32/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 2004 a 22. novembra 2004 výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Litovskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou nezostal v platnosti žiaden zmluvný dokument.
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.