27/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 17. januára 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
Centrum môže zriadiť alebo zrušiť obec, samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba2) (ďalej len „zriaďovateľ").“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov“.
4.
V § 5 ods. 5 prvá veta znie:
„Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávateľov v centre ustanovuje osobitný predpis.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 2 ods. 3 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.
5.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centre, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,6a) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu;6b) tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
„6a)
§ 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
6b)
§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 2 môže byť 0 Sk až 50 Sk na jedno dieťa, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi centra rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi7) podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
Slovo „pracovníci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „zamestnanci“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Martin Fronc v. r.