236/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. mája 2005
o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky zdroje tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody a na sústavy rozvodov tepla v nepriemyselných budovách.
(2)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
elektrické odporové zdroje tepla,
b)
tepelné čerpadlá,
c)
zdroje tepla využívajúce obnoviteľné energetické zdroje,
d)
prípojky k sieti diaľkového vykurovania.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
nepriemyselnou budovou budova, ktorá sa používa prevažne na inú ako výrobnú činnosť,
b)
zdrojom tepla teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmä pripojeného spaľovacieho systému; za zdroje tepla sa tiež považujú kombinované zdroje tepla a elektriny používané v nepriemyselných budovách,
c)
menovitým výkonom najvyšší nepretržitý tepelný výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky zdroja tepla,
d)
čiastočným výkonom vyjadreným v percentách pomer medzi výkonom zdroja tepla a menovitým výkonom, ak zdroj tepla pracuje prerušovane alebo s výkonom nižším, ako je menovitý výkon,
e)
účinnosťou pomer medzi tepelným výkonom odovzdaným teplonosnému médiu v zdroji a zodpovedajúcim tepelným príkonom, ktorý je súčinom výhrevnosti paliva pri konštantnom tlaku a spotreby paliva za jednotku času; pre kombinované zdroje tepla a elektriny sa účinnosť vzťahuje na celkový energetický výstup,
f)
požadovanou účinnosťou účinnosť udávaná výrobcom alebo dovozcom pri menovitom výkone a pri čiastočnom výkone, ak zdroj tepla pracuje prerušovane alebo s výkonom nižším, ako je menovitý výkon,
g)
rozvodom tepla vnútorný rozvod tepla a teplej úžitkovej vody, potrubie a zásobníky tepla a teplej úžitkovej vody vrátane príslušenstva, najmä uzatváracích, regulačných a poistných armatúr v nepriemyselných budovách.
§ 3
(1)
Zdroje tepla musia spĺňať požadovanú účinnosť zaručenú výrobcom alebo dovozcom.
(2)
Požadovaná účinnosť zdrojov tepla schopných využívať rôzne formy energie sa vzťahuje na každú formu použitej energie.
(3)
Požadovaná účinnosť kombinovaných zdrojov tepla a elektriny používaných v budovách sa vzťahuje na celkový energetický výstup.
(4)
Výrobca alebo dovozca zabezpečí kontrolu požadovanej účinnosti zdroja tepla v štádiu jeho výroby.
(5)
Zdroje tepla podliehajúce kontrole v čase výroby nemôžu byť ponúkané na predaj, ak nevyhoveli požadovanej účinnosti podľa osobitných predpisov.1)
(6)
Pri inštalácii zdroja tepla, ktorý podlieha kontrole počas výroby, prevádzkovateľ zdroja tepla dostane od výrobcu alebo dovozcu návod na obsluhu.2)
(7)
Zdroje tepla, ktoré nepodliehajú kontrole v štádiu výroby, musia byť skontrolované na dosiahnutie požadovanej účinnosti v čase ich inštalácie. Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ zdroja tepla, ak si v zmluve o dodávke nedohodne inak. Dosiahnutie požadovanej účinnosti v čase inštalácie overí odborne spôsobilá osoba podľa postupu na vykonanie kontroly dosiahnutia požadovanej účinnosti v čase inštalácie zdroja tepla uvedeného v prílohe č. 1 pre menovitý výkon a pre čiastočný výkon, ak zdroj tepla pracuje prerušovane alebo s výkonom nižším, ako je menovitý výkon.
(8)
Odborne spôsobilá osoba na kontrolu dosiahnutia požadovanej účinnosti je príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zriadená na tento účel.
(9)
Pred vykonaním kontroly musí byť zdroj tepla prevádzkyschopný vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(10)
Odborne spôsobilá osoba oznámi požiadavky na prípravu zdroja tepla na vykonanie kontroly prevádzkovateľovi písomnou formou minimálne desať pracovných dní pred kontrolou.
(11)
Z kontroly dosiahnutia požadovanej účinnosti vyhotoví odborne spôsobilá osoba správu a kontrolný štítok.
