272/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

272
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú
- v prílohe č. 1 položke 5 sa menia maximálne ceny obchodných výkonov v časti 1b,
- v prílohe č. 2 časti I - Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa vypúšťajú z cenovej regulácie lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, dopĺňa sa 56 položiek liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, a vykonáva sa 6 zmien z dôvodu zmeny názvu doplnku lieku,
- v prílohe č. 4 časti A a v časti C.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.