27/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 17. januára 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
Centrum môže zriadiť alebo zrušiť obec, samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba2) (ďalej len „zriaďovateľ").“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov“.
4.
V § 5 ods. 5 prvá veta znie:
„Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávateľov v centre ustanovuje osobitný predpis.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 2 ods. 3 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.
5.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centre, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,6a) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu;6b) tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
„6a)
§ 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
6b)
§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 2 môže byť 0 Sk až 50 Sk na jedno dieťa, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi centra rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi7) podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
Slovo „pracovníci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „zamestnanci“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Martin Fronc v. r.