220/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005,
ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 220/2005 Z. z.
1. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Roky 2005 2007 2009 2011 2012
Obalový materiál % % % % %
Papier 36 45 61 65 68
Sklo 40 43 46 50 60
Plasty 28 38 40 45 48
Kovy 20 25 35 50 55
Drevo 0 0 0 25 35
Spolu 32,3 39,4 49 56 60
2. Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Roky 2005 2007 2009 2011 2012
Obalový materiál % % % % %
Papier 30 40 56 58 60
Sklo 40 43 46 50 60
Plasty 20 30 35 40 45
Kovy 20 25 35 50 55
Drevo 0 0 0 15 25
Spolu 28 35,6 46 50 55
Poznámka:
Za obaly z jedného materiálu sa považujú obaly, v ktorých jeden materiál tvorí aspoň 70 % hmotnosti obalu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 220/2005 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994) v znení smernice 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 047, 18. 2. 2004).