285/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.
Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti rozvoja elektronických komunikácií a poštových služieb.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2005.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.