21/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. januára 2005
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13e ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 654/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005 je 14,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 500 Sk.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2005.
v z. Vladimil Podstránsky v. r.