282/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára 2005 a 11. apríla 2005 bola uzatvorená Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. mája 2005.
Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2005 na základe článku 16.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.