217/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005
o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 6 a § 55 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
§ 1
Vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „vlastné zdroje“) tvorí súčet základných vlastných zdrojov (§ 2 ods. 1) a dodatkových vlastných zdrojov (§ 3 ods. 1) znížený o hodnotu odpočítateľných položiek (§ 4).
§ 2
(1)
Základné vlastné zdroje tvorí súčet položiek vytvárajúcich ich hodnotu znížený o súčet položiek znižujúcich ich hodnotu.
(2)
Položkami vytvárajúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov sú:
a)
splatené základné imanie,
b)
emisné ážio,
c)
rezervný fond1) a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku,
d)
ostatné kapitálové fondy okrem oceňovacieho rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene,
e)
nerozdelený zisk minulých rokov.
(3)
Položkami znižujúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov sú:
a)
účtovná hodnota vlastných akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť nadobudla,
b)
dlhodobý nehmotný majetok, najmä zriaďovacie výdavky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a čistá účtovná hodnota programového vybavenia (softvér),
c)
strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,
d)
účtovná hodnota vkladu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do základného imania akcionára doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý má podiel na jej základnom imaní 10 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu2) akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve, znížená o pomernú časť položky k tomuto vkladu, ktorá vyjadruje riziká, straty a znehodnotenia,
e)
dobré meno (goodwill), ak je jeho zostatok aktívny.
§ 3
(1)
Dodatkové vlastné zdroje tvoria podriadené dlhy, ktorých zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ak
a)
zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,
b)
peňažné prostriedky v celom dohodnutom objeme boli poskytnuté doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na päť rokov bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie a s dohodnutým začiatkom splácania po uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
v zmluve o podriadenom dlhu sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky ustanovenia o
1.
záväzku podriadenosti,
2.
možnosti meniť alebo dopĺňať ustanovenie o záväzku podriadenosti, alebo od tohto záväzku odstúpiť,
3.
možnosti odstúpiť od zmluvy o podriadenom dlhu,
4.
možnosti započítania podriadeného dlhu s pohľadávkami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
5.
možnosti zabezpečenia podriadeného dlhu,
6.
možnosti pristúpiť k podriadenému dlhu alebo ho prevziať,
7.
zániku zmluvy o podriadenom dlhu,
8.
možnosti meniť čas platnosti zmluvy o podriadenom dlhu.
(2)
Podriadené dlhy podľa odseku 1 tvoria dodatkové vlastné zdroje vo výške
a)
100 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako päť rokov,
b)
80 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako štyri roky, ale nepresahuje päť rokov,
c)
60 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako tri roky, ale nepresahuje štyri roky,
d)
40 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako dva roky, ale nepresahuje tri roky,
e)
20 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ale nepresahuje dva roky.
(3)
Postupné znižovanie výšky hodnôt podriadených dlhov podľa odseku 2 sa nepoužije, ak je písomne zmluvne dohodnuté, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov pod hodnotu ustanovenú v § 33 ods. 3 zákona.
(4)
Podriadeným dlhom sa na účely tejto vyhlášky rozumie úver alebo pôžička prijatá doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ak sa doplnková dôchodková spoločnosť dohodla s veriteľom na záväzku podriadenosti.
(5)
Dodatkové vlastné zdroje sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do hodnoty základných vlastných zdrojov.
§ 4
(1)
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov sa znižuje o
a)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
vkladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do základného imania finančných inštitúcií podľa § 29 ods. 4 zákona, ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto finančných inštitúcií a
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči finančným inštitúciám podľa prvého bodu, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto finančných inštitúcií,
b)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
vkladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do základného imania finančných inštitúcií podľa § 29 ods. 4 zákona, ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto finančných inštitúcií a
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú iné ako podriadené pohľadávky uvedené v písmene a) bode 2 voči finančným inštitúciám a ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto finančných inštitúcií, ak je tento súčet vyšší ako 10 % súčtu základných vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a dodatkových vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
majetkových účastí3) v poisťovniach,4) zaisťovniach5) a finančných holdingových inštitúciách v oblasti poisťovníctva podľa osobitného zákona,6)
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči poisťovniam,4) zaisťovniam5) a finančným holdingovým inštitúciám v oblasti poisťovníctva podľa osobitného zákona,6) ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto spoločností, a ak má v nich doplnková dôchodková spoločnosť majetkovú účasť.
(2)
Podriadenou pohľadávkou sa na účely tejto vyhlášky rozumie pohľadávka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené.
§ 5
Položky vlastných zdrojov podľa § 2 až 4 sa zahrnú do výpočtu vlastných zdrojov až po odpočítaní prípadných daňových záväzkov a len, ak ich možno bez zbytočného odkladu a bez obmedzenia použiť na pokrytie rizík a strát z podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6
Splnenie podmienky o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa preukazuje predložením hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa predkladá Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.
§ 7
Spôsob určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde upravuje osobitný predpis.8)
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
v z. Vladimil Podstránsky v. r.
Príloha k vyhláške č. 217/2005 Z. z.
VZOR
Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
2)
§ 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
3)
§ 43 ods. 5 písm. m) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 645/2004 Z. z.
4)
§ 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
7)
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov.