250/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

250
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. mája 2005,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie upravuje v súlade s osobitnými predpismi1)
a)
rozdelenie individuálnych referenčných množstiev mlieka z národnej rezervy,
b)
postup pri výbere príspevkov k platbe poplatku za prekročenie individuálnych referenčných množstiev mlieka pre dodávky,2)
c)
spôsob schvaľovania a úlohu nákupcov,3)
d)
postup pri predkladaní výkazu dodávok,
e)
postup pri predkladaní vyhlásenia o priamom predaji4) a prepočet mlieka na mliečne výrobky,
f)
výber príspevkov k platbe poplatku za prekročenie individuálnych referenčných množstiev mlieka na priamy predaj,
g)
prerozdelenie preplatkov,
h)
pravidlá zníženia individuálnych referenčných množstiev mlieka,
i)
prevody individuálnych referenčných množstiev mlieka a zadržanie ich častí.
§ 2
Pôdohospodárska platobná agentúra5) (ďalej len „platobná agentúra“) vyberá poplatok6) za prekročenie národného referenčného množstva mlieka7) (ďalej len „národná kvóta“). Platobná agentúra je orgánom príslušným na plnenie oznamovacích povinností podľa osobitných predpisov.8)
§ 3
(1)
Individuálne referenčné množstvá mlieka9) (ďalej len „individuálna kvóta“) prideľuje rozhodnutím platobná agentúra z národnej rezervy10) k 1. aprílu príslušného dvanásťmesačného obdobia11) (ďalej len „kvótový rok“) výrobcom12) v poradí, ktorí
a)
obnovili13) produkciu mlieka,
b)
požiadajú o pridelenie novej individuálnej kvóty, pomerne k požadovanému a rozdeľovanému množstvu mlieka; najmenej 1 000 kg a najviac 50 000 kg,
c)
požiadajú o zvýšenie individuálnej kvóty, pomerne k požadovanému a rozdeľovanému množstvu mlieka, najviac však do 15 % individuálnej kvóty, ktorú majú pridelenú k 1. aprílu nasledujúceho kvótového roka, v ktorom bola žiadosť podaná.
(2)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra výrobcom podľa odseku 1 písm. b) a c) tak, aby v národnej rezerve zostalo množstvo mlieka potrebné na pridelenie výrobcom podľa odseku 1 písm. a) v nasledujúcom kvótovom roku zvýšené najmenej o 1 000 000 kg mlieka.
(3)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra výrobcom podľa odseku 1 písm. b), ak v posledných dvoch kvótových rokoch pred pridelením nemali individuálnu kvótu už pridelenú.
(4)
V žiadosti o pridelenie novej individuálnej kvóty výrobca uvedie, že je podnikateľ.14)
(5)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra výrobcom podľa odseku 1 písm. c), ak v kvótovom roku podania žiadosti
a)
využili individuálnu kvótu najmenej na 95 %,
b)
nemali odobratú individuálnu kvótu alebo jej časť a táto kvóta nebola pridelená inému výrobcovi.
(6)
Žiadosť o zvýšenie individuálnej kvóty podáva výrobca najneskôr 30 dní pred dátumom uvedeným v odseku 1.
§ 4
(1)
Príspevok k platbe poplatku15) za prekročenie individuálnych referenčných množstiev mlieka pre dodávky (ďalej len „dodávková kvóta“) vyberá platobná agentúra od každého výrobcu, ktorý prekročil individuálnu kvótu, len ak bola prekročená národná kvóta. Nevyužitú časť dodávkovej kvóty rozdelí agentúra v pomere k dodávkovej kvóte každého výrobcu na národnej úrovni.16)
(2)
Príspevok k platbe poplatku17) za prekročenie individuálnych množstiev mlieka na priamy predaj (ďalej len „priamy predaj“) vyberá platobná agentúra od každého výrobcu, ktorý prekročil priamy predaj. Nevyužitú časť priameho predaja rozdelí platobná agentúra v pomere k priamemu predaju každého výrobcu na národnej úrovni, len ak bola prekročená národná kvóta.
