213/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. marca 2005 bola v Plovdive podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2005 na základe článku 23.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.