228/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 29.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

228
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. mája 2005
o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 7, § 48g ods. 9 a § 48o ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 645/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu táto vyhláška ustanovuje:
a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte a spôsob ich výpočtu,
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu,
d)
obsah hlásení, spôsob a termín predkladania hlásení.
§ 2
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu
(1)
Vlastné zdroje
a)
osôb, ktoré patria do sektora poisťovníctva, tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitných predpisov,1)
b)
osôb, ktoré patria do sektora investičných služieb okrem správcovských spoločností, tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitných predpisov,2)
c)
správcovských spoločností tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitných predpisov,3)
d)
inštitúcií elektronických peňazí tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitných predpisov,4)
e)
osôb, ktoré patria do bankového sektora okrem inštitúcií elektronických peňazí, tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitných predpisov,5)
f)
zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu sa vypočítavajú metódami výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa § 5 až 7.
(3)
Ak má ovládaná osoba zahrnutá do finančného konglomerátu vlastné zdroje
a)
nižšie ako minimálna výška vlastných zdrojov podľa § 3, vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu sa znižujú o celý tento rozdiel; ak je zodpovednosť ovládajúcej osoby za záväzky ovládanej osoby presne a jednoznačne obmedzená výškou jej podielu na základnom imaní ovládanej osoby, chýbajúce vlastné zdroje sa odpočítavajú v pomernej výške zodpovedajúcej tomuto podielu,
b)
vyššie ako minimálna výška vlastných zdrojov podľa § 3, vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu možno zvýšiť len o taký rozdiel, ktorý možno previesť do vlastných zdrojov inej osoby vo finančnom konglomeráte; položkami vlastných zdrojov, ktoré nie je možné previesť do vlastných zdrojov inej osoby vo finančnom konglomeráte, sú podriadené dlhy a podiely menšinových akcionárov vznikajúce pri konsolidácii.
§ 3
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte
(1)
Minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte sa rozumie pri
a)
osobách, ktoré patria do sektora poisťovníctva, požadovaná miera solventnosti vypočítaná podľa § 31 zákona,
b)
osobách, ktoré patria do sektora investičných služieb okrem správcovských spoločností, výška vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu,7)
c)
správcovských spoločnostiach výška vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu,8)
d)
inštitúciách elektronických peňazí taká výška vlastných zdrojov financovania, ktorá dosiahne hodnotu podľa osobitného predpisu,9)
e)
osobách, ktoré patria do bankového sektora okrem inštitúcií elektronických peňazí, výška vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu,10)
f)
zmiešaných finančných holdingových spoločnostiach výška vlastných zdrojov podľa § 48e ods. 13 zákona.
(2)
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte sa vypočítava metódami výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa § 5 až 7.
Metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu
§ 4
Metódami výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu sú tieto metódy:
a)
metóda účtovnej konsolidácie,
b)
metóda odpočtu a agregácie,
c)
metóda odpočtu účtovnej hodnoty alebo minimálnej výšky vlastných zdrojov.
§ 5
Metóda účtovnej konsolidácie
(1)
Dostatočná výška vlastných zdrojov finančného konglomerátu sa vypočítava metódou účtovnej konsolidácie porovnaním vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu vypočítaných podľa odseku 2 a minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte vypočítaných podľa odseku 3.
(2)
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu tvoria položky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte podľa § 2 ods. 1
a)
skonsolidované metódou úplnej konsolidácie11) pre kontrolujúce osoby podľa § 3 písm. f) zákona alebo pre osoby navzájom prepojené vzťahom podľa § 43 ods. 5 písm. l) tretieho bodu zákona,
b)
skonsolidované metódou podielovej konsolidácie11) pre vzťah vyjadrujúci majetkovú účasť osoby v iných osobách podľa § 43 ods. 5 písm. m) zákona, ktoré nie sú nikým kontrolované.
(3)
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte sa vypočítava ako súčet hodnôt minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte podľa § 3 ods. 1.
§ 6
Metóda odpočtu a agregácie
(1)
Dostatočná výška vlastných zdrojov finančného konglomerátu sa metódou odpočtu a agregácie vypočítava porovnaním vlastných zdrojov vypočítaných podľa odsekov 2 a 3 a minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte vypočítaných podľa odsekov 4 a 5.
(2)
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu tvorí rozdiel
a)
súčtu položiek vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa § 2 ods. 1 a
b)
súčtu účtovných hodnôt podielov jednotlivých osôb vo finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na iných osobách v tom istom finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov.
