32/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 2004 a 22. novembra 2004 výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Litovskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou nezostal v platnosti žiaden zmluvný dokument.
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.