270/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

270
DOHODA
medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Slovenská republika
a
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Pravoslávna cirkev na Slovensku,
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
Cirkev bratská v Slovenskej republike,
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
Apoštolská cirkev na Slovensku,
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
Starokatolícka cirkev na Slovensku,
Cirkev československá husitská na Slovensku
(ďalej len „zmluvné strany“)
ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z., ktoré uzatvorili túto dohodu (ďalej len „zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti“),
uznávajúc aktuálnu úlohu registrovaných cirkví a náboženských spoločností v morálnej a duchovnej oblasti,
priznávajúc osobitné životné podmienky a potrebu špecifickej formy pastoračnej starostlivosti o príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície (ďalej len „ozbrojené zbory“) a o osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu,
vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 250/2002 Z . z. (ďalej len „zmluva“),
dohodli sa takto:
Článok 1
(1)
Zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti zastúpené Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike (ďalej len „Ekumenická rada cirkví“) zriadia Ústredie ekumenickej pastoračnej služby (ďalej len „ústredie“) pre pastoračnú službu ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch a osobám zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu (ďalej len „duchovná služba“).
(2)
Ústredie je osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov registrovanou podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. ako právnická osoba s odvodenou právnou subjektivitou od zúčastnených cirkví a náboženských spoločností. Ústredie je právnickou osobou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
(3)
Činnosť ústredia sa riadi štatútom vypracovaným generálnym duchovným a schváleným zúčastnenými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Štatút je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a princípmi tejto dohody. Podľa článku 25 ods. 4 zmluvy pri vykonávaní tejto dohody zastupuje zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti Ekumenická rada cirkví.
Článok 2
(1)
Na čele ústredia je generálny duchovný, ktorého vymenúva Ekumenická rada cirkví. Právomoc generálneho duchovného podľa vnútorných predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností určí štatút ústredia. Sídlo ústredia je v Bratislave.
(2)
Generálny duchovný môže byť prizvaný na zasadnutia Ekumenickej rady cirkví.
(3)
Generálny duchovný má právo slobodne komunikovať s duchovnými a diakonmi, ktorí vykonávajú duchovnú službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch podľa tejto dohody; riadi, zabezpečuje a kontroluje ich činnosť v súlade s vnútornými predpismi zúčastnených cirkví a náboženských spoločností, dodržiavajúc právny poriadok Slovenskej republiky, najmä predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností.
(4)
Generálny duchovný zodpovedá za svoju činnosť v oblasti pastoračnej služby Ekumenickej rade cirkví.
Článok 3
(1)
Ústredie riadi činnosť úradov ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a v rámci plnenia úloh ozbrojených síl a ozbrojených zborov v zahraničí.
(2)
Pod pôsobnosť ústredia v súlade s vnútornými predpismi zúčastnených cirkví a náboženských spoločností podliehajú veriaci zúčastnených cirkví a náboženských spoločností, ktorí sú zároveň
a)
príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky,
b)
ich rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, kým bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti,
c)
poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy,
d)
osoby, ktoré sú vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, a osoby zadržané alebo zaistené.
Článok 4
Na základe požiadavky generálneho duchovného zabezpečuje pre potreby ústredia Ekumenická rada cirkví požadovaný počet duchovných a diakonov zo zúčastnených cirkví a náboženských spoločností.
Článok 5
(1)
Generálnemu duchovnému pomáhajú duchovní a diakoni zúčastnených cirkví a náboženských spoločností.
(2)
Duchovných a diakonov v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov vymenúva, rozhoduje o ich preložení, odvolaní a vzdaní sa služby výlučne generálny duchovný podľa vnútorných predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností.
(3)
Vymenovanie a odvolanie duchovných a diakonov v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov podľa vnútorných predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností je podmienené predchádzajúcim schválením Ekumenickou radou cirkví.
Článok 6
Podľa potreby a po dohode s Ekumenickou radou cirkví má generálny duchovný právo požiadať duchovných a diakonov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností o dočasnú alebo príležitostnú výpomoc na základe dohody podľa vnútorných predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností a podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
Článok 7
Duchovní, diakoni a absolventi teologických škôl majú právo vykonávať brannú povinnosť a civilnú službu vo forme duchovnej služby.
Článok 8
Duchovní a diakoni, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, majú
a)
práva a povinnosti podľa vnútorných predpisov svojich cirkví a náboženských spoločností a pôsobnosti ústredia a sú v služobnom pomere v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov,
b)
právo na slobodnú komunikáciu s predstavenými ústredia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.
Článok 9
(1)
Pastoračná služba je základnou úlohou duchovných a diakonov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch podľa tejto dohody.
(2)
Duchovní a diakoni ponúkajú pastoračnú službu osobám v rozsahu ich pôsobnosti a vykonávajú ju bez ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť, ale náboženské obrady vykonávajú podľa vnútorných predpisov svojich cirkví a náboženských spoločností.
Článok 10
(1)
Personálnu právomoc a disciplinárnu právomoc nad duchovným alebo diakonom v súvislosti so služobným pomerom v rámci ozbrojených síl a ozbrojených zborov má jeho služobne nadriadený po predchádzajúcej dohode s generálnym duchovným. O uložení disciplinárneho opatrenia informuje generálny duchovný Ekumenickú radu cirkví a príslušnú zúčastnenú cirkev a náboženskú spoločnosť.
(2)
Uloženie disciplinárnych opatrení podľa vnútorných predpisov príslušnej zúčastnenej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti oznámi generálny duchovný Ekumenickej rade cirkví a služobne nadriadenému.
Článok 11
(1)
Slovenská republika zabezpečí finančné a materiálne potreby pracovníkov ústredia v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
(2)
Slovenská republika finančne a materiálne zabezpečí činnosť ústredia v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, sídlo ústredia, kostol, rezidenciu generálneho duchovného a primerané miesta bohoslužieb.
Článok 12
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné rozpory pri výklade a vykonávaní tejto dohody formou vzájomných konzultácií, ktoré za zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti organizačne zabezpečí Ekumenická rada cirkví.
Článok 13
Dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.
Článok 14
(1)
Dohoda nadobúda platnosť odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami; účinnosť nadobudne dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Dohoda je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky; o ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto dohodu. S pristúpením musia súhlasiť všetky zmluvné strany.
(3)
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo skončením platnosti zmluvy.
Dané v Bratislave 28. apríla 2005 v 13 vyhotoveniach.
ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:

Juraj Liška v. r.

minister obrany

Slovenskej republiky

ZA REGISTROVANÉ CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI:

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Prof. ThDr. Július Filo v. r.

generálny biskup

Ing. Ján Holčík, CSc. v. r.

generálny dozorca

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

ThDr. Géza Erdélyi v. r.

biskup

Ladislav Koncsol v. r.

generálny kurátor

Pravoslávna cirkev na Slovensku

Prot. Mgr. Ladislav Bílý v. r.

kancelár Úradu metropolitnej rady

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD. v. r.

predseda Rady Slovenskej oblasti

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Tomáš Valchář v. r.

podpredseda Rady

Cirkev bratská v Slovenskej republike

Ing. Miroslav Oravec v. r.

predseda

Ing. Ondrej Kerekréty v. r.

tajomník

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Mgr. Karol Badinský v. r.

predseda

Apoštolská cirkev na Slovensku

Ing. Daniel Vimpeľ v. r.

zástupca biskupa

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

RNDr. František Alexander v. r.

výkonný predseda

Starokatolícka cirkev na Slovensku

Mgr. Augustín Bačinský v. r.

biskup

Cirkev československá husitská na Slovensku

ThDr. Jan Hradil, Th. D. v. r.

biskup

predseda Diecéznej rady

Ing. Miroslav Vitáček v. r.

podpredseda Diecéznej rady