249/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. septembra 2003 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov (UNDP) o rozvojovej spolupráci.
Memorandum nadobudlo platnosť 15. septembra 2003 na základe článku VI ods. 6.1.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.