(3)
Účtovná hodnota podielov jednotlivých osôb vo finančnom konglomeráte na iných osobách v tom istom konglomeráte sa určuje použitím rovnakej metódy ocenenia ako v účtovných závierkach osôb vykazujúcich priamy podiel na inej osobe.
(4)
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte sa vypočítava ako súčet hodnôt minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte podľa § 3 ods. 1; vzájomné pohľadávky a záväzky a iné vzťahy medzi osobami vo finančnom konglomeráte sa na účely výpočtu minimálnej výšky vlastných zdrojov nekompenzujú.
(5)
Ak má na základnom imaní osoby vo finančnom konglomeráte podiel osoba iná ako tá, ktorá je zahrnutá do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni toho istého finančného konglomerátu, minimálna výška vlastných zdrojov osoby zahrnutej do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov sa zohľadňuje v pomernej výške. Pomerná výška sa odvodzuje od podielu, ktorý majú na osobe zahrnutej do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov osoba ovládajúca ostatné osoby vo finančnom konglomeráte a ďalšie osoby zahrnuté do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni toho istého finančného konglomerátu.
§ 7
Metóda odpočtu účtovnej hodnoty alebo minimálnej výšky vlastných zdrojov
(1)
Dostatočná výška vlastných zdrojov finančného konglomerátu sa metódou odpočtu účtovnej hodnoty alebo minimálnej výšky vlastných zdrojov vypočítava porovnaním vlastných zdrojov osoby ovládajúcej finančný konglomerát podľa odseku 2 a minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte vypočítaných podľa odsekov 3 a 4.
(2)
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu tvoria vlastné zdroje osoby ovládajúcej finančný konglomerát, pričom do vlastných zdrojov tejto osoby sa započítavajú len položky podľa § 2 ods. 1.
(3)
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte sa vypočítava ako súčet
a)
minimálnej výšky vlastných zdrojov ovládajúcej osoby, ktorej hodnota sa určí podľa § 3 ods. 1, a
b)
vyššej z hodnôt
1.
súčtu minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov; vzájomné vzťahy medzi osobami vo finančnom konglomeráte sa na účely výpočtu minimálnej výšky vlastných zdrojov nevylučujú, alebo
2.
súčtu účtovných hodnôt podielov osoby ovládajúcej finančný konglomerát na ostatných osobách vo finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov; účtovná hodnota sa určuje použitím rovnakej metódy ocenenia ako v účtovných závierkach osôb vykazujúcich priamy podiel na inej osobe.
(4)
Ak má na základnom imaní osoby vo finančnom konglomeráte podiel osoba iná ako tá, ktorá je zahrnutá do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov toho istého finančného konglomerátu, minimálna výška vlastných zdrojov osoby zahrnutej do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov sa zohľadňuje v pomernej výške. Pomerná výška sa odvodzuje od podielu, ktorý majú na osobe zahrnutej do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov
a)
osoba ovládajúca ostatné osoby vo finančnom konglomeráte a
b)
ďalšie osoby zahrnuté do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov toho istého finančného konglomerátu.
§ 8
Hlásenia
(1)
Podľa § 48g ods. 4 zákona sa predkladá hlásenie o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Hlásenie podľa odseku 1 sa vypracúva polročne, a to podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka.
(3)
Hlásenie podľa odseku 1 sa predkladá v listinnej podobe a v elektronickej podobe takto:
a)
do 60 kalendárnych dní po uplynutí prvého kalendárneho polroka,
b)
do 30 kalendárnych dní po zostavení ročnej konsolidovanej účtovnej závierky pri hlásení vypracovanom na jej základe za druhý kalendárny polrok.
§ 9
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2005 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplňujúcom dohľade nad úverovými ústavmi, poisťovňami a investičnými firmami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ, L 035, 11. 2. 2003).
1)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále.
2)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte v znení vyhlášky č. 166/2005 Z. z.
4)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí (oznámenie č. 370/2004 Z. z.).
5)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. 16/2004 (oznámenie č. 676/2004 Z. z.).
6)
Napríklad vyhláška č. 617/2003 Z. z. v znení vyhlášky č. 166/2005 Z. z.
7)
8)
§ 18 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
9)
§ 21b ods. 4 až 6 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.
10)
§ 49e ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
11)
§ 22 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.