24/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Kuvajt o leteckých dopravných službách.
Dohoda nadobudla platnosť 29. novembra 2004 na základe článku 22.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Štátom Kuvajt sa skončila platnosť Dohody o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt, podpísanej v Kuvajte 29. januára 1978 (vyhláška č. 31/1979 Zb.).
K oznámeniu č. 24/2005 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Kuvajt o leteckých dopravných službách
Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Kuvajt (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si rozvíjať letecké dopravné služby medzi Slovenskou republikou a Štátom Kuvajt a v najvyššej možnej miere podporovať spoluprácu v tejto oblasti,
želajúc si uplatňovať zásady a ustanovenia Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a Dohody o tranzite medzinárodných leteckých dopravných služieb, ktoré boli otvorené na podpis v Chicagu 17. decembra 1944,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,
a)
pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol otvorený na podpis v Chicagu 17. decembra 1944, vrátane všetkých dodatkov prijatých podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo dodatkov podľa článkov 90 a 94, ak tieto dodatky a zmeny nadobudli platnosť pre obidve zmluvné strany,
b)
pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky - sekciu civilného letectva a v prípade Štátu Kuvajt Generálne riaditeľstvo civilného letectva alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán, ktorý je oprávnený plniť funkcie vykonávané uvedenými orgánmi,
c)
pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorú písomne vymenovala jedna zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu podľa článku 3 tejto dohody a ktorá je oprávnená poskytovať dohodnuté služby na trasách určených podľa článku 2 ods. 2 tejto dohody,
d)
pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, medzinárodná letecká dopravná služba", „letecká spoločnosť" a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby" majú význam podľa článkov 2 a 96 Dohovoru,
e)
pojem „kapacita"
i)
vo vzťahu k lietadlu znamená užitočné zaťaženie lietadla na trase alebo úseku trasy,
ii)
vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla, ktorá sa využíva pri takých službách, znásobenú frekvenciou prepráv vykonaných daným lietadlom v príslušnom období na trase alebo úseku trasy,
f)
pojem „dohodnuté služby" znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe k tejto dohode, ktoré sú zamerané na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty jednotlivo alebo spolu,
g)
„Plán trás" znamená plán trás, ktorý tvorí prílohu k tejto dohode, alebo jeho zmeny prijaté podľa ustanovení článku 17 ods. 3 tejto dohody,
h)
pojem „určená trasa" znamená trasu určenú v Pláne trás v prílohe k tejto dohode,
i)
pojem „tarifa" znamená ceny, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu, a podmienky, za ktorých tieto ceny platia, vrátane podmienok a cien za sprostredkovateľské a iné pomocné služby s výnimkou podmienok a úhrady za prepravu pošty.
Článok 2
Udelenie práv
1.
Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na účely zriadenia a poskytovania medzinárodných leteckých dopravných služieb určenou leteckou spoločnosťou na trasách určených v príslušnej časti Plánu trás. Tieto služby a trasy sa ďalej označujú ako „dohodnuté služby" a „určené trasy".
2.
Podľa ustanovení tejto dohody určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má pri poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách tieto práva:
a)
prelietavať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,
b)
pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou,
c)
nakladať a vykladať na tomto území v bodoch určených v Pláne trás cestujúcich, batožinu a náklad vrátane pošty, jednotlivo alebo v kombinácii, určené pre body alebo pochádzajúce z bodov na území štátu druhej zmluvnej strany a
d)
nakladať a vykladať na území tretích štátov v bodoch určených v Pláne trás cestujúcich, batožinu a náklad vrátane pošty, jednotlivo alebo v kombinácii, určené pre body alebo pochádzajúce z bodov na území štátu druhej zmluvnej strany určených v Pláne trás.
3.
Žiadne z ustanovení odseku 2 tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, batožinu a náklad vrátane pošty prepravované za odmenu alebo prenájom a určené pre iný bod na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.
Článok 3
Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie
1.
Poskytovanie leteckých dopravných služieb na trasách určených podľa článku 2 ods. 1 tejto dohody sa môže začať kedykoľvek, ak
a)
zmluvná strana, ktorej boli udelené práva určené v článku 2 ods. 2, písomne určila letecké spoločnosti a
b)
zmluvná strana, ktorá tieto práva udeľuje, vydala určenej leteckej spoločnosti prevádzkové povolenie umožňujúce začať poskytovanie leteckých dopravných služieb.
2.
Zmluvná strana udeľujúca tieto práva v súlade s ustanoveniami odsekov 3 a 4 tohto článku vydá bez meškania uvedené prevádzkové povolenie na poskytovanie dohodnutých služieb pod podmienkou, že tarify dohodnutých služieb boli určené podľa ustanovení článku 12 tejto dohody.
