249/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. septembra 2003 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov (UNDP) o rozvojovej spolupráci.
Memorandum nadobudlo platnosť 15. septembra 2003 na základe článku VI ods. 6.1.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.