321/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

321
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. júna 2005
o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje rozsah praxe
a)
zdravotníckeho pracovníka v záchrannej zdravotnej službe1) v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchranár a sestra,
b)
zdravotníckeho pracovníka vo vojenskom zdravotníctve ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „vojenské zdravotníctvo“) v zdravotníckych povolaniach lekár a zdravotnícky záchranár,
c)
zdravotníckeho záchranára v ambulancii Hasičského záchranného zboru a zdravotníckeho záchranára v ambulancii Horskej záchrannej služby,
d)
rádiologického technika,
e)
zdravotníckeho asistenta,
f)
zubného technika,
g)
lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
h)
dentálnej hygieničky.
§ 2
Rozsah praxe lekára v záchrannej zdravotnej službe
(1)
Lekár ambulancie záchrannej zdravotnej služby2) okrem lekára podľa odseku 2 v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe samostatne
a)
vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
b)
vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia,
c)
odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje,
d)
navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky,
e)
vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou, fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami,
f)
navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony,
g)
vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti,
h)
riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
(2)
Lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností,1a) vykonáva v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 1.
(3)
Lekár vo vojenskom zdravotníctve vykonáva činnosti uvedené v odseku 1.
§ 3
Rozsah praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe
(1)
Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby samostatne
a)
odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,
b)
sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a technických prostriedkov,
c)
vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu v rozsahu získaného vzdelania,
d)
vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania,
e)
vykonáva vyčistenie dýchacích ciest, zaisťuje priechodnosť dýchacích ciest a vykonáva kardiopulmonálnu resuscitáciu,
f)
používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor,
g)
zaisťuje periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho a podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového prístupu,
h)
podáva kyslíkovú liečbu inhaláciou,
i)
odvádza prekotný pôrod, vykonáva prvé ošetrenie novorodenca, ošetruje rodičku,
j)
ošetruje pneumotorax neinvazívnym spôsobom,
k)
zavádza žalúdočné sondy,
l)
zavádza močový katéter u žien,
m)
odoberá biologický materiál v prípade potreby,
n)
odoberá kapilárnu krv na diagnostické účely,
o)
polohuje a imobilizuje osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo ochorenia a vyslobodzuje v rámci svojich možností,
p)
znehybňuje poranené časti tela osoby,
q)
ohrieva alebo chladí osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami,
r)
ošetruje amputát vhodný na replantáciu,
s)
zabezpečuje transport osoby,
t)
nepretržite sleduje a zabezpečuje uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním,
u)
ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly a stómie,
v)
zaisťuje bezpečnosť zásahu,
w)
zaisťuje bezpečnosť pristávacej plochy a navigáciu ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne,
x)
zabezpečuje starostlivosť o telo mŕtvej osoby.
(2)
Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odseku 1 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 samostatne podávať
a)
aj iné kryštaloidné roztoky, ako je roztok uvedený v odseku 1 písm. g),
b)
40 % roztok glukózy intravenózne pri diagnostikovanej hypoglykémii,
c)
adrenalín intravenózne, intraoseálne alebo endotracheálne pri zastavení krvného obehu.
(3)
Zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná3) získanou podľa predpisov platných do 30. júna 2010 v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 1 a 2 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 a po konzultácii postupu s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby samostatne podávať
a)
nitráty perorálne,
b)
kyselinu acetylosalicylovú perorálne,
c)
clopidogrel perorálne,
d)
neopiátové analgetiká perorálne, intramuskulárne alebo frakcionovane intravenózne,
e)
adrenalín pri anafylaktickom šoku.
(4)
Zdravotnícky záchranár s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 1 až 3 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 a po konzultácii postupu podľa odseku 3 samostatne podávať
a)
liečbu pri kardiopulmonálnej resuscitácii,
b)
analgetiká,
c)
furosemid,
d)
diazepam,
e)
magnesium sulfuricum,
f)
metylprednizolon,
g)
antidotá,
h)
antiemetiká,
i)
antihistaminiká,
j)
heparíny,
k)
pri medziklinickom transporte osoby liečbu podľa ordinácie lekára, ktorý transport indikoval.
