233/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. januára 2004 bola v Káhire podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti.
Dohoda nadobudne platnosť 21. júna 2005 na základe článku 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.