244/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
ZÁKON
z 18. mája 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z. a zákona č. 82/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu.45a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
§ 166, § 168 ods. 5 a § 169 zákona č. 311/2001 Z. z.“.
2.
V § 26 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,45b) ak nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
„45b)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 35 znie:
㤠35
Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých má nárok na výplatu materského.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 52.“.
4.
V § 43 sa vypúšťa písmeno d).
5.
V § 63 ods. 7 sa slová „1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „1. januárom 1984“.
6.
V § 63 ods. 8 sa slovo „desať“ nahrádza slovami „dvadsať dva“ a slová „rok 1994“ sa nahrádzajú slovami „rok 1984“.
7.
V § 106 písm. d) sa odkaz 61 nahrádza odkazom 45b. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 61.
8.
V § 140 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
9.
V § 171 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
sumu pohľadávky.“.
10.
V § 226 ods. 1 písm. a) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
11.
V § 226 ods. 2 písm. b) sa rok „2005“ nahrádza rokom „2006“, v písmene c) sa rok „2006“ nahrádza rokom „2007“ a v písmene d) sa rok „2007“ nahrádza rokom „2008“.
12.
§ 226 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Sociálna poisťovňa nie je povinná zasielať informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu podľa odseku 1 písm. a) fyzickej osobe, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak v období kalendárneho roka, za ktorý sa táto informácia zasiela, nebola nemocensky poistená alebo dôchodkovo poistená.“.
13.
V § 249 odsek 2 znie:
„(2)
Poistencom na účely zasielania informácie o zmenách stavu individuálneho účtu podľa § 226 ods. 1 písm. a) nie je
a)
fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004,
b)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku podľa § 263 ods. 9, ak v období kalendárneho roka, za ktorý sa informácia o zmenách stavu individuálneho účtu zasiela, nebola nemocensky poistená alebo dôchodkovo poistená.“.
14.
§ 249 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Poistencom na účely § 226 ods. 2 nie je
a)
fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004,
b)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku podľa § 263 ods. 9.
(4)
Fyzickým osobám uvedeným v odseku 3 písm. b) Sociálna poisťovňa zašle informáciu o stave individuálneho účtu na ich žiadosť.“.
15.
V § 273 ods. 4 prvej a tretej vete sa slová „31. decembra 2008“ nahrádzajú slovami „30. júna 2005“.
16.
Za § 293c sa vkladajú § 293d a 293e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠293d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2005
Na dôchodkové dávky právoplatne priznané do 30. júna 2005 a na dôchodkové dávky, o ktorých konanie začaté pred 1. júlom 2005 nebolo právoplatne skončené do 30. júna 2005, sa § 63 v znení účinnom od 1. júla 2005 nepoužije.
§ 293e
Zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazových dávok v roku 2005
(1)
Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2005 sa nepoužije § 82 ods. 1 a 2.
(2)
Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005, ktorých suma je
a)
do 3 906 Sk, sa zvyšujú o 10,2 %,
b)
od 3 907 Sk do 3 956 Sk, sa zvyšujú na sumu 4 306 Sk,
c)
od 3 957 Sk do 10 937 Sk, sa zvyšujú o 8,85 %,
d)
od 10 938 Sk do 11 077 Sk, sa zvyšujú na sumu 11 907 Sk,
e)
od 11 078 Sk do 14 719 Sk, sa zvyšujú o 7,5 %,
f)
od 14 720 Sk do 15 824 Sk, sa zvyšujú na sumu 15 825 Sk,
g)
vyššia ako 15 824 Sk, sa nezvyšujú.
(3)
Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 sa zvyšujú od splátky dôchodkovej dávky splatnej po 30. júni 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(4)
Na zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty platia odseky 1 až 3 rovnako.
(5)
Sumy jednorazového odškodnenia uvedené v § 94 ods. 2 a 3, suma náhrady nákladov spojených s liečením uvedená v § 100 ods. 2 a sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom uvedené v § 101 ods. 3 a 5 sa zvyšujú v roku 2005 indexom 1,075.“.
Čl. III
- Zrušený od 1. 1. 2006.
Čl. IV
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 131/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 130 ods. 5 druhá veta znie: „Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ.“.
2.
V § 169 ods. 2 druhá veta znie: „Rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa prevzatia dieťaťa a v trvaní šesť rokov odo dňa prevzatia dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, kým dieťa dosiahne šesť rokov veku.“.
Čl. V
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 5 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „poberá rodičovský príspevok vo výške podľa osobitného predpisu,9)“ nahrádzajú slovami „počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca,“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 9.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem čl. II desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.