269/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 a 19. novembra 2004 bola uzatvorená Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Ostrovom Man.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. mája 2005.
Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2005 na základe článku 15 a na základe článku 17 ods. 1 sa bude uplatňovať od 1. júla 2005.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.