271/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
ZÁKON
z 24. mája 2005
o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky registrácie fyzických osôb a právnických osôb, ktoré krmivo vyrábajú, vrátane prvovýroby,1) spracúvajú alebo uvádzajú na trh (ďalej len „krmivársky podnik“),
b)
schvaľovanie postupu výroby a činnosti súvisiacej s uvádzaním krmiva na trh podľa § 2 ods. 8,
c)
požiadavky na krmivo,2) uvádzanie na trh a používanie krmiva,
d)
povinnosti krmivárskeho podniku,
e)
výkon odbornej kontroly krmív (ďalej len „úradná kontrola“),
f)
právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti krmív,
g)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev,3)
h)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pripravujú a uvádzajú na trh medikované krmivo.4)
§ 2
Registrácia a schvaľovanie
(1)
Krmivársky podnik, ak jeho sídlo alebo jeho výrobné zariadenie sa nachádza na území Slovenskej republiky, je povinný pred začatím výroby alebo uvádzania krmiva na trh požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) o registráciu. Ak má krmivársky podnik viac výrobných zariadení, predkladá žiadosť o registráciu pre každé výrobné zariadenie samostatne.
(2)
Ak krmivársky podnik, ktorého sídlo nie je na území Slovenskej republiky, ale v inom členskom štáte Európskej únie, chce mať výrobné zariadenie na území Slovenskej republiky, musí byť zapísaný do registra podľa § 3.
(3)
Žiadosť o registráciu krmivárskeho podniku obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
druh činnosti podľa odseku 1,
d)
spôsob zabezpečenia činnosti podľa odseku 1.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 3 okrem prvovýrobcov k žiadosti priloží
a)
opis výrobného zariadenia a vybavenia s dokladom o preverení presnosti miešania krmív,
b)
technologický postup výroby krmiva so zameraním na určenie, kontrolu a zvládnutie kritických kontrolných bodov výrobného procesu; ako súčasť tohto systému možno použiť príručky správnej výrobnej praxe spolu s príručkou na uplatňovanie systému HACCP,5)
c)
organizačný poriadok,
d)
plán kontroly kvality krmiva,
e)
skladový poriadok,
f)
dokumentačný poriadok,
g)
reklamačný poriadok,
h)
informáciu o krmive, ktoré chce vyrábať; tú predkladá formou etikety, návesky, obalu alebo akoukoľvek inou formou označenia vrátane ich návrhov,
i)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej fyzickej osoby, ktorou zabezpečí činnosť podľa odseku 1.
(5)
K žiadosti o registráciu krmivárskeho podniku, ktorý chce krmivo len uvádzať na trh, priložia sa doklady podľa odseku 4 písm. c) až i).
(6)
Ak je činnosť krmivárskeho podniku viazaná aj na udelenie povolenia podľa osobitných predpisov,6) k žiadosti sa pripojí aj osvedčená kópia tohto povolenia.
(7)
Žiadateľ podľa odseku 3, ak ide o prvovýrobcu, k žiadosti priloží čestné vyhlásenie, že spĺňa požiadavky na správnu výrobnú prax, a kópiu písomných opatrení, ktoré má zavedené na dodržanie požiadaviek správnej výrobnej praxe.7)
(8)
Ak krmivársky podnik podľa odseku 1 alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku podľa odseku 2 splnili podmienky podľa odsekov 4 až 6, zapíše ich kontrolný ústav do registra podľa § 3, vydá im osvedčenie o registrácii a pridelí im registračné číslo.
(9)
Krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku, ak chcú vyrábať na účely uvádzania na trh alebo uvádzať na trh niektoré doplnkové látky,8) premixy, kŕmne zmesi s týmito doplnkovými látkami a určité kŕmne suroviny, musia mať postup výroby alebo činnosť súvisiacu s ich uvádzaním na trh schválenú kontrolným ústavom.
(10)
Schvaľovanie podľa odseku 9 je postup pred registráciou na základe vykonanej úradnej kontroly podľa § 10 krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia krmivárskeho podniku.
(11)
Ak krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku podľa odseku 9 splnili podmienky podľa odsekov 4 až 6 a bola u nich vykonaná úradná kontrola podľa odseku 10, zapíše ich kontrolný ústav do registra podľa § 3, vydá im osvedčenie o registrácii a pridelí im schvaľovacie číslo.
