 459/2008 Z. z.

206/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2006 do 30.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze  a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VYHLASOVANIE STAVU NÚDZE
§ 1
Vyhlasovanie stavu núdze
(1)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlási stav núdze na základe návrhu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo návrhu plynárenského dispečingu. Návrh na vyhlásenie stavu núdze vrátane jeho odôvodnenia doručí dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo plynárenský dispečing ministerstvu telefaxom alebo elektronickou poštou a v písomnej forme potvrdí do 24 hodín.
(2)
Ministerstvo po overení doručeného návrhu na vyhlásenie stavu núdze vyhlási neodkladne stav núdze na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia prostredníctvom verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkov.1)
DRUHÁ ČASŤ
VYHLASOVANIE OBMEDZUJÚCICH OPATRENÍ PRI STAVOCH NÚDZE A OPATRENIA ZAMERANÉ NA ODSTRÁNENIE STAVU NÚDZE V ELEKTROENERGETIKE
§ 2
Vyhlasovanie obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze
(1)
Obmedzujúce opatrenia zamerané na predchádzanie stavu núdze a pri stave núdze v elektroenergetike (ďalej len „obmedzujúce opatrenie v elektroenergetike“) vyhlasuje na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a telefonickým oznámením odberateľom z prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav. Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy oznámi obmedzujúce opatrenie odberateľom vrátane použitia systémov hromadného diaľkového ovládania.
(2)
Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sú uplatňované ako plán obmedzovania spotreby, havarijný vypínací plán a frekvenčný plán.
(3)
Plán obmedzovania spotreby určí obmedzenie spotreby elektriny odberateľom na základe obmedzujúcich odberových stupňov elektrického výkonu. Plán obmedzovania spotreby je obmedzujúcim opatrením, ktoré je realizované pri nedostatku elektriny v prenosovej sústave a distribučnej sústave, ak nie je možné zabezpečiť jej dostatok. Plán obmedzovania spotreby je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Jednotlivé obmedzujúce odberové stupne uvedené v prílohe č. 1 môžu byť uplatňované súčasne. Výkonovú náplň obmedzujúcich odberových stupňov určuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa vlastností systému prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
(5)
Pre odberateľov, na ktorých sa vzťahujú obmedzujúce odberové stupne, je stanovené bezpečnostné minimum. Bezpečnostným minimom je najnižšia hodnota odoberaného výkonu, pri ktorej nebudú ohrozené životy a zdravie osôb a nedôjde k poškodeniu výrobných technologických zariadení a k škodám.
(6)
Havarijný vypínací plán je obmedzujúcim opatrením, ktoré je prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy uplatňované na prerušenie dodávky elektriny odberateľom, ako aj likvidácie porúch v prenosovej a distribučnej sústave, ak nie je možné použiť iné obmedzujúce opatrenia. Havarijný vypínací plán je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Prerušenie dodávky elektriny odberateľom uskutoční dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy vypnutím vývodov v rozvodniach veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s cyklickým vystriedaním vypnutia vývodov spravidla na dve hodiny od oznámenia havarijného vypínacieho stupňa. Výkonovú náplň havarijných vypínacích stupňov stanovuje a raz ročne aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa pri realizácii prerušenia dodávky elektriny z dôvodu poklesu frekvencie pod 49,0 Hz riadia frekvenčným plánom, ktorý je realizovaný automaticky použitím technických zariadení. Stupne frekvenčného plánu stanovuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Postup podľa frekvenčného plánu slúži na odľahčenie zaťaženia elektrizačnej sústavy pri predchádzaní stavu núdze a pri stave núdze, ako aj príčin, ktoré súvisia s havarijným poklesom frekvencie. Frekvenčný plán je uvedený v prílohe č. 3.
(9)
Ak dochádza k havarijnému poklesu frekvencie pod 49,0 Hz, dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy použije všetky dostupné technické prostriedky slúžiace zabráneniu veľkých škôd, ktoré by vznikli alebo by mohli vzniknúť narušením súčinnosti sústavy rozpadom sústavy, na účely vyrovnania výkonovej bilancie a udržania frekvencie v predpísaných medziach.
