Predpis bol zrušený predpisom 119/2010 Z. z.

220/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005 do 30.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005,
ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 220/2005 Z. z.
1. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Roky 2005 2007 2009 2011 2012
Obalový materiál % % % % %
Papier 36 45 61 65 68
Sklo 40 43 46 50 60
Plasty 28 38 40 45 48
Kovy 20 25 35 50 55
Drevo 0 0 0 25 35
Spolu 32,3 39,4 49 56 60
2. Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Roky 2005 2007 2009 2011 2012
Obalový materiál % % % % %
Papier 30 40 56 58 60
Sklo 40 43 46 50 60
Plasty 20 30 35 40 45
Kovy 20 25 35 50 55
Drevo 0 0 0 15 25
Spolu 28 35,6 46 50 55
Poznámka:
Za obaly z jedného materiálu sa považujú obaly, v ktorých jeden materiál tvorí aspoň 70 % hmotnosti obalu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 220/2005 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994) v znení smernice 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 047, 18. 2. 2004).