(5)
Na samostatné vykonávanie odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 2 až 4 sa vyžaduje písomné poverenie odborného zástupcu príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Poverenie sa vydáva najviac na päť rokov podľa vzoru uvedeného v prílohe.
(6)
Okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odseku 1 zdravotnícky záchranár ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby spolupracuje s lekárom podľa § 2 ods. 1 pri
a)
kardiopulmonálnej resuscitácii, intubácii a riadenom dýchaní, defibrilácii a podávaní liekov,
b)
aplikácii všetkých druhov liekov stanoveným spôsobom,
c)
prekotnom pôrode, ošetrení rodičky a novorodenca po pôrode,
d)
katetrizácii močového mechúra u detí a mužov,
e)
malých chirurgických zákrokoch,
f)
podávaní transfúzie a krvných derivátov,
g)
zavádzaní pažerákovej kompresívnej sondy.
(7)
Zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie a člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky okrem činností uvedených v odsekoch 1 a 6
a)
riadi motorové vozidlo rýchlej lekárskej pomoci alebo motorové vozidlo rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
b)
udržuje rádiovú a telefónnu komunikáciu s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a všetkými zložkami integrovaného záchranného systému a spolupracuje pri navigácii v teréne,
c)
vyslobodzuje osoby v havarijných situáciách v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému,
d)
podieľa sa na transporte osoby z miesta udalosti do vozidla dostupnými spôsobmi a prostriedkami.
(8)
Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 1 a 7 a na základe písomného poverenia hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ním povereného lekára vo vojenskom zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 2 až 4.
(9)
Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského záchranného zboru vykonáva samostatne činnosti podľa odseku 1 a na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii Hasičského záchranného zboru alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 2 až 4.
(10)
Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby vykonáva samostatne činnosti podľa odseku 1 a na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii Horskej záchrannej služby alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 2 až 4.
§ 4
Rozsah praxe sestry v ambulancii záchrannej zdravotnej služby
(1)
Odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 1 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe samostatne vykonávať aj sestra v ambulancii záchrannej zdravotnej služby.2)
(2)
Odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci samostatne vykonávať aj sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť získanou podľa predpisov platných do 30. júna 2010 alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, ktorá vykonávala pracovné činnosti v záchrannej zdravotnej službe do 31. augusta 2010 na základe písomného poverenia podľa § 3 ods. 5, pričom postup konzultuje s lekárom podľa § 3 ods. 3.
(3)
Odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 2 až 4 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci samostatne vykonávať aj sestra s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa alebo s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť podľa predpisov platných do 30. júna 2010 alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, ktorá vykonávala pracovné činnosti v záchrannej zdravotnej službe do 31. augusta 2010 na základe písomného poverenia podľa § 3 ods. 5, pričom postup konzultuje s lekárom podľa § 3 ods. 3.
(4)
Okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v § 3 ods. 1 sestra ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby spolupracuje s lekárom podľa § 3 ods. 6.
§ 4a
Rozsah praxe rádiologického technika
(1)
Rádiologický technik samostatne
a)
pracuje s automatickým vyvolávacím zariadením,
b)
spracúva manuálnym vyvolávacím spôsobom filmový materiál,
c)
vykonáva dozimetrické merania prístrojov a príslušenstva; vykazuje výsledky merania na účely akreditácie, prípadne kontroly,
d)
robí kalibračné merania ožarovačov,
e)
meria a sleduje fyziologické funkcie osoby,
f)
zabezpečuje dodržiavanie predpisov radiačnej hygieny,
g)
spolupracuje na odstránení kontaminácie prípadnej radiačnej nehody,
h)
edukuje osobu v súvislosti s diagnostickými postupmi a liečebnými postupmi v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne,
i)
spracúva obrazovú dokumentáciu,
j)
vedie dokumentáciu; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
k)
uskutočňuje výskum, monitoruje požiadavky na výskum v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne a využíva výsledky výskumu v praxi,
l)
podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore rádiologický technik,
m)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.