(10)
Frekvenčný plán je vykonávaný pomocou technických prostriedkov prevádzkovateľa prenosovej sústavy na automatické obmedzenie spotreby, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy a odberatelia umožňujú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy osadenie týchto prostriedkov vo svojom zariadení.
§ 3
Opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze
(1)
Opatrenia na odstránenie stavu núdze sa vykonávajú ako osobitné postupy na obnovenie riadnej prevádzky prenosovej a distribučnej sústavy v čo najkratšom čase.
(2)
Pri odstraňovaní stavu núdze dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy postupuje na základe plánu obrany proti šíreniu porúch, plánu obnovy po rozpade sústavy a podľa konkrétnej situácie v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave.
TRETIA ČASŤ
VYHLASOVANIE OBMEDZUJÚCICH OPATRENÍ PRI STAVOCH NÚDZE A OPATRENIA ZAMERANÉ NA ODSTRÁNENIE STAVU NÚDZE V PLYNÁRENSTVE
§ 4
Vyhlasovanie obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze
(1)
Obmedzujúce opatrenia pri stave núdze v plynárenstve (ďalej len „obmedzujúce opatrenie v plynárenstve“) vyhlasuje na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia plynárenský dispečing vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(2)
Obmedzujúce opatrenie v plynárenstve na odstránenie rozdielu medzi zdrojmi a spotrebou plynu plynárensky dispečing vykonáva uplatnením
a)
obmedzujúcich odberových stupňov,
b)
havarijného odberového stupňa,
c)
obmedzujúcich vykurovacích kriviek.
§ 4a
Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v prípadoch
a)
prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne po dobu 10 týždňov v rozsahu 30 % z celkového súčtu denného objemu dodávky plynu na základe všetkých zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov,
b)
spotreby plynu v piatich po sebe nasledujúcich dňoch, počas ktorých sú namerané extrémne nízke vonkajšie teploty; deň s extrémne nízkou vonkajšou teplotou je deň, keď priemerná denná teplota na vymedzenom území klesne pod -12 oC,
c)
potreby pokrytia spotreby plynu na vymedzenom území vyvolanej vývojom nízkych vonkajších teplôt v období najchladnejšieho obdobia, ktoré sa vyskytlo za posledných 20 rokov predchádzajúcich danému roku v období od 1. októbra do 31. marca.
§ 5
(1)
Obmedzenie odberu plynu podľa obmedzujúcich odberových stupňov plynárensky dispečing uplatňuje pre odberateľov, u ktorých viac ako 50 % ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia.
(2)
Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3, podľa ktorého je odber plynu uskutočňovaný v plnom rozsahu podľa zmluvne dohodnutého množstva plynu.
(3)
Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a predstavujú denné percentuálne zníženie zmluvne dohodnutého množstva plynu.
(4)
Pri odberovom stupni
a)
č. 5 odberatelia s ročným odberom nad 400-tis. m3 znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa,
b)
č. 4 a č. 6 odberatelia s ročným odberom nad 400-tis. m3 znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, avšak nad hodnotu bezpečnostného a technologického minima; pri odberovom stupni č. 4 odberateľ, ktorému je stupeň určený, prechádza na náhradné palivo do 8 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa, pri odberovom stupni č. 6 odberateľ, ktorému je stupeň určený, prechádza na náhradné palivo nad 8 hodín, avšak najneskôr do 24 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa,
c)
č. 7 odberatelia s ročným odberom nad 400-tis. m3 znižujú odber plynu pod hodnotu odberového stupňa č. 5, avšak nad hodnotu bezpečnostného a technologického minima,
d)
č. 8 odberatelia s ročným odberom nad 60-tis. m3 znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného a technologického minima.
(5)
Obmedzujúce odberové stupne č. 4 a č. 6 môžu byť vyhlásené a môžu nadobudnúť účinnosť súčasne so základným odberovým stupňom alebo s obmedzujúcimi odberovými stupňami č. 5 a č. 7.
(6)
Obmedzenie odberu plynu pri hroziacom nedostatku plynu je uskutočňované po vyhlásení obmedzujúcich stupňov pre odberateľov, na ktorých sa vzťahujú odberové stupne podľa odseku 4, okrem stupňa č. 8 a okrem havarijného odberového stupňa č. 10.
(7)
Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.
(8)
Pre odberateľov, na ktorých sa vzťahujú obmedzujúce odberové stupne podľa odseku 4, je stanovené bezpečnostné a technologické (prevádzkové) minimum. Bezpečnostné minimum je najnižšia hodnota zmluvne dohodnutého odoberaného množstva plynu a je stanovené v absolútnej hodnote v merných jednotkách zemného plynu alebo v percentách zo zmluvne dohodnutého množstva plynu, teda základného odberového stupňa.
(9)
Odberatelia, na ktorých sa vzťahujú odberové stupne podľa odseku 4, obmedzujú po vyhlásení obmedzujúcich odberových stupňov dennú spotrebu plynu na nulovú alebo minimálnu hodnotu, pri ktorej nebudú ohrozené životy a zdravie osôb a nedôjde k poškodeniu výrobných technologických zariadení alebo k škodám. Pri odbernom plynovom zariadení, pri ktorom nie je možné odber okamžite ukončiť alebo okamžite znížiť minimálnu hodnotu, je potrebné určiť časový posun v hodinách ako čas, ktorý je potrebný na ukončenie odberu alebo zníženie odberu.
(10)
Pre odberateľov, u ktorých viac ako 50 % ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia a ktorí zabezpečujú výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov alebo spracovávajú potraviny, ktoré sa rýchlo znehodnocujú, pre prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia zvierat, pre vodárne, pre čistiarne odpadových vôd, pre asanačné zariadenia a pre nevyhnutné potreby zdravotníckych zariadení je bezpečnostné a technologické (prevádzkové) minimum stanovené na úroveň 95 % oproti úrovni základného odberového stupňa.
§ 6
(1)
Obmedzenie odberu plynu vykurovacími krivkami je uplatňované pre odberateľov, ktorých 50 % a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia.
(2)
Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje odber plynu na vykurovanie objektov bez obmedzenia.
(3)
Obmedzujúce vykurovacie krivky sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu plynu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou, stanovujú výšku denného odberu plynu vo vzťahu k zmluvne dohodnutému množstvu plynu.
(4)
Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú
a)
druhá vykurovacia krivka, ktorá predstavuje znížené denné množstvá odoberaného plynu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou a stanovuje výšku denného odberu plynu vo vzťahu k zmluvne dohodnutému množstvu plynu takto:
1.
100 % pre odberateľov plynu v domácnosti, pre odberateľov s ročným odberom do 400-tis. m3, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení,
2.
najviac 90 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov a pre objekty škôl,
3.
najviac 85 % pre ostatných odberateľov,
b)
tretia vykurovacia krivka, ktorá predstavuje znížené denné množstvá odoberaného plynu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou a stanovuje výšku denného odberu plynu vo vzťahu k zmluvne dohodnutému množstvu plynu takto:
1.
100 % pre odberateľov plynu v domácnosti, pre odberateľov s ročným odberom do 400-tis. m3, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení,
2.
najviac 80 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov a pre objekty škôl,
3.
najviac 70 % pre ostatných odberateľov.
§ 7
Opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze
(1)
Opatrenia na odstránenie stavu núdze v plynárenstve sa vykonávajú ako osobitné postupy na obnovenie riadnej prevádzky prepravnej a distribučnej siete v čo najkratšom čase.
(2)
Pri odstraňovaní stavov núdze postupujú plynárenské podniky podľa schválených havarijných plánov, pokynov nadriadeného plynárenského dispečingu a pokynov vlastného dispečingu.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete za účelom riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnostiach2) zásobami plynu v zásobníkoch. Dodávateľ plynu za účelom riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu mimo domácností.3) Koncový odberateľ plynu,4) ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu za účelom riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze. Dodávateľ plynu pre odberateľov plynu mimo domácností a koncový odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, môžu využiť na dosiahnutie štandardu bezpečnosti dodávok plynu najmä nástroje uvedené v prílohe č. 4.
