238/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 17. mája 2005
o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 106 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou“) za rovnocenné s dokladmi o vzdelaní vydanými vysokými školami v Slovenskej republike.
(2)
Na účely tejto vyhlášky doklady o vzdelaní vydané zahraničnou vysokou školou sú vysokoškolské diplomy a vysvedčenia o štátnych skúškach, ako aj doklady o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch, umelecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach.
§ 2
(1)
Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou možno uznať na základe písomnej žiadosti absolventa zahraničnej vysokej školy (ďalej len „žiadateľ“). K žiadosti podanej v inom ako slovenskom jazyku žiadateľ pripojí overený preklad žiadosti v slovenskom jazyku.
(2)
Žiadateľ k žiadosti priloží
a)
originál alebo overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou,
b)
overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva.
(3)
Okrem dokladov uvedených v odseku 2 možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie veci, najmä
a)
úradný preklad dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou,
b)
originál dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou, ak bola podľa odseku 1 písm. a) priložená iba overená kópia a ak je to potrebné na posúdenie dokladu,
c)
iné informácie, ak k žiadosti nebola priložená overená kópia dodatku alebo originál dodatku k diplomu.
§ 3
(1)
Vysoká škola vydáva rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou podľa § 106 ods. 2 písm. a) zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(2)
Ministerstvo vydáva rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou podľa § 106 ods. 2 písm. b) zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 alebo rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní podľa § 106 ods. 3 zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
§ 4
Evidenciu rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vedie orgán, ktorý rozhodol o uznaní. Tento orgán súčasne uchováva úradne overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami predložené žiadateľom. Originály dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami sa vrátia žiadateľovi.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Martin Fronc v. r.