245/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 13. mája 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 písm. a) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Certifikácii podľa § 5 zákona podliehajú hnojivá, pôdne pomocné látky a pestovateľské substráty (ďalej len „hnojivá“), ak nie sú označené slovami „HNOJIVO ES“.
(2)
Žiadosť o certifikáciu hnojiva podľa prílohy č. 1 sa predkladá Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).
(3)
Podmienky certifikácie hnojiva vypracované v súlade so žiadosťou a technickou dokumentáciou a zmluvu o vykonaní certifikácie hnojiva doručí kontrolný ústav žiadateľovi o certifikáciu do 14 dní odo dňa prijatia kompletnej žiadosti o certifikáciu hnojiva.
(4)
Ak z údajov uvedených v žiadosti o certifikáciu hnojiva vyplynie, že nie sú dôvody na certifikáciu podľa § 5 zákona, kontrolný ústav vydá žiadateľovi o certifikáciu osvedčenie, že výrobok nepodlieha certifikácii.
§ 2
(1)
Výsledky laboratórnych skúšok hnojiva vykonaných na účely certifikácie kontrolný ústav uznáva, ak ich vykonala akreditovaná osoba1) a výsledky vegetačných skúšok hnojiva vykonaných na účely certifikácie kontrolný ústav uznáva, ak ich vykonala inštitúcia zaoberajúca sa výskumnou činnosťou zameranou na výživu rastlín. Výsledky nesmú byť staršie ako jeden rok odo dňa skončenia laboratórnych skúšok a vegetačných skúšok.
(2)
Ak hnojivo obsahuje aj prípravky určené na ochranu rastlín, v certifikačnom konaní sa aplikujú aj ustanovenia osobitného predpisu.2)
§ 3
(1)
Ukazovatele kvality hnojív podliehajúcich certifikácii sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
V certifikačnom konaní posudzuje kontrolný ústav zhodu hnojiva s technickou dokumentáciou3) a na základe zistených skutočností vypracuje záverečný protokol, ktorý doručí žiadateľovi o certifikáciu hnojiva.
(3)
V záverečnom protokole kontrolný ústav potvrdzuje zhodu hnojiva s technickou dokumentáciou, o čom vydá certifikát. Ak sa zhoda s technickou dokumentáciou nepotvrdí, certifikát nevydá.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 20/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 245/2005 Z. z.
Zoznam dokumentov na certifikačné konanie
Príloha č. 1 Doklad o obchodnom mene a o oprávnení žiadateľa podnikať:
výpis z obchodného registra alebo overená kópia živnostenského listu
Príloha č. 2 Technická dokumentácia výrobku: karta bezpečnostných údajov, technická norma,
výrobkový list alebo technická špecifikácia výrobcu uvádzajúca obsah jednotlivých
deklarovaných zložiek hnojiva, ako aj mikroživiny v hnojive, vrátane obsahu rizikových
prvkov a rizikových látok (pri živinách tiež ich formu a rozpustnosť), zrnitosť a jemnosť mletia
hnojiva, návrh etikety alebo príbalového letáka,
špecifikácia balenia vrátane určenia veľkosti a materiálu použitého obalu,
návod na použitie obsahujúci najmä rozsah a spôsob použitia výrobku a podmienky jeho
skladovania, opis výrobného postupu vrátane uvedenia surovín použitých na výrobu
spolu s ich kvalitatívnymi ukazovateľmi,
dokumentácia potrvrdzujúca, že u výrobcu sú vytvorené predpoklady na trvalé dodržanie
deklarovanej kvality hnojiva, údaje o všeobecnej bezpečnosti hnojiva (R-vety a S-vety),
ak ide o chemický výrobok alebo chemickú látku.
Príloha č. 3 Doklad o zdravotnej neškodnosti výrobku vydáva Ústav preventívnej a klinickej medicíny,
Limbová 14, 833 01 Bratislava
Príloha č. 4 Doklad o skúškach horľavosti vydáva Ministerstvo vnútra SR
Požiarnotechnický a expertízny ústav
Rožňavská 11
831 04 Bratislava
v prípade, že obsah celkového dusíka v hnojive je vyšší ako 5 % hm.
Príloha č. 5 Doklad o skúškach škodlivosti pre včely vydáva
Výskumný ústav včelárstva
Gašperíková 599
033 80 Liptovský Hrádok
Príloha č. 6 Výsledky laboratórnych skúšok obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek stanovených
akreditovaným pracoviskom; výsledky z preskúšania biologickej účinnosti hnojiva, ak ide
o nové hnojivo.
S vyplnenou žiadosťou súčasne predkladajte vzorku hnojiva na overenie jej chemicko-fyzikálnych vlastností.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 245/2005 Z. z.
UKAZOVATELE KVALITY HNOJÍV, PÔDNYCH POMOCNÝCH LÁTOK A PESTOVATEĽSKÝCH SUBSTRÁTOV
1. Priemyselné hnojivá
1.1 Fyzikálne a chemické vlastnosti
- vizuálne znaky (farba, pach, skupenstvo),
- hustota/objemová hmotnosť,
- obsah vlhkosti/obsah sušiny,
- zrnitostné zloženie,
- hodnota pH,
- obsah živín podľa typu hnojiva deklarovaný výrobcom (dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík, síra, bór, kobalt, zinok, meď, železo, molybdén, mangán),
- formy dusíka (napr. dusičnanový dusík, amónny dusík, močovinový dusík a iné formy),
- rozpustnosť fosforu (napr. fosfor rozpustný vo vode, fosfor rozpustný v 2-percentnom citráte amónnom, fosfor rozpustný v 2-percentnej kyseline citrónovej a iné formy),
- chelátotvorné látky,
- iné vlastnosti.
1.2 Obsah rizikových prvkov
- kadmium, olovo, arzén, ortuť, chróm a nikel.
1.3 Ak ide o dusičnan amónny alebo hnojivo s obsahom dusičnanu amónneho nad 80 %, okrem vlastností uvedených v bode 1.1 a v bode 1.2, sa skúša1)
- retencia (schopnosť hnojiva absorbovať olej),
- obsah medi,
- výbušnosť,
- obsah chloridov,
- obsah spáliteľných látok.
1.4 Údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia ľudí, zvierat a o ochrane životného prostredia
- klasifikácia hnojiva z hľadiska jeho bezpečnosti,
- označenie špecifického rizika [vety „R“]2) a označenie bezpečného používania [vety „S“],2) karta bezpečnostných údajov,3)
- miestne dráždivé účinky (pokožka, sliznice, dýchacie cesty), senzibilita,
- záruky a skúsenosti výrobcu,
- iné účinky,
- odporúčané ochranné prostriedky a postup prvej pomoci po požití hnojiva, zasiahnutí pokožky a sliznice hnojivom.
2. Organické hnojivá
2.1 Fyzikálne a chemické vlastnosti
- vizuálne znaky (farba, pach, skupenstvo),
- hustota/objemová hmotnosť,
- zrnitostné zloženie,
- obsah spáliteľných látok,
- obsah vlhkosti/obsah sušiny,
- hodnota pH,
- obsah živín deklarovaný výrobcom (dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík, bór, kobalt, zinok, meď, železo, molybdén, mangán a iné),
- iné vlastnosti.
2.2 Obsah rizikových prvkov
- kadmium, olovo, arzén, ortuť, chróm, nikel, zinok, meď a selén.
2.3 Údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia ľudí, zvierat a o ochrane životného prostredia
- klasifikácia hnojiva z hľadiska jeho bezpečnosti,
- označenie špecifického rizika [vety „R“]2) a označenie bezpečného používania [vety „S“],2)
- miestne dráždivé účinky (pokožka, sliznice, dýchacie cesty), senzibilita,
- záruky a skúsenosti výrobcu,
- iné účinky,
- odporúčané ochranné prostriedky a postup prvej pomoci po požití hnojiva, zasiahnutí pokožky a sliznice hnojivom.
3. Komposty
3.1 Fyzikálne a chemické vlastnosti
- vizuálne znaky (farba, pach, skupenstvo),
- obsah vlhkosti,
- obsah spáliteľných látok,
- hodnota pH,
- obsah živín deklarovaných výrobcom (dusík, fosfor, draslík),
- pomer uhlíka a dusíka (C : N),
- iné vlastnosti.
3.2 Obsah rizikových prvkov
- kadmium, olovo, arzén, ortuť, chróm, nikel, zinok, meď a selén.
3.3 Údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia ľudí, zvierat a o ochrane životného prostredia
- klasifikácia hnojiva z hľadiska jeho bezpečnosti,
- označenie špecifického rizika [vety „R“]2) a označenie bezpečného používania [vety „S“],2)
- miestne dráždivé účinky (pokožka, sliznice, dýchacie cesty), senzibilita,
- záruky a skúsenosti výrobcu,
- iné účinky,
- odporúčané ochranné prostriedky a postup prvej pomoci po požití hnojiva, zasiahnutí pokožky a sliznice hnojivom.
4. Pôdne pomocné látky
4.1 Fyzikálne a chemické vlastnosti
- vizuálne znaky (farba, pach, skupenstvo).
4.1.1 Pôdne pomocné látky so zásaditou reakciou
4.1.1.1 Mletý vápenec, dolomitický vápenec
- celkový obsah uhličitanov vyjadrený ako CaCO3 + MgCO3,
- z toho MgCO3,
- zrnitostné zloženie,
- obsah vlhkosti.
4.1.1.2 Vápnitý dolomit, dolomit
- celkový obsah uhličitanov vyjadrený ako CaCO3 + MgCO3,
- z toho CaCO3,
- z toho MgCO3,
- obsah vlhkosti,
- zrnitostné zloženie.
4.1.1.3 Cukrovarnícky kal, alginit
- celkový obsah uhličitanov vyjadrený ako CaCO3 + MgCO3,
- obsah vlhkosti.
4.1.1.4 Vápno vzdušné, biele
- obsah oxidu vápenatého a horečnatého vyjadrený ako CaO+MgO,
- z toho MgO,
- obsah vlhkosti,
- zrnitostné zloženie.
4.1.2 Pôdne pomocné látky s kyslou reakciou
4.1.2.1 Anhydrid sádry mletý
- obsah síranu vápenatého ako CaSO4 x H2O,
- obsah vlhkosti,
- zrnitostné zloženie.
4.1.2.2 Lignit mletý
- obsah spáliteľných látok,
- obsah vlhkosti,
- obsah síry,
- zrnitostné zloženie.
4.1.3 Pôdne pomocné organické látky
4.1.3.1 Rašelina a rašelinové zeminy
- obsah vlhkosti,
- obsah spáliteľných látok,
- elektrická vodivosť,
- hodnota pH.
4.1.3.2 Lignit mletý
- obsah spáliteľných látok,
- obsah vlhkosti,
- hodnota pH,
- zrnitostné zloženie.
4.1.3.3 Alginit
- obsah vlhkosti,
- obsah spáliteľných látok,
- hodnota pH.
4.1.4 Pôdne kondicionéry
4.1.4.1 Minerálne látky, bentonit, bridlica, perlit, pemza, ílovité minerály a iné mleté horniny
- hodnota pH,
- hustota/objemová hmotnosť,
- obsah vlhkosti/obsah sušiny,
- zrnitostné zloženie,
- účinné látky deklarované výrobcom (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn atď.),
- iné vlastnosti uvedené výrobcom (rozpustnosť vo vode, nasiakavosť atď.).
4.1.5 Mikrobiologické prípravky
4.1.5.1 Baktérie, huby, pôdne riasy atď.
- klasifikácia mikroorganizmov podľa rodu,
- hodnota pH,
- hustota/objemová hmotnosť,
- obsah vlhkosti/obsah sušiny,
- obsah spáliteľných látok.
4.2 Obsah rizikových prvkov
- kadmium, olovo, arzén, ortuť, chróm, nikel, zinok, meď a selén.
4.3 Údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia, ľudí, zvierat a o ochrane životného prostredia
- klasifikácia hnojiva z hľadiska jeho bezpečnosti,
- označenie špecifického rizika [vety „R“]2) a označenie bezpečného používania [vety „S“],2)
- miestne dráždivé účinky (pokožka, sliznice, dýchacie cesty), senzibilita,
- záruky a skúsenosti výrobcu,
- iné účinky,
- odporúčané ochranné prostriedky a postup prvej pomoci po požití hnojiva, zasiahnutí pokožky a sliznice hnojivom.
5. Pestovateľské substráty
5.1 Fyzikálne a chemické vlastnosti
- vizuálne znaky (farba, pach, skupenstvo),
- obsah nerozložiteľných prímesí,
- obsah vlhkosti,
- obsah spáliteľných látok,
- hodnota pH,
- elektrická vodivosť/obsah solí rozpustných vo vode,
- obsah živín deklarovaných výrobcom (dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík, síra, bór, kobalt, zinok, meď, železo, molybdén a mangán).
5.2 Obsah rizikových prvkov
- kadmium, olovo, arzén, ortuť, chróm, nikel, zinok, meď a selén.
5.3 Údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia, ľudí, zvierat a o ochrane životného prostredia
- klasifikácia hnojiva z hľadiska jeho bezpečnosti,
- označenie špecifického rizika [vety „R“]2) a označenie bezpečného používania [vety „S“],2)
- miestne dráždivé účinky (pokožka, sliznice, dýchacie cesty), senzibilita,
- záruky a skúsenosti výrobcu,
- iné účinky,
- odporúčané ochranné prostriedky a postup prvej pomoci po požití hnojiva, zasiahnutí pokožky a sliznice hnojivom.
6. Osobitné požiadavky
V prípade, že na výrobu hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov sa použili aj odpady, podľa ich charakteru sa ukazovatele kvality rozšíria o obsah rizikových látok a obsah patogénnych organizmov.
6.1 Obsah rizikových látok
- polyaromatické uhľovodíky - 16 zlúčenín,
- benzo(a)pyrén,
- minerálne oleje - NEL (C5 - C40),
- polychlórované bifenyly - PCB (kongenéry: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 209),
- fluórované dioxíny.
6.2 Obsah patogénnych organizmov
- počet koliformných baktérií,
- počet baktérií rodu Streptococcus,
- prítomnosť Salmonely Sp.,
- počet zárodkov humánnych črevných parazitov.
6.3 Iné nežiaduce látky a rádioaktívne žiarenie
1)
§ 22 až 29 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3)
§ 23 a 24 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2003 Z. z. o postupoch kontroly vlastností, limitov a odolnosti proti výbuchu pri jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.
2)
§ 25 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 27 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.