§ 7a
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.
§ 8
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 180/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach pri stave núdze v elektroenergetike,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 268/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach pri stavoch núdze v plynárenstve.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Pavol Rusko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 206/2005 Z. z.
PLÁN OBMEDZOVANIA SPOTREBY
1. Obmedzenie spotreby elektriny odberateľom je realizované na základe plánu obmedzovania spotreby obmedzujúcimi odberovými stupňami takto:
a) základný stupeň vyjadruje riadny prevádzkový stav sústavy s vyrovnanou výkonovou bilanciou a potrebnou výkonovou rezervou,
b) obmedzujúci stupeň č. 1 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyššou ako 1 000 kW s platnosťou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu dodávateľov na jeho technické maximum,
c) obmedzujúci stupeň č. 2 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí veľmi vysokého napätia a vybraných odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyššou ako 1 000 kW s platnosťou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu dodávateľov na jeho technické maximum,
d) obmedzujúci stupeň č. 3 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s platnosťou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas,
e) obmedzujúci stupeň č. 4 predstavuje zníženie odoberaného výkonu vybraných odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s platnosťou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas,
f) obmedzujúci stupeň č. 5 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na minimálnu dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do jednej hodiny po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum; odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci stupeň č. 5, pri jeho vyhlásení znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum,
g) obmedzujúci stupeň č. 6 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na minimálnu dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do ôsmich hodín po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum; odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci stupeň č. 6, pri jeho vyhlásení znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum.
2. Obmedzenia odoberaného výkonu pri obmedzujúcich odberových stupňoch č. 1 až č. 4 sa uskutočňujú znížením dohodnutého výkonu v hodinovom diagrame zaťaženia odberateľov s registračným záznamom priebehu spotreby a znížením dohodnutých priemerných hodinových výkonov ostatných odberateľov o hodnotu výkonovej náplne týchto obmedzujúcich odberových stupňov.
3. Obmedzenia odberu elektrického výkonu odoberaného výkonu pri obmedzujúcich odberových stupňoch č. 5 a č. 6 sú realizované znížením odoberaného výkonu na minimálnu spotrebu bezpečnostného minima.
4. Rozsah výkonovej náplne obmedzujúcich odberových stupňov vzťahujúci sa na obmedzujúce stupne č. 1 až č. 4 pre každého odberateľa je najmenej 37 % z dohodnutej maximálnej rezervovanej kapacity. Uvedenú hodnotu obmedzenia možno rozložiť do väčšieho počtu obmedzujúcich odberových stupňov.
5. Obmedzujúce odberové stupne č. 5 a č. 6, pri ktorých dochádza k obmedzeniu dodávky elektriny až na hodnotu bezpečnostného minima, možno uplatniť po vyčerpaní všetkých možností riešenia stavu núdze.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 206/2005 Z. z.
HAVARIJNÝ VYPÍNACÍ PLÁN
1. Prerušenie dodávky elektriny, ktoré je vykonávané ako obmedzujúce opatrenie v elektroenergetike a pri likvidácii porúch v prenosovej sústave a distribučnej sústave, pokiaľ nie je možné použiť iné opatrenie, je realizované prostredníctvom havarijných vypínacích stupňov č. 21 až č. 30.
2. Pri použití havarijného vypínacieho stupňa č. 21 sú vypínané úseky elektroenergetických zariadení veľmi vysokého napätia a vysokého napätia v takom rozsahu, aby obmedzenie spotreby neprekročilo hodnotu 2,5 % ročného maxima zaťaženia príslušného odberateľa.
3. Každý nasledujúci havarijný vypínací stupeň zahŕňa hodnotu výkonu vypnutých zariadení odberateľov v predchádzajúcom stupni zvýšenú o hodnotu 2,5 % ročného maxima zaťaženia príslušného odberateľa.