(12)
Kontrolný štítok obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu,
b)
typ zdroja tepla a rok jeho výroby,
c)
menovitý výkon zdroja v kW pre každý druh používanej primárnej energie,
d)
druh a charakteristiku používanej primárnej energie,
e)
maximálnu teplotu teplonosného média,
f)
spotrebu zdroja tepla počas prevádzky na menovitý výkon,
g)
účinnosť zdroja pri menovitom výkone,
h)
spotrebu zdroja tepla počas prevádzky na čiastočný výkon,
i)
čiastočný výkon zdroja v kW pre každý druh používanej primárnej energie,
j)
účinnosť zdroja pri čiastkovom výkone,
k)
potvrdenie kontroly a identifikáciu odborne spôsobilej osoby, ktorá ju vykonala.
(13)
Správa z kontroly okrem náležitostí podľa odseku 12 obsahuje aj
a)
postup výkonu kontroly,
b)
vzorec použitý na výpočet strát a
c)
výsledky kontroly s návrhom odporučenia na uvedenie alebo neuvedenie zariadenia do trvalej prevádzky z dôvodu splnenia požiadavky minimálneho výkonu.
(14)
Odborne spôsobilá osoba vyhotoví správu z kontroly v troch rovnopisoch. Dva rovnopisy zašle prevádzkovateľovi zdroja tepla do 30 dní od vykonania kontroly a jeden rovnopis archivuje po dobu piatich rokov.
(15)
Kontrolný štítok musí byť vyhotovený z nehorľavého materiálu a musí byť umiestnený na viditeľnom mieste na zdroji tepla.
(16)
Ak je v správe z kontroly uvedené, že zdroj nedosahuje požadovanú účinnosť, odborne spôsobilá osoba pošle kópiu správy ministerstvu. Uvedenie takého zdroja do trvalej prevádzky podlieha rozhodnutiu ministerstva. Ak zdroj tepla pochádza z iného členského štátu, poskytne ministerstvo dodávateľovi na jeho požiadanie kópiu správy z kontroly. Na poskytnutie kópie správy z kontroly musí mať ministerstvo písomný súhlas vlastníka zdroja tepla.
§ 4
(1)
Rozvody tepla sa zabezpečia vhodnou tepelnou izoláciou. Tepelná izolácia musí byť v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami.3)
(2)
Tepelná izolácia rozvodov tepla musí byť chránená pred mechanickým poškodením. Vonkajší povrch izolovaného potrubia sa upraví tak, aby bol dlhodobo odolný voči vplyvom okolitého prostredia.
(3)
Tepelná izolácia sa na rozvody tepla nepoužije, ak
a)
sú rozvody tepla určené na vykurovanie, prípadne temperovanie priestoru,
b)
by mohla byť obmedzená funkčnosť armatúr,
c)
je potrebné zabezpečiť dochladenie kondenzátu pod určenú teplotu.
§ 5
Ministerstvo informuje Európsku komisiu o prijatých opatreniach v rámci pôsobnosti tohto nariadenia vlády a o získaných alebo predpokladaných výsledkoch týchto opatrení.
§ 6
Týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 236/2005 Z. z.
POSTUP KONTROLY V ČASE INŠTALÁCIE ZDROJA TEPLA NA KVAPALNÉ ALEBO PLYNNÉ PALIVO POUŽÍVANÉHO V NEPRIEMYSELNEJ BUDOVE NA VYKUROVANIE PRIESTOROV ALEBO NA PRÍPRAVU TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY PRE DOMÁCNOSŤ
1. Všeobecne
1.1. V prípade zdroja tepla, ktorý môže používať rôzne druhy energie, sa kontrola vykoná pre každú formu energie, ktorá je v čase kontroly k dispozícii a ktorá je v súlade so špecifikáciou výrobcu.
1.2. Vo výstupe spalín je odberné miesto na analýzu spalín.
1.3. Presnosť každého článku meracieho okruhu musí byť taká, aby sa dosiahla celková presnosť jednotlivých meraní ±1%.
1.4. Kontrola dosiahnutia požadovanej účinnosti trvá 30 minút pri menovitom výkone zdroja tepla. Tam, kde to nie je možné, vykoná sa kontrola pri najbližšom možnom výkone. Ak zdroj tepla pracuje prerušovane alebo s výkonom nižším, ako je menovitý výkon, vykoná sa kontrola aj pre čiastočný výkon.