(3)
Dodávkovú kvótu alebo jej časť možno najneskôr do 90 dní pred skončením príslušného kvótového roka len raz zmeniť18) na priamy predaj a naopak.
(4)
Pri zmene dodávkovej kvóty na priamy predaj a naopak podľa odseku 3 sa zohľadňuje referenčný obsah tuku mlieka.
§ 5
(1)
Nákupca19) preukáže, že
a)
má oprávnenie podnikať20) v sektore mlieka a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,21)
b)
stanovuje hmotnosť každej dodávky a obsah tuku mlieka každej dodávky v skúšobnom laboratóriu,22)
c)
má zmluvný vzťah so skúšobným laboratóriom23) podľa osobitného predpisu,24)
d)
nie je súčasne výrobcom.
(2)
Po splnení podmienok podľa odseku 1 platobná agentúra vedie nákupcu v zozname nákupcov.
(3)
Zoznam nákupcov zverejňuje platobná agentúra na internete.
(4)
Ak nákupca prestane spĺňať podmienky uvedené v osobitnom predpise,19) platobná agentúra ho vyčiarkne zo zoznamu nákupcov.
§ 6
(1)
Výkaz dodávok25) predkladá nákupca platobnej agentúre.
(2)
Ak nákupca výkaz podľa odseku 1 nepredloží, platobná agentúra ho vyčiarkne zo zoznamu nákupcov.26)
(3)
Vyhlásenie o priamom predaji27) vypracúva každý výrobca a predkladá ho platobnej agentúre aj vtedy, ak v aktuálnom kvótovom roku priamy predaj neuskutočnil.
(4)
Množstvo predaných mliečnych výrobkov na množstvo predaného mlieka sa vykoná prepočtom pomocou koeficientu28) tak, že 1 kg mlieka sa rovná 0,97 litra mlieka a 1 liter mlieka sa rovná 1,03 kg.
(5)
Pri priamom predaji sa pri prepočte množstva priamo predaných mliečnych výrobkov na mlieko skutočne použité na spracovanie mliečnych výrobkov postupuje takto:
a)
1 kg tvrdých syrov = 10,0 litra mlieka,
b)
1 kg čerstvých a bielych syrov = 7,0 litra mlieka,
c)
1 kg jogurtu = 1,2 litra mlieka,
d)
1 kg tvarohu = 7,0 litra mlieka.
(6)
Ak výrobca platobnej agentúre hodnoverne preukáže množstvo mlieka skutočne použitého na spracovanie ostatných mliečnych výrobkov, platobná agentúra tieto údaje použije pri prepočte namiesto postupu podľa odseku 5.
§ 7
Ak sú vybrané príspevky k platbe poplatku od výrobcov vyššie ako poplatok, celý poplatok sa prerozdelí výrobcom.29)
§ 8
(1)
Ak výrobca neobchoduje30) v príslušnom kvótovom roku s individuálnou kvótou aspoň na 70 %, zníži31) sa mu individuálna kvóta o celé nevyužité množstvo od nasledujúceho kvótového roka po kvótovom roku, v ktorom k nevyužitiu došlo, a začlení sa do národnej rezervy.
(2)
Dočasné prevody32) sa neuplatňujú.
(3)
Výrobca ako žiadateľ o prechod alebo prevod individuálnej kvóty sa preukáže,
a)
oprávnením podnikať,
b)
dokladom o zmene vlastníctva farmy alebo dojníc,
c)
potvrdením nákupcu pôvodného držiteľa individuálnej kvóty o dodávkovej kvóte a referenčnom obsahu tuku mlieka do prechodu alebo prevodu dodávkovej kvóty,
d)
vyhlásením výrobcu o priamom predaji do prechodu alebo prevodu priameho predaja.