4. V jednotlivých havarijných vypínacích stupňoch je udávaná hodnota vypínaného výkonu vo vzťahu k hodnote ročného maxima zaťaženia príslušného odberateľa v predchádzajúcom roku.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 206/2005 Z. z.
FREKVENČNÝ PLÁN
1. Riadny prevádzkový stav elektrizačnej sústavy z hľadiska frekvencie je určený tak, že frekvencia je v rozmedzí 49,8 až 50,2 Hz. V pásme poklesu frekvencie pod hodnotu 49,0 Hz dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy prijme opatrenia v oblasti zaťaženia sústavy tak, že na riešenie porúch systémového charakteru použije systémové automatické frekvenčné odľahčovanie záťaže so stupňovitým pôsobením v kmitočtovom pásme 49,0 až 48,1 Hz.
2. Počet frekvenčných stupňov, ich nastavenie a hodnota odpájanej záťaže na zamedzenie šírenia systémových porúch pri vybočení frekvencie pod alebo nad stanovenú frekvenciu sú určené na základe systémových výpočtov poruchových režimov a v súlade s dohodami prevádzkovateľov prenosových sústav, s ktorými je národná prepravná sústava synchrónne prepojená.
3. Na riešenie porúch lokálneho rozsahu (hlavne v napájacích uzloch s výrobou elektriny) môže byť ako doplnok systémového automatického odľahčovania záťaže použité lokálne automatické frekvenčné odľahčovanie záťaže so stupňami aj pod hodnotu 48,1 Hz. Vopred daná hodnota záťaže je vo frekvenčných stupňoch automaticky odpájaná pomocou frekvenčných relé.
4. Ak frekvencia naďalej klesá, nasleduje frekvenčné odpájanie zariadení na výrobu elektriny na zabezpečenie ich úspešného prechodu na vlastnú spotrebu a na vytvorenie podmienok na urýchlenie obnovy riadnej prevádzky prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy. Pri výbere frekvenčných stupňov odpájanej záťaže je potrebné zohľadniť bezpečnosť prevádzky zariadení odberateľov a prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 206/2005 Z. z.
ZOZNAM NÁSTROJOV POUŽÍVANÝCH NA DOSIAHNUTIE ŠTANDARDU BEZPEČNOSTI DODÁVOK PLYNU
1. pracovný objem plynu v zásobníku,5)
2. ťažobný výkon,6)
3. zabezpečenie kapacity v plynovodoch umožňujúcej odklonenie dodávok plynu do postihnutých oblastí,
4. pružnosť systému,
5. rozvoj prerušiteľného dopytu,
6. používanie alternatívnych rezervných palív v priemyselných zariadeniach a v zariadeniach na výrobu elektriny,
7. cezhraničné kapacity sietí,
8. spolupráca medzi prevádzkovateľmi prepravných sústav v susedných štátoch pri koordinácii dispečerského riadenia sietí,
9. koordinované dispečerské činnosti riadenia sietí medzi prevádzkovateľmi distribučných sústav a prevádzkovateľmi prepravných sústav,
10. výroba plynu na vymedzenom území,
11. pružnosť výroby plynu,
12. pružnosť dovozu plynu,
13. diverzifikácia zdrojov dodávok plynu,
14. dlhodobé zmluvy o dodávke plynu alebo dlhodobé zmluvy o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z členských štátov Európskej únie alebo z tretích štátov, ktorých platnosť je dlhšia ako 10 rokov,
15. investície do infraštruktúry pre dovoz plynu cez splyňovacie terminály a plynovody.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 206/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2004/67/ES zo dňa 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 12/zv. 3).
1)
§ 3 písm. m), o) a p) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
§ 5 ods. 1 písm. k) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
§ 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
2)
§ 2 písm. c) dvadsiaty piaty bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
3)
§ 2 písm. c) dvadsiaty šiesty bod zákona č. 656/2004 Z. z.
5)
§ 21 ods. 10 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 123/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.