253/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
z 24. mája 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 360/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 45 ods. 2 sa za slovo „funkcií“ vkladá čiarka a slová „Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti (ďalej len „výbor pre európske záležitosti")“.
2.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Výbory podávajú návrhy stanovísk k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie [§ 58a ods. 3 písm. a)].“.
3.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 58a
Výbor pre európske záležitosti
(1)
Národná rada volí predsedu a členov výboru pre európske záležitosti na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do národnej rady v príslušnom volebnom období.
(2)
Za každého člena výboru pre európske záležitosti národná rada zvolí náhradného člena výboru (ďalej len „náhradný člen”). Náhradný člen sa môže zúčastniť na schôdzi výboru pre európske záležitosti za člena výboru na základe oznámenia člena výboru predsedovi výboru alebo podpredsedovi výboru. V tomto prípade sa náhradný člen započítava do počtu prítomných členov výboru (§ 52 ods. 2) a má na schôdzi výboru pre európske záležitosti právo hlasovať. Ak sa zúčastňuje na schôdzi výboru pre európske záležitosti spolu s členom výboru, ktorého je náhradným členom, alebo bez oznámenia člena výboru o účasti náhradného člena, náhradný člen sa nezapočítava do počtu prítomných členov výboru a nemá právo hlasovať. Náhradný člen za predsedu výboru alebo podpredsedu výboru pre európske záležitosti sa na schôdzi výboru zúčastňuje ako člen výboru.
(3)
Výbor pre európske záležitosti
a)
prerokúva návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie,
b)
schvaľuje stanoviská Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie,
c)
prerokúva správy a informácie predkladané národnej rade vládou a členmi vlády,
d)
môže požiadať ostatné výbory národnej rady o návrhy stanovísk k návrhom podľa písmen a) a b),
e)
podáva národnej rade správy o činnosti podľa písmen a) až d).
(4)
Národná rada si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitostiach podľa odseku 3 písm. a) a b).
(5)
Schôdze výboru pre európske záležitosti zvoláva predseda výboru alebo podpredseda výboru podľa potreby.
(6)
Poverený člen vlády je povinný zúčastniť sa na rokovaní výboru pre európske záležitosti a informovať výbor o návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a podávať bezodkladne informácie o výsledku rokovaní orgánov, ktorých je členom.
(7)
Poslanci Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,47b) sa môžu zúčastniť na rokovaní výboru pre európske záležitosti a majú právo sa vyjadrovať o prerokúvanej veci.
(8)
Vláda alebo poverený člen vlády bez zbytočného odkladu po doručení predkladá výboru pre európske záležitosti návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie. Vláda alebo poverený člen vlády najneskôr tri týždne po obdržaní návrhu právne záväzného aktu podľa predchádzajúcej vety predkladá výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko k tomuto návrhu; predbežné stanovisko obsahuje najmä stručnú informáciu o obsahu a cieľoch návrhu, o druhu a časovom priebehu rozhodovacieho procesu v Európskych spoločenstvách a Európskej únii, o súlade návrhu s princípom subsidiarity a hodnotenie vplyvu a dosahu návrhu na Slovenskú republiku z pohľadu politického, legislatívneho, ekonomického, sociálneho a environmentálneho.
(9)
Vláda alebo poverený člen vlády v dostatočnom časovom predstihu predkladá výboru pre európske záležitosti návrh stanoviska Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.47c)
(10)
Člen vlády môže požiadať výbor pre európske záležitosti o zmenu stanoviska Slovenskej republiky.47d)
(11)
Ak člen vlády uplatní iné stanovisko ako je uvedené v odseku 3 písm. b), bezodkladne podá výboru pre európske záležitosti vysvetlenie a odôvodnenie svojho postupu.
(12)
Vláda zabezpečí pravidelné informovanie výboru pre európske záležitosti členmi vlády o aktuálnych otázkach, ktoré sú prerokúvané v orgánoch Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktorých sú členmi. Vláda predkladá národnej rade do konca marca správu o záležitostiach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskych spoločenstvách a Európskej únii za predchádzajúci kalendárny rok, ak národná rada nerozhodne inak.
(13)
Výbor pre európske záležitosti môže kedykoľvek požiadať vládu alebo povereného člena vlády o predloženie správy, podanie informácie, odôvodnenia alebo vysvetlenia v záležitostiach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskych spoločenstvách a Európskej únii.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47b, 47c a 47d znejú:
„47b)
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.
47c)
Čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
47d)
Čl. 2 ods. 5 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z.“.
4.
V § 143 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na zabezpečenie činnosti národnej rady v záležitostiach Európskej únie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky môže zriaďovať pracoviská v zahraničí.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.