(4)
Individuálnu kvótu ani jej časť nemôže platobná agentúra od výrobcu odobrať a prideliť inému výrobcovi v priebehu kvótového roka, v ktorom mu bola individuálna kvóta pridelená z národnej rezervy.
(5)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra žiadateľovi33) na dojnicu najviac 5 500 kg mlieka. Ak výrobca, ktorému sa individuálna kvóta odoberá, preukáže, že v predchádzajúcom kvótovom roku na dojnicu priemerného stavu obchodoval s vyšším množstvom mlieka, nadobúdateľovi sa pridelí najviac množstvo takto preukázané.
§ 9
(1)
Výrobcovi, ktorý nadobudol individuálnu kvótu alebo jej časť od iného výrobcu, platobná agentúra individuálnu kvótu rozhodnutím zníži o 15 % z prideleného množstva.34)
(2)
Výrobcovi podľa odseku 1 platobná agentúra individuálnu kvótu nezníži, ak ide o
a)
prechod individuálnej kvóty v rámci dedenia alebo o zmenu vlastníctva podniku,35)
b)
pridelenú individuálnu kvótu v rámci nájmu podniku na jedného výrobcu počas najmenej 12 po sebe idúcich mesiacov, alebo
c)
pridelenie individuálnej kvóty podľa § 8 ods. 5.
(3)
Výrobcovi, ktorý v priebehu príslušného kvótového roka neplní podmienky ustanovené v osobitných predpisoch,1) platobná agentúra individuálnu kvótu rozhodnutím odoberie.
§ 10
Na podané žiadosti o pridelenie individuálnej kvóty z národnej rezervy pred 1. aprílom 2005 na kvótový rok 2005 - 2006 sa vzťahuje postup podľa § 3.
§ 11
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 12
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 250/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Ú. v. ES L 160/57, 26. 6. 1999).
2. Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003, ktoré ustanovuje poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
4. Rozhodnutie Rady z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 93/1-17, 30. 3. 2004).
5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1233/2004 z 2. júla 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 595/2004 týkajúce sa schémy poplatkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 234/7-8, 3. 7. 2004).
1)
Príloha II bod 13 kapitola 6 A Aktu o pristúpení Slovenskej republiky do Európskych spoločenstiev.
Nariadenie (ES) 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v platnom znení (Ú. v. ES L 160/57, 26. 6. 1999).
Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003, ktoré ustanovuje poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
Rozhodnutie Rady z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 93/1-17, 30. 3. 2004).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1233/2004 z 2. júla 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 595/2004 týkajúce sa schémy poplatkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 234/7-8, 3. 7. 2004).
2)
Čl. 5 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
3)
Čl. 5 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
4)
Čl. 5 písm. g) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
5)
Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z.
Čl. 11 bod 1 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
6)
Čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
7)
Čl. 5 písm. a) a i) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
8)
Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2004 (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
9)
Čl. 5 písm. j) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
10)
Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
11)
Čl. 1 bod 1 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
12)
Čl. 5 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
13)
Čl. 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
15)
Čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
16)
Čl. 10 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
17)
Čl. 12 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
18)
Čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
19)
Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
20)
Čl. 23 bod 2 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
21)
§ 6 ods. 2 písm. j) prvý bod a § 8 ods. 3 písm. i) prvý bod zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2004 Z. z.
23)
§ 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
§ 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 488/2002 Z. z.
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2004 Z. z.
25)
Čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
26)
Čl. 8 bod 4 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
27)
Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
28)
Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
29)
Čl. 13 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
Čl. 16 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 (Ú. v. EÚ L 94/22-32, 31. 3. 2004).
30)
Čl. 5 písm. h) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
31)
Čl. 15 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
32)
Čl. 16 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
33)
Čl. 17 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
34)
Čl. 19 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).
35)
Čl. 5 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270/123-136, 21. 10. 2003).