1.5. Účinnosť sa určí priamou alebo nepriamou metódou. Pre kombinované zdroje tepla a elektriny sa účinnosť vzťahuje na celkový energetický výstup.
2. Podmienky kontroly
2.1. Príprava zdroja tepla
2.1.1. Prevádzkovateľ zdroja tepla zodpovedá za to, aby s prípadnou pomocou výrobcu alebo dovozcu zdroja tepla vykonal také čistenie, nastavenie a prípravu zdroja tepla, ktoré považuje za potrebné.
2.2. Identifikácia zdroja
2.2.1. Pred kontrolou zaznamená odborne spôsobilá osoba všetky potrebné údaje na identifikáciu zdroja tepla a minimálne vlastnosti zdroja tepla alebo špecifikácie uvedené napríklad na výrobnom štítku alebo v pokynoch pre montáž a prevádzku odovzdaných prevádzkovateľovi zdroja tepla, ktoré sa týkajú výrobcu, roku výroby a spotreby tepla.
2.2.2. Odborne spôsobilá osoba skontroluje, či sa splnili potrebné podmienky na to, aby sa počas kontroly nevyskytla žiadna porucha, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť jej platnosť. Od prevádzkovateľa zdroja tepla si vyžiada doklady o prevádzkyschopnosti zdroja na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Pokiaľ bude mať odborne spôsobilá osoba výhrady voči splneniu podmienok na vykonanie kontroly, môže odmietnuť vykonať kontrolu.
2.3. Overenie funkčnosti zdroja
2.3.1. Pred vykonaním kontroly môže odborne spôsobilá osoba vykonať overenie funkčnosti zdroja tepla, aby skontrolovala a prednastavila meracie zariadenia inštalované na účel kontroly. Odborne spôsobilá osoba zabezpečí požadovanú presnosť merania podľa bodu 1.3. Na vykonanie kontroly môže využiť aj inštalované prevádzkové meracie prístroje, ak spĺňajú požadovanú presnosť merania.
2.3.2. Prevádzkovateľ zdroja tepla je zodpovedný za to, aby s pomocou výrobcu alebo dodávateľa, s povolením vlastníka zdroja tepla vykonal všetky potrebné definitívne nastavenia zdroja a aby poskytol všetky doplnkové vysvetlenia rozličných pokynov s cieľom vytvoriť optimálne podmienky kontroly.
2.4. Kontrola
2.4.1. Za priebeh kontroly zodpovedá odborne spôsobilá osoba.
2.4.2. Kontrola sa vykoná za ustálených podmienok, s konštantným prietokom paliva a spaľovacieho vzduchu.
2.4.3. Počas kontroly vykoná odborne spôsobilá osoba všetky povinné merania uvedené v bode 3. Na základe výsledkov vypracuje správu z kontroly.
3. Určenie základných tepelných strát nepriamou metódou
3.1. Určenie komínovej straty
V prípade určenia účinnosti nepriamou metódou môže odborne spôsobilá osoba stanoviť komínovú stratu na základe obsahu kyslíka alebo oxidu uhličitého v spalinách.
3.2. Určenie straty chemickým nedopalom
Na určenie straty chemickým nedopalom sa zisťuje obsah oxidu uhoľnatého v spalinách.
3.3. Určenie strát odovzdávaním tepla do okolia
Strata odovzdávaním tepla do okolia sa určí podľa metódy uvedenej v harmonizovaných slovenských technických normách na hodnotenie kotlových strát.
3.4. Určenie dymového čísla
Ak sa ako zdroj používa kvapalné palivo alebo skvapalnený plynný uhľovodík vstrekovaný v kvapalnej forme, odborne spôsobilá osoba vykoná analýzu spalín vhodným prístrojom. Výsledok je vyjadrený dymovým číslom (0 až 9).
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 236/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 78/170/EHS z 13. februára 1978 o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nových alebo existujúcich nepriemyselných budovách a o izolácii rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody pre domácnosť v nových nepriemyselných budovách (Ú. v. ES L 052, 23. 2. 1978).
2. Smernica Rady 82/885/EHS z 10. decembra 1982, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/170/EHS o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nových alebo existujúcich nepriemyselných budovách a o izolácii rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody pre domácnosť v nových nepriemyselných budovách (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2003 Z. z.
2)
§ 7 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.