222/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. februára 2005 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Českou republikou na použitie článku 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (oznámenie č. 193/1993 Z. z.) aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
Do textu vyhlásenia možno nazrieť na Odbore justičnej spolupráce v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.