3.
Každá zmluvná strana má právo požadovať od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, aby preukázala, že je spôsobilá plniť podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré zmluvná strana v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požaduje pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.
4.
Každá zmluvná strana môže pozastaviť vykonávanie práv udelených podľa článku 2 tejto dohody leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, ak táto letecká spoločnosť nie je schopná na požiadanie preukázať, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prináležia zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo združeniam.
Článok 4
Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv
1.
Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv určených v článku 2 tejto dohody určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany alebo uložiť také podmienky, dočasne alebo trvalo, aké považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, ak
a)
uvedená letecká spoločnosť nemôže dokázať vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany, že je spôsobilá plniť podmienky stanovené zákonmi a inými právnymi predpismi obvykle uplatňovanými týmito orgánmi v súlade s ustanoveniami Dohovoru, alebo
b)
určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť jej majetku a efektívna kontrola prináležia zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo
c)
určená letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušila zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva udelila, alebo
d)
určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.
2.
Práva uvedené v odseku 1 tohto článku sa uplatnia až po konzultáciách s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany, ak nie je nevyhnutné ihneď prijať opatrenia proti ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov v záujme bezpečnosti civilného letectva.
3.
V prípade podniknutia opatrení podľa tohto článku jednou zo zmluvných strán práva oboch zmluvných strán nebudú dotknuté.
Článok 5
Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov a postupov
1.
Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt a odlet lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou z územia jej štátu alebo ktoré upravujú prevádzku a navigáciu takých lietadiel na území jej štátu, platia aj pre lietadlá leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou a tieto lietadlá ich budú dodržiavať pri prílete, pobyte a odlete z územia štátu prvej zmluvnej strany.
2.
Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup, pobyt, tranzit, odlet cestujúcich, posádky, batožiny a nákladu vrátane pošty z územia jej štátu, ako sú zákony, iné právne predpisy a postupy týkajúce sa vstupu, výstupu, prisťahovalectva a emigrácie, pasovej a colnej kontroly, kontroly valút , ako aj zdravotníckych a hygienických opatrení, sa pri prílete, pobyte a odlete z územia jej štátu vzťahujú aj na cestujúcich, posádku, batožinu, náklad a poštu prepravované lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.
3.
Cestujúci, ktorí sa prepravujú priamym tranzitom cez územie štátu zmluvnej strany a neopúšťajú priestory letiska na to určené, sa s výnimkou ustanovení o bezpečnosti podľa článku 6 tejto dohody podrobia len zjednodušenej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od ciel a iných platieb.
4.
Pri uplatňovaní colných, imigračných, karanténnych a podobných predpisov nebude žiadna zo zmluvných strán preferovať svoju vlastnú alebo inú leteckú spoločnosť pred spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné medzinárodné letecké dopravné služby.
Článok 6
Bezpečnosť leteckej dopravy
1.
V súlade s právami a so záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
2.
Bez obmedzovania aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988, a v súlade so všetkými ostatnými medzinárodnými dokumentmi z tejto oblasti, ktoré budú v budúcnosti ratifikovať štáty zmluvných strán.
3.
Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takých lietadiel, ich cestujúcich, posádky, letísk, leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.
4.
Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a zaradila ich ako dodatky k Dohovoru do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel a prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.
5.
Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 4 tohto článku požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo pobyte na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.
6.
Každá zmluvná strana zabezpečí, že na území jej štátu sa budú účinne aplikovať vhodné opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nastupovania alebo nakladania na palubu.
7.
Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať požiadavky druhej zmluvnej strany na odôvodnené osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.
8.
Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich, posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.
9.
Ak zmluvná strana má dôvodné podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o urýchlené konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany. Cieľom konzultácií bude dosiahnutie dohody o vhodných opatreniach na odstránenie bezprostrednej príčiny znepokojenia a schválenie, v rámci bezpečnostných noriem ICAO, potrebných krokov, ktoré vytvoria vhodné bezpečnostné podmienky.
Článok 7
Uznanie osvedčení a licencií
1.
Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uznáva za platné aj druhá zmluvná strana, ak požiadavky na vydanie týchto osvedčení alebo licencií alebo na ich vyhlásenie za platné zodpovedajú minimálnym normám, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.
2.
V prípade preletu ponad územie jej štátu každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila ich za platné druhá zmluvná strana alebo akýkoľvek iný štát.
Článok 8
Clá a iné platby
1.