(12)
Osvedčenie o registrácii a pridelení registračného čísla alebo schvaľovacieho čísla podľa odsekov 8 a 11 vydáva kontrolný ústav na obdobie piatich rokov. Držiteľ tohto osvedčenia najmenej jeden mesiac pred uplynutím jeho platnosti môže požiadať kontrolný ústav o predĺženie jeho platnosti na obdobie ďalších piatich rokov.
§ 3
Register
(1)
Register je zoznam registrovaných výrobných zariadení podľa § 2 ods. 2 a krmivárskych podnikov podľa § 2 ods. 8 a 11, ktorý vedie kontrolný ústav.
(2)
Kontrolný ústav môže z registra zverejňovať len tieto údaje:
a)
pridelené schvaľovacie číslo alebo registračné číslo krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia,
b)
druh činností, na ktoré bolo schvaľovacie číslo alebo registračné číslo pridelené,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia, ak ide o právnickú osobu,
d)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu.
§ 4
Zmeny zápisu v registri a vyčiarknutie z registra
(1)
Krmivársky podnik je povinný každú zmenu údajov zapísaných v registri písomne oznámiť kontrolnému ústavu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(2)
Kontrolný ústav zapíše do registra všetky zmeny oznámené podľa odseku 1 a vydá nové osvedčenie o registrácii.
(3)
Kontrolný ústav vyčiarkne krmivársky podnik z registra, ak
a)
požiada o to krmivársky podnik,
b)
prestal spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev,
c)
prestal vykonávať činnosť krmivárskeho podniku,
d)
zanikol,
e)
nepožiadal držiteľ osvedčenia o registrácii o predĺženie jeho platnosti podľa § 2 ods. 12,
f)
porušil povinnosti podľa tohto zákona.
(4)
Dňom vyčiarknutia krmivárskeho podniku z registra podľa odseku 3 stráca platnosť vydané osvedčenie o registrácii a pridelené registračné číslo alebo schvaľovacie číslo.
§ 5
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku podľa § 2 ods. 1 a 2 môže vyrábať alebo uvádzať krmivo na trh, ak určil na túto činnosť zodpovednú fyzickú osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti a je s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom zmluvnom vzťahu.
(2)
V žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa uvádza
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu zodpovednej fyzickej osoby,
b)
rozsah a spôsob zabezpečenia činnosti podľa § 2 ods. 4 a 9.
(3)
Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej fyzickej osobe, ak spĺňa podľa požadovaného druhu výroby krmív alebo ich uvádzania na trh tieto podmienky:
a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti poľnohospodárstva, veterinárnej medicíny, humánnej medicíny, potravinárstva, chémie, biológie, biotechnológie alebo farmácie a odbornú prax najmenej dva roky, ak ide o výrobu alebo uvádzanie na trh doplnkových látok,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti poľnohospodárstva, veterinárnej medicíny alebo v oblasti chémie, biológie, biotechnológie, farmácie, humánnej medicíny alebo potravinárstva zameraného na krmivá a výživu zvierat a odbornú prax najmenej dva roky, ak ide o výrobu alebo uvádzanie premixov na trh, kompletných alebo doplnkových kŕmnych zmesí s obsahom doplnkových látok alebo premixov, výrobu alebo spracovanie určitých bielkovinových kŕmnych surovín a kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu,
c)
má úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie poľnohospodárskeho alebo veterinárneho zamerania a odbornú prax najmenej štyri roky, ak ide o výrobu kŕmnych zmesí s použitím doplnkových látok alebo premixov alebo uvádzania premixov na trh,
d)
má úplné stredné vzdelanie a odbornú prax najmenej jeden rok, ak ide o uvádzanie krmív na trh okrem doplnkových látok a premixov,
e)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú sa vyžaduje vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)
Kontrolný ústav zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak
a)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú bolo vydané,
c)
dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivé údaje,
d)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
(5)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia alebo vyhlásením držiteľa osvedčenia za mŕtveho.
§ 6
Požiadavky na krmivo, uvádzanie na trh a používanie krmiva
(1)
Krmivo musí okrem požiadaviek ustanovených záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev byť
a)
v súlade s týmto zákonom,
b)
zapísané do zoznamu všeobecne používaných kŕmnych surovín okrem hospodárskych krmív, ak ide o kŕmne suroviny,
c)
povolené právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, ak ide o kŕmne doplnkové látky, geneticky modifikovaný organizmus na použitie ako krmivo a určité bielkovinové kŕmne suroviny,
d)
bez obsahu zakázaných látok a produktov.
(2)
Krmivo možno uvádzať na trh a používať, ak spĺňa podmienky uvedené podľa odseku 1, je zabalené, označené a jeho obsah zodpovedá označeniu.
§ 7
Povinnosti krmivárskeho podniku
(1)
Krmivársky podnik je povinný vyrábať alebo uvádzať na trh len také krmivo,9) ktoré nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvieratá alebo pre životné prostredie. Živočíšne produkty musia byť zdravotne neškodné a vhodné na ľudskú spotrebu, na tie účely musí viesť krmivársky podnik evidenciu10) o všetkých dodávateľoch a odberateľoch krmív a zložiek krmív.
(2)
Krmivársky podnik je povinný zabezpečiť, aby krmivo spĺňalo najmä tieto požiadavky:
a)
označovanie a balenie krmiva,
b)
dodržanie podmienok používania doplnkových látok a kŕmnych surovín,
c)
dodržanie najvyšších prípustných obsahov nežiaducich látok v krmive.
(3)
Ak krmivársky podnik má podozrenie alebo zistí, že krmivo nespĺňa požiadavky podľa odseku 2, je povinný
a)
zabrániť preniknutiu nebezpečenstva z krmiva alebo jeho šíreniu,
b)
informovať o tom používateľov krmiva,
c)
informovať11) bezodkladne o tom kontrolný ústav,
d)
spolupracovať11) s kontrolným ústavom.
(4)
Krmivársky podnik môže dovážať krmivo z tretích krajín, len ak
a)
tretia krajina sa nachádza v zozname tretích krajín schválených Európskou komisiou (ďalej len „komisia“) a krmivársky podnik, ktorý dané krmivo vyrába, nachádza sa v zozname krmivárskych podnikov schválených komisiou, alebo
b)
krmivársky podnik, ktorý krmivo vyrába, je zastúpený krmivárskym podnikom registrovaným aspoň v jednom členskom štáte Európskej únie a ten deklaruje, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
§ 8
Orgány štátnej správy v oblasti krmív
Orgánmi štátnej správy v oblasti krmív sú
a)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
kontrolný ústav,
c)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“).
§ 9
Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti krmív
(1)
Ministerstvo
a)
určuje zásadné smery a ciele v oblasti krmív,
b)
rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
c)
koordinuje, schvaľuje a aktualizuje národný plán kontroly12) a pohotovostný plán.13)
(2)
Kontrolný ústav
a)
vypracúva národný plán kontroly12) a pohotovostný plán,13)
b)
vykonáva úradnú kontrolu na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho používania,
c)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti a Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv14) (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) v oblasti krmív a v oblasti medikovaných krmív,
d)
schvaľuje a registruje krmivárske podniky,
e)
vedie register,
f)
uverejňuje najmenej raz ročne zmeny v registri a najmenej raz za päť rokov celý register vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“); tieto údaje oznamuje aj ostatným členským štátom Európskej únie a komisii,
g)
zapisuje do registra krmivársky podnik a vydáva osvedčenie o registrácii,
h)
vyčiarkuje krmivársky podnik z registra,
i)
vyhotovuje posudok o posúdení vzoriek odobraných v rámci úradnej kontroly,
j)
prijíma osobitné opatrenia,
k)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
l)
kontroluje dodržiavanie podmienok a zásad označovania geneticky modifikovaných krmív a obchodovanie s nimi,15)
m)
plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,16)
n)
ukladá pokuty podľa tohto zákona a na základe záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev,
o)
vydáva potvrdenie na žiadosť odberateľa krmiva alebo kontrolného orgánu krajiny určenia krmiva alebo iného orgánu štátnej správy, že krmivo vyrábané alebo uvádzané na trh na území Slovenskej republiky spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a krmivársky podnik je zapísaný v registri,
p)
zverejňuje vo vestníku zoznamy krmív vrátane doplnkových látok, najvyšších prípustných obsahov nežiaducich látok, určitých kŕmnych surovín a údaje o krmivách povolených alebo schvaľovaných príslušnými orgánmi Európskej únie.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
podieľa sa na vypracúvaní národného plánu kontroly12) a pohotovostného plánu,13)
b)
plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,16)
c)
vykonáva prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ úradnú kontrolu krmív určených na priame skrmovanie u chovateľov zvierat,
d)
vykonáva prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ úradnú kontrolu kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu,
e)
vydáva pokyny na výkon úradnej kontroly podľa písmen c) a d),
f)
spolupracuje s kontrolným ústavom v oblasti krmív a v oblasti medikovaných krmív.
§ 10
Úradná kontrola
(1)
Pri vykonávaní úradnej kontroly postupujú zamestnanci kontrolného ústavu podľa osobitného predpisu,17) tohto zákona a záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev a sú oprávnení
a)
vstupovať do priestorov, v ktorých sa krmivo vyrába, skladuje, prepravuje a skrmuje a v ktorých sa s ním obchoduje,
b)
vyžadovať od krmivárskeho podniku a odberateľa krmiva príslušné doklady a odoberať bezplatne vzorky krmív v potrebnom množstve na účely skúšania a hodnotenia.
(2)
Krmivársky podnik a odberateľ krmiva, u ktorých sa úradná kontrola vykonáva, sú povinní umožniť zamestnancom kontrolného ústavu plniť úlohy súvisiace s jej výkonom.
(3)
Dovozca krmiva je povinný oznámiť v lehote určenej kontrolným ústavom deň dodania krmiva do colného priestoru.18)
(4)
Kontrolný ústav môže na účely úradnej kontroly využiť aj zistenia odborne spôsobilých fyzických osôb alebo právnických osôb vrátane osôb, ktoré sú poverené výkonom úradnej kontroly v iných členských štátoch Európskej únie.
§ 11
Osobitné opatrenia
(1)
Ak kontrolný ústav zistí v oblasti krmív nesúlad s ustanoveniami tohto zákona a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev, prijme osobitné opatrenia.19)
(2)
Kontrolný ústav prijme osobitné opatrenia podľa odseku 1 aj vtedy, ak je podozrenie, že krmivo je nebezpečné a ohrozuje zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.
(3)
Proti osobitným opatreniam vydaným podľa odsekov 1 a 2 možno podať odvolanie; odvolania proti osobitným opatreniam vydaným v súvislosti s ohrozením zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia nemajú odkladný účinok.
§ 12
Správne delikty
(1)
Kontrolný ústav uloží krmivárskemu podniku pokutu
a)
do 250 000 Sk vrátane, ak uvádza na trh krmivo, ktoré nie je označené záväznými údajmi podľa tohto zákona a záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev, nedodržuje predpísaný technologický postup výroby, porušuje zásady vnútorného kontrolného systému, nedodržuje predpisy pri balení, skladovaní alebo preprave krmiva alebo nedodržuje deklarované parametre kvality,
b)
od 251 000 Sk do 500 000 Sk vrátane, ak uvádza do obehu krmivo označené údajmi, ktoré sú zavádzajúce alebo nepravdivé, vyrába alebo uvádza na trh krmivo, ktoré obsahuje nežiaduce látky presahujúce ich najvyššie prípustné hodnoty alebo zakázané látky a produkty,
c)
od 501 000 Sk do 750 000 Sk vrátane, ak uvádza na trh krmivo, ktoré sa v dôsledku nesprávneho označenia stalo nevysledovateľným, alebo ak nemá zavedený taký systém, ktorý by umožnil podať informácie o dodávateľoch a odberateľoch krmiva podľa záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev10) pri výrobe alebo uvádzaní krmiva na trh,
d)
od 751 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane, ak vyrába alebo uvádza na trh krmivo bez registrácie krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia podľa § 2 ods. 8 alebo bez registrácie a schválenia krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia podľa § 2 ods. 11, vyrába alebo uvádza na trh nepovolené krmivo, alebo nesplní opatrenia uložené podľa § 11.
(2)
Kontrolný ústav uloží krmivárskemu podniku alebo odberateľovi krmiva pokutu od 10 000 Sk do 50 000 Sk, ak písomne neoznámi zmenu údajov zapísaných v registri podľa § 4 ods. 1 alebo ak sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly podľa § 10.
(3)
Ak ten, kto v lehote do jedného roka odo dňa uloženia pokuty opakovane poruší povinnosti, za ktoré mu bola uložená pokuta, kontrolný ústav môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odsekoch 1 a 2.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania.
(5)
Ak ide o krmivo, ktoré sa nepoužíva na kŕmenie zvierat, z ktorých produkty sa uvádzajú na trh, rozpätie pokuty sa znižuje o polovicu zo sumy uvedenej v odsekoch 1 a 2.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Uložením pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
(9)
Štátna veterinárna a potravinová správa pri ukladaní pokút za porušovanie povinností v oblasti krmív a výživy zvierat postupuje podľa osobitného predpisu.20)
§ 13
Oznamovacia povinnosť
(1)
Ministerstvo zasiela komisii pohotovostný plán,13) výročnú správu vyhotovenú podľa národného plánu kontroly12) alebo iné súhrnné podklady v súvislosti s úradnou kontrolou, ktoré požaduje komisia. Rozsah a formu požadovaných dokumentov ustanovujú záväzné právne akty Európskych spoločenstiev.
(2)
Kontrolný ústav zabezpečuje oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pochádzajúceho z krmív pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie prostredníctvom systému rýchlej výmeny informácií kontaktnému miestu.16)
Spoločné ustanovenia
§ 14
Náklady na rozbor vzoriek odoberaných v rámci úradnej kontroly, ktoré boli vyhodnotené ako nevyhovujúce, uhrádza krmivársky podnik.
§ 15
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.21)
§ 16
(1)
Krmivársky podnik môže pripravovať a uvádzať na trh medikované krmivo, len ak krmivársky podnik a medikované krmivo spĺňajú podmienky podľa osobitných predpisov.22)
(2)
Krmivársky podnik, ktorý chce pripravovať a uvádzať na trh medikované krmivo, je povinný vopred požiadať ústav kontroly veterinárnych liečiv o schválenie krmivárskeho podniku na prípravu medikovaných krmív.23)
§ 17
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, upraví podrobnosti
a)
o výrobe krmív, ich členení a uvádzaní na trh,
b)
o označovaní, balení, preprave, skladovaní, dovoze a používaní krmív,
c)
o ukazovateľoch výživnej hodnoty, bezpečnosti a použiteľnosti krmív,
d)
o požiadavkách na kŕmne suroviny a na hospodárske krmivá,
e)
o požiadavkách na kŕmne zmesi a na diétne krmivá,
f)
o úradnom odbere vzoriek krmív, skúšanie krmív a hodnotenie krmív,
g)
o registrácii krmivárskych podnikov, ich schvaľovaní a vydávaní osvedčenia o registrácii,
h)
o náležitostiach osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 18
Prechodné ustanovenie
Držiteľ osvedčenia o zápise výrobcu do registra krmív a držiteľ osvedčenia o zápise sprostredkovateľa do registra krmív vydaného pred 1. júlom 2005 sú povinní prispôsobiť sa podmienkam ustanoveným týmto zákonom do 1. januára 2006, inak osvedčenie o zápise výrobcu do registra krmív a osvedčenie o zápise sprostredkovateľa do registra krmív zanikajú.
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách v znení zákona č. 472/2003 Z. z.,
§ 20
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005 s výnimkou § 19 druhého až piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 17.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Čl. 3 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005).
2)
Čl. 3 štvrtý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 031, 1. 2. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003 z 22. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29. 9. 2003).
3)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 059, 5. 3. 2005), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 18. októbra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005).
4)
§ 49 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 9/2004 Z. z.
5)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005).
6)
Napríklad § 8 ods. 3 písm. k) prvý bod zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
7)
Príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
8)
Čl. 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.
9)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
10)
Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
11)
Čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
12)
Čl. 41 až 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmovinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).
13)
Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
15)
Čl. 24 až 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív.
18)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
19)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.
20)
Zákon č. 488/2002 Z. z.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív.