31/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 5 a § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
výnos zo 17. januára 2005 č. 3357/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100.
Týmto výnosom sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín a zabezpečuje sa umožnenie voľného pohybu tovaru v rámci prípravkov na ochranu rastlín na území Slovenskej republiky v súlade s článkom 28 Zmluvy o Európskom spoločenstve.
Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 3/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.