Každá zmluvná strana na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany od cla, spotrebných daní, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych platieb a dávok za lietadlá, pohonné látky, mazivá, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé palubné vybavenie, zásoby lietadla a potraviny (vrátane tabakových výrobkov, nápojov a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim v obmedzených množstvách počas letu) a za iné položky určené na použitie výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadla tejto určenej leteckej spoločnosti, ktorá poskytuje dohodnuté služby, a v najvyššej možnej miere, v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom, za hnuteľný majetok, zásoby leteniek, nákladových listov, za akékoľvek tlačené materiály označené značkou spoločnosti a za bežné reklamné materiály, ktoré určená letecká spoločnosť distribuuje bezplatne.
2.
Oslobodenie zaručené týmto článkom sa vzťahuje na položky uvedené v odseku 1 tohto článku
a)
dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany alebo z jej poverenia,
b)
ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany od príletu na územie až do odletu z územia štátu druhej zmluvnej strany a
c)
naložené na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a určené na spotrebu v rámci poskytovaných dohodnutých služieb bez ohľadu na to, či sú takéto položky úplne alebo čiastočne použité alebo skonzumované na území štátu zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie, ak tieto položky neboli scudzené na území štátu tejto zmluvnej strany.
3.
Obvyklé palubné vybavenie, náhradné dielce, zásoby pohonných látok a mazív určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tohto štátu, ktoré môžu vyžadovať uskladnenie týchto materiálov na určitý čas pod ich dohľadom, kým sa nevyvezú späť alebo kým sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.
Článok 9
Poplatky za použitie letísk a leteckých zariadení
1.
Poplatky, ktoré sa vyberajú na území štátu jednej zmluvnej strany za použitie letísk a iných leteckých zariadení lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, nebudú vyššie ako poplatky za lietadlá domácich leteckých spoločností poskytujúcich podobné medzinárodné letecké dopravné služby.
2.
Žiadna zo zmluvných strán nebude preferovať letecké spoločnosti svojho štátu alebo iné letecké spoločnosti pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné medzinárodné letecké dopravné služby.
Článok 10
Predaj služieb a prevod peňažných prostriedkov
1.
Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany má právo voľne predávať svoje letecké dopravné služby na území štátu druhej zmluvnej strany priamo alebo prostredníctvom svojich agentov v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a na základe reciprocity.
2.
Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľne previesť do svojho štátu prebytok príjmov nad výdavkami podľa oficiálneho kurzu, ktoré určená letecká spoločnosť získala na území jej štátu v súvislosti s prepravou cestujúcich, batožiny, pošty a nákladu. Ak prevod podlieha schváleniu príslušnými orgánmi, určená letecká spoločnosť dostane schválenie takého prevodu v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa podania žiadosti. Ak medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o platbách, potom platia ustanovenia tejto osobitnej dohody.
Článok 11
Finančné ustanovenia
1.
Každá zmluvná strana oslobodí na základe reciprocity druhú zmluvnú stranu od všetkých daní zo zisku a z príjmov získaných za poskytovanie dohodnutých služieb.
2.
Každá zmluvná strana prijme potrebné opatrenia v zmysle vnútroštátneho právneho poriadku svojho štátu, ktoré zabezpečia platnosť ustanovení tohto článku.
Článok 12
Tarify
1.
Tarify, ktoré sa účtujú za dohodnuté služby, sa určia na primeranej úrovni s ohľadom na príslušné činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakteristiku služieb na rôznych trasách (ako sú rýchlostné normy a ubytovanie) a tarify iných leteckých spoločností na ktoromkoľvek úseku trasy. Tarify sa určia v súlade s ustanoveniami tohto článku.
2.
Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku, ak je to možné, dohodnú s ohľadom na všetky určené trasy príslušné určené letecké spoločnosti vzájomnými konzultáciami a v prípade potreby s inými leteckými spoločnosťami poskytujúcimi služby na celej trase alebo jej časti. Takáto dohoda sa dosiahne vždy, keď je to možné, pomocou ustáleného mechanizmu sadzieb Medzinárodného združenia leteckých dopravcov. Takto dohodnuté tarify podliehajú schváleniu vládnych orgánov civilného letectva oboch zmluvných strán a predkladajú sa im na schválenie najneskôr šesťdesiat (60) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia.
3.
Ak sa určené letecké spoločnosti nemôžu dohodnúť na niektorej z týchto taríf alebo ak z nejakého dôvodu nemôže byť tarifa dohodnutá podľa ustanovení odseku 2 tohto článku, vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou.
4.
Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na schválení niektorej tarify predloženej podľa odseku 2 alebo na určení niektorej tarify podľa odseku 3 tohto článku, záležitosť sa postúpi zmluvným stranám na vyriešenie v súlade s ustanoveniami článku 19 tejto dohody.
5.
Kým sa neurčia nové tarify podľa ustanovení tohto článku, zostávajú v platnosti pôvodné tarify. Doba platnosti žiadnej z taríf však nebude na základe tohto odseku predĺžená o viac ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa uplynutia jej platnosti.
Článok 13
Kapacita
1.
Kapacitu dohodnutých služieb, ktorú budú poskytovať určené letecké spoločnosti, schvália vládne orgány civilného letectva zmluvných strán na základe princípu spravodlivosti a rovnakej príležitosti pre určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán.
2.
Pri poskytovaní dohodnutých služieb musia určené letecké spoločnosti zohľadňovať záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré táto druhá letecká spoločnosť poskytuje na tej istej trase alebo jej časti.
3.
Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, musia úzko súvisieť s požiadavkami trhu na prepravu po určených trasách a ich prvotným cieľom je zabezpečiť pri dostatočnom činiteli zaťaženia zodpovedajúcu kapacitu tak, aby vyhovela súčasným a odôvodnene predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty prichádzajúcich z územia alebo určených na územie štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila. Právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany nakladať a vykladať na území štátu druhej zmluvnej strany medzinárodnú prepravu prichádzajúcu z územia alebo určenú na územie tretieho štátu má doplňujúci charakter a bude závisieť od
a)
požiadaviek na prepravu medzi územím štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila, a bodmi na určenej trase,
b)
požiadaviek na prepravu z územia, ponad ktoré letecká spoločnosť prelietava, po zohľadnení ostatných služieb, ktoré zabezpečujú letecké spoločnosti štátov nachádzajúcich sa na tomto území,
c)
požiadaviek vyplývajúcich z prevádzkovania leteckej spoločnosti.
Článok 14
Schválenie letových poriadkov
1.
Určené letecké spoločnosti oznámia vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr šesťdesiat (60) dní pred začatím poskytovania leteckých dopravných služieb na trasách určených podľa článku 2 ods. 1 tejto dohody typ služby, typ lietadla, ktoré budú používať, ako aj letové poriadky. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na neskoršie zmeny, ako aj na zmeny pred každým letným a zimným letovým poriadkom.
2.
Po prijatí takýchto letových poriadkov ich obvykle vládne orgány civilného letectva schvália alebo navrhnú ich úpravy. V každom prípade môžu určené letecké spoločnosti začať poskytovať svoje služby až po schválení letových poriadkov príslušnými vládnymi orgánmi civilného letectva. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na neskoršie zmeny.
Článok 15
Obchodná činnosť
1.
Každá zmluvná strana zaručí na základe reciprocity každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo na zriadenie si kancelárií na území jej štátu a zamestnávanie riadiaceho, obchodného a technického personálu, aké vyžaduje na účely poskytovania dohodnutých služieb.
2.
Zastúpenia leteckých spoločností a zamestnávanie personálu podliehajú zákonom a iným právnym predpisom platným na území štátu druhej zmluvnej strany. V súlade s takými zákonmi a právnymi predpismi obe zmluvné strany udelia požadované povolenie na zamestnanie alebo pracovné povolenie pre personál vykonávajúci určité dočasné povinnosti v lehote nepresahujúcej deväťdesiat (90) dní.
3.
Každá zmluvná strana udelí každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo predávať svoje prepravné služby na svojich vlastných prepravných dokumentoch priamo vo svojich kanceláriách a prostredníctvom svojich agentov na území štátu druhej zmluvnej strany ľubovoľnému zákazníkovi v akejkoľvek mene.
4.
Každá zmluvná strana na základe reciprocity a s minimálnym zdržaním udelí zástupcom uvedeným v odsekoch 1 a 2 tohto článku potrebné oprávnenie na zamestnávanie, víza alebo iné podobné doklady s cieľom uľahčiť ich funkcie.
Článok 16
Poskytovanie informácií o prevádzke a štatistiky
Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany také pravidelné alebo iné štatistické údaje o každej určenej leteckej spoločnosti, aké sa odôvodnene vyžadujú na účely preskúmania kapacity poskytovanej ktoroukoľvek určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na určených trasách. Také údaje budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie objemu prepravy, ako aj údaje o štartovacích a cieľových bodoch tejto dopravy.
Článok 17
Konzultácie a zmeny
1.
