318/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2005 do 30.11.2011

318
ZÁKON
z 23. júna 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z., zákona č. 496/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z. a zákona č. 409/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ministerstvo hospodárstva každoročne vypracúva súhrnnú výročnú správu o obchode s vojenským materiálom, ktorú predkladá Národnej rade Slovenskej republiky. Súhrnná výročná správa za predchádzajúci kalendárny rok sa predkladá do 30. apríla nasledujúceho roka. Súhrnná výročná správa o obchode s vojenským materiálom má utajený charakter a jej obsahom je
a)
analýza platnej legislatívy upravujúcej problematiku vývozu, dovozu a reexportu vojenského materiálu,
b)
vývoj vývozu, dovozu a reexportu za uplynulý kalendárny rok, porovnanie s predošlými rokmi,
c)
zoznam povolení na obchodovanie s vojenským materiálom udelených za príslušný kalendárny rok,
d)
vybrané informácie o udelených vývozných licenciách (druh vojenského materiálu, počet, celková cena vyvezeného a dovezeného vojenského materiálu, identifikácia krajiny určenia a konečného užívateľa vojenského materiálu),
e)
zoznam zamietnutých žiadostí o udelenie licencií na vývoz vojenského materiálu v členení podľa kritérií stanovených v § 11,
f)
zoznam zamietnutých žiadostí o udelenie licencií na vývoz vojenského materiálu v členení podľa kritérií stanovených v § 19 vrátane informácií o konečnom užívateľovi, krajiny určenia, druhu, počte a celkovej cene vojenského materiálu.
(9)
Ministerstvo hospodárstva každoročne vypracúva výročnú správu o obchode s vojenským materiálom, ktorú zverejňuje na svojej internetovej stránke do 30. apríla nasledujúceho roka. Obsahom výročnej správy o obchode s vojenským materiálom je
a)
analýza platnej legislatívy upravujúcej problematiku vývozu, dovozu a reexportu vojenského materiálu,
b)
vývoj vývozu, dovozu a reexportu za uplynulý kalendárny rok, porovnanie s predošlými rokmi,
c)
zoznam povolení na obchodovanie s vojenským materiálom udelených za príslušný kalendárny rok,
d)
kategórie vojenského materiálu vyvezeného z územia Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok vrátane počtu kusov,
e)
zoznam krajín určenia vývozu vojenského materiálu,
f)
celková cena vyvezeného vojenského materiálu do jednotlivých krajín určenia,
g)
počet zamietnutých žiadostí o udelenie povolení na obchodovanie s vojenským materiálom v členení podľa kritérií stanovených v § 11,
h)
počet zamietnutých žiadostí o udelenie licencie na vývoz vojenského materiálu v členení podľa kritérií stanovených v § 19.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.