23/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 61 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
opatrenie zo 17. januára 2005 č. MF/2989/2005-73, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a vrátenia dane z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2005.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.