243/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 139e zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
výnos zo 6. júna 2005 č. SELP/K-17/5-31, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok (oznámenie č. 144/2004 Z. z.).
Výnos upravuje zvyšovanie sadzieb stravného pre jednotlivé stravné dávky a prídavky potravín a zvyšovanie sadzieb príplatku k peňažnej náhrade za nedodanú stravu.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 4 výnosu sa upravuje výška nároku na výstrojné body a na peňažný príspevok.
Ďalej sa zjednotí spôsob zabezpečenia profesionálnych vojakov pracovnou a poľnou rovnošatou. Poľná rovnošata sa im bude vydávať do vlastníctva, aby sa zabezpečila lepšia starostlivosť o výstrojné súčiastky zo strany užívateľov.
V súlade s ustanovením § 139b ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 527/2004 Z. z. sa vypúšťa časové obmedzenie 12 hodín pre poskytovanie bezplatného stravovania výkonným letcom a výkonným výsadkárom počas výcviku.
Návrh výnosu obsahuje aj ďalšie zmeny súvisiace s transformáciou ozbrojených síl Slovenskej republiky a úpravy, ktoré si vyžiadala aplikačná prax.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Výnos bude uverejnený v čiastke 23/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.