280/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

280
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 24. júna 2005
o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 167/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 167/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
v z. Miroslav Beblavý v. r.