V duchu dobrej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva zmluvných strán viesť konzultácie vo forme rozhovorov alebo korešpondencie, aby zabezpečili dobrú spoluprácu vo všetkých otázkach ovplyvňujúcich plnenie tejto dohody.
2.
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie druhú zmluvnú stranu s cieľom zmeniť túto dohodu alebo prílohu. Konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia takejto žiadosti. Každá takto dohodnutá zmena tejto dohody ako výsledok konzultácií podlieha schváleniu každou zmluvnou stranou v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení.
3.
Ak sa zmena týka prílohy k tejto dohode, konzultácie sa uskutočnia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán. Ak sa tieto orgány dohodnú na novej alebo opravenej prílohe, dohodnuté zmeny budú predbežne v platnosti. Platnosť nadobudnú po ich potvrdení výmenou diplomatických nót.
Článok 18
Súlad s inými mnohostrannými dohovormi
Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o leteckej doprave, budú platiť ustanovenia tohto dohovoru. Rozhovory, ktoré určia, do akej miery je táto dohoda platná, obmedzená, zmenená alebo doplnená ustanoveniami mnohostranného dohovoru, sa uskutočnia v súlade s článkom 17 ods. 2 tejto dohody.
Článok 19
Riešenie sporov
1.
Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo jej prílohy sa bude riešiť predovšetkým priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode, spor sa bude riešiť diplomatickou cestou.
2.
Ak sa spor nevyrieši v súlade s odsekom 1 tohto článku, predloží sa na požiadanie niektorej zmluvnej strany rozhodcovskému orgánu.
3.
Rozhodcovský orgán sa ustanoví takto:
a)
Každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu. Ak niektorá zmluvná strana nevymenuje svojho rozhodcu v lehote šesťdesiatich (60) dní, na žiadosť druhej zmluvnej strany bude vymenovaný prezidentom Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva.
b)
Tretí rozhodca, ktorý je príslušníkom tretieho štátu a ktorý je predsedom rozhodcovského orgánu, je vymenovaný
i)
na základe dohody zmluvných strán alebo
ii)
na žiadosť niektorej zmluvnej strany prezidentom Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ak sa zmluvné strany nedohodnú na vymenovaní v lehote šesťdesiatich (60) dní.
4.
Rozhodcovský orgán prijme rozhodnutia na základe väčšiny hlasov. Také rozhodnutia budú pre zmluvné strany záväzné.
5.
Každá zmluvná strana hradí náklady za svojho člena, ako aj jeho zastupovanie v rozhodcovskom konaní. Náklady predsedu a ostatné náklady hradia obe zmluvné strany rovnakým dielom. Vo všetkých ostatných ohľadoch určí rozhodcovský orgán svoj vlastný postup.
Článok 20
Registrácia v ICAO
Táto dohoda a všetky jej zmeny podľa článku 17 tejto dohody budú registrované v Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO).
Článok 21
Vypovedanie dohody
1.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu.
2.
Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane kedykoľvek diplomatickou cestou oznámiť svoje rozhodnutie vypovedať túto dohodu. Toto oznámenie sa súčasne odošle generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Ak bolo také oznámenie odoslané, platnosť dohody sa skončí po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o jej výpovedi druhou zmluvnou stranou, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tohto oznámenia pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí jeho prijatie, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia jeho kópie generálnym tajomníkom Medzinárodnej organizácie civilného letectva.
Článok 22
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení. Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt, podpísaná 29. januára 1978 v Kuvajte.
Na dôkaz toho dolupodpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali v Bratislave 22. apríla 1998 túto dohodu. Dané v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obidva texty sú rovnako autentické.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu

Štátu Kuvajt:

Jaber Mubarak Al-sabah v. r.
PRÍLOHA
Plán trás
1. Trasy, ktoré budú prevádzkované určenou leteckou spoločnosťou Slovenskej republiky v oboch smeroch so všetkými prepravnými právami:
body v Slovenskej republike - jeden medziľahlý bod - Kuvajt - body za indickým subkontinentom.
2. Trasy, ktoré budú prevádzkované určenou leteckou spoločnosťou Štátu Kuvajt v oboch smeroch so všetkými prepravnými právami:
Kuvajt - jeden medziľahlý bod - body v Slovenskej republike - body za.
Poznámky:
1. Indický subkontinent zahŕňa Pakistan, Indiu, Bangladéš a Srí Lanku.
2. Určené letecké spoločnosti môžu prevádzkovať medziľahlé body alebo body za, ktoré nie sú určené v odsekoch 1 a 2 prílohy, pod podmienkou, že sa neuplatňujú prepravné práva medzi týmito bodmi a bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany.