284/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách
výnos z 9. júna 2005 č. 2548/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 118/1998 Z. z.).
Výnosom sa preberajú do nášho právneho poriadku nové smernice Európskej únie, ktoré upravujú vykazovanie a interpretáciu analytických výsledkov pri skúšaní a hodnotení nežiaducich látok, a dopĺňa sa metodika na stanovenie obsahu dioxínov a PCB podobných dioxínom.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke 16/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.