26/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. januára 2005
o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Koncové zariadenie určené na príjem digitálnych televíznych signálov, ktoré je schopné dekódovať vysielanie kódovaných televíznych programových služieb,1) musí
a)
umožniť ich dekódovanie podľa spoločného európskeho kódovacieho algoritmu, ktorý spravuje Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách,
b)
zobrazovať signály vysielania nekódovaných televíznych programových služieb; ak sú predmetom nájmu, za podmienky dodržiavania zmluvy o nájme.
§ 2
(1)
Analógový televízny prijímač so zabudovanou obrazovkou s viditeľnou uhlopriečkou väčšou ako 42 cm môže byť uvedený na trh alebo prenajatý, iba ak je vybavený aspoň jedným voľne prístupným zásuvkovým rozhraním umožňujúcim jednoduché pripojenie periférnych zariadení, najmä doplnkových dekódovačov a doplnkových digitálnych prijímačov. Toto rozhranie musí zodpovedať technickej norme2) prijatej uznanou európskou normalizačnou organizáciou.
(2)
Digitálny televízny prijímač so zabudovanou obrazovkou s viditeľnou uhlopriečkou väčšou ako 30 cm môže byť uvedený na trh alebo prenajatý, iba ak je vybavený aspoň jedným voľne prístupným zásuvkovým rozhraním umožňujúcim jednoduché pripojenie periférnych zariadení a prechod všetkých prvkov digitálneho televízneho signálu vrátane informácií týkajúcich sa interaktívnych služieb a služieb s podmieneným prístupom. Toto rozhranie musí zodpovedať technickej norme2) prijatej uznanou európskou normalizačnou organizáciou, alebo technickej špecifikácii bežne využívanej v priemysle.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 26/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Ú. v. E. S. L 108, 24. 4. 2002).
1)
§ 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
2)
Napríklad norma CENELEC EN 50 049-1:1997.