212/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 4. mája 2005,
ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
vzor žiadosti fyzickej osoby podnikateľa o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike uvedený v prílohe č. 1,
b)
vzor žiadosti právnickej osoby o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Ján Matuský v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 212/2005 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 212/2005 Z. z.