(2)
Rádiologický technik na základe indikácie lekára samostatne
a)
vykonáva snímkovacie techniky v rádiodiagnostickej skiagrafii,
b)
vykonáva vyšetrenia na pracovisku počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie,
c)
uskutočňuje výber rádiologických vyšetrovacích postupov v rámci zložitých výkonov a neštandardných výkonov,
d)
podáva kontrastné látky z originálneho balenia a ordinované lieky potrebné na rádiodiagnostické vyšetrenie alebo liečebný výkon všetkými dostupnými formami okrem parenterálnej formy podania,
e)
pripravuje fotochemické roztoky na zabezpečenie prevádzky vyvolávacích zariadení,
f)
aplikuje základné ožarovacie techniky a gamagrafické techniky,
g)
aplikuje ožarovacie techniky na kobaltových ožarovačoch, urýchľovačoch a röntgenologických ožarovačoch podľa liečebného plánu,
h)
aplikuje špeciálne radiačné techniky podľa liečebného plánu,
i)
vykonáva všetky funkčné in vivo vyšetrenia pomocou jednosondových vyšetrovacích prístrojov, dvojsondových vyšetrovacích prístrojov a viacsondových vyšetrovacích prístrojov,
j)
vykonáva lokalizačné rádionuklidové vyšetrenia a dynamické rádionuklidové vyšetrenia,
k)
pripravuje osobu na diagnostické výkony a liečebné výkony v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne.
(3)
Rádiologický technik vykonáva v spolupráci s lekárom aj výkony súvisiace s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych metódach a pri neinvazívnych metódach.
§ 4b
Rozsah praxe zdravotníckeho technika
(1)
Zdravotnícky asistent na základe koordinácie sestry alebo pôrodnej asistentky samostatne
a)
poskytuje základnú starostlivosť v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
b)
vykonáva uspokojovanie biologických potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,
c)
pracuje s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia,
d)
zaznamenáva do dokumentácie realizované výkony; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
e)
poúča osobu o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb,
f)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
g)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení,
h)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti,
i)
vykonáva prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečuje ďalšiu odbornú pomoc,
j)
vykonáva starostlivosť o posteľ,
k)
vykonáva hygienickú starostlivosť osobám vrátane detí, okrem novorodencov,
l)
pripravuje operačné pole,
m)
vykonáva starostlivosť o ústnu dutinu vrátane osobitnej starostlivosti,
n)
podáva jedlo osobám vrátane detí, okrem novorodencov,
o)
sleduje bilanciu tekutín a zabezpečuje dodržiavanie pitného režimu osôb vrátane detí, okrem novorodencov,
p)
zabezpečuje starostlivosť o vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra osôb vrátane detí, okrem novorodencov,
q)
pripravuje obväzový materiál,
r)
meria fyziologické funkcie osobe,
s)
vykonáva činnosti na prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním a nácvikom sedu, stoja a chôdze,
t)
vykonáva starostlivosť o kožu okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré vyžadujú zásah sestry alebo pôrodnej asistentky,
u)
aplikuje zábaly, obklady a liečivé kúpele,
v)
pripravuje a podáva liečebné čaje,
w)
stará sa o zavedené permanentné močové katétre,
x)
odoberá moč na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetruje moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení,
y)
odoberá stolicu na biochemické vyšetrenie, parazitologické vyšetrenie a bakteriologické vyšetrenie,
z)
aplikuje klystíry a liečivé sedacie kúpele,
aa) zhotovuje bandáž dolných končatín,
ab) aplikuje lieky na kožu a do telových dutín,
ac) aplikuje teplé a studené procedúry.
(2)
Zdravotnícky asistent v spolupráci s lekárom vykonáva fixáciu zlomenín dolných a horných končatín.
