235/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. júna 2005
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
vyhlasujem
voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a
určujem
deň konania volieb na sobotu 26. novembra 2005.
Pavol Hrušovský v. r.