30/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 105/2004 Z. z.
výnos z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100 o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu.
Týmto výnosom sa v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona o spotrebnej dani z liehu ustanovujú jednotlivé straty liehu.
Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 3/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.