275/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie z 15. júna 2005 č. OPD0105-15796/2005-SL, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.