(3)
Zdravotnícky asistent na základe koordinácie sestry alebo pôrodnej asistentky v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti samostatne osobám, okrem novorodencov a detí do 18 rokov
a)
odoberá kapilárnu krv na glykémiu,
b)
podáva inzulín podkožne,
c)
podáva nízkomolekulárny heparín podkožne.
§ 4c
Rozsah praxe zubného technika
(1)
Zubný technik samostatne
a)
posudzuje a navrhuje riešenia v oblasti fixnej protetiky, snímacej protetiky a čeľustnej ortopédie,
b)
odporúča vhodné konštrukčné riešenia zhotovenia zubných náhrad,
c)
určuje farbu a tvar zhotovovaných zubov,
d)
vymieňa trecie segmenty a nefunkčné prvky dentálnych zásuvných spojov a dentálnych zámkov,
e)
opravuje prasknuté a zlomené snímateľné zubné náhrady a čeľustnoortopedické aparáty,
f)
zhotovuje odtlačky ušných koncoviek a tvárových epitéz,
g)
zhotovuje zdravotnícke pomôcky proti chrápaniu vrátane ich odtlačkov,
h)
hodnotí kvalitu zhotovených zubných náhrad a materiál používaný v zubnej technike,
i)
podieľa sa na vývoji dentálnych materiálov, dentálnych prístrojov a dentálnych nástrojov,
j)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných v zubnej technike a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov,
k)
podieľa sa na tvorbe programov na podporu verejného zdravia a zdravotnej politiky,
l)
vedie dokumentáciu, zaznamenáva do dokumentácie údaje o použitých materiáloch a pracovných výkonoch; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky a aktualizuje zoznam protetických prác v zubnej technike,
m)
vydáva potvrdenie o použitom materiáli pre potreby osoby a potreby lekára,
n)
podieľa sa na praktickom vyučovaní v odbore zubná technika,
o)
spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
p)
uskutočňuje výskum, monitoruje požiadavky na výskum v zubnej technike a využíva výsledky výskumu v praxi.
(2)
Zubný technik na základe indikácie lekára samostatne
a)
zhotovuje fixné zubné náhrady, snímacie zubné náhrady a čeľustnoortopedické aparáty,
b)
zhotovuje chirurgické dlahy, ušné koncovky, zdravotné pomôcky v gynekológii, obturátory a tvárové epitézy,
c)
zhotovuje úpravy a opravy zubných náhrad,
d)
overuje medzičeľustné vzťahy a funkčnosť zubných náhrad,
e)
vykonáva všetky výkony súvisiace s činnosťami podľa písmen a) až d),
f)
určuje použitie dentálnych materiálov u osoby.
(3)
Zubný technik v spolupráci s lekárom
a)
spresňuje protetické riešenia zhotovenia kombinovaných zubných náhrad, chirurgických dláh, ušných koncoviek a iných zdravotných pomôcok na základe analýz študijných modelov,
b)
skúša konštrukcie zhotovených náhrad,
c)
upravuje zubné náhrady a ich komponenty.
§ 4ca
Rozsah praxe lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, vyšetrovaním a liečbou osoby,
b)
zisťuje kompletnú anamnézu osoby,
c)
meria fyziologické funkcie osoby a sleduje vitálne funkcie osoby,
d)
indikuje a interpretuje základné laboratórne metódy a diagnostické metódy,
e)
vykonáva fyzikálne vyšetrenie osoby,
f)
aplikuje transfúzne lieky,
g)
aplikuje injekčnú liečbu, infúznu liečbu a intravenóznu liečbu,
h)
aplikuje lieky do zavedeného epidurálneho katétra,
i)
odoberá krv z artérie,
j)
zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre a rektálne rúrky,
k)
vykonáva extirpáciu a sutúru malej chirurgickej rany,
l)
vykonáva základný popis röntgenologickej snímky a základný popis elektrokardiografického záznamu,
m)
extirpuje odumreté časti dekubitu a ošetruje dekubit,
n)
ošetruje diabetickú nohu,
o)
odstraňuje Redonov drén,
p)
indikuje farmakoterapiu v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami,
q)
