269/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 a 19. novembra 2004 bola uzatvorená Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Ostrovom Man.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. mája 2005.
Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2005 na základe článku 15 a na základe článku 17 ods. 1 sa bude uplatňovať od 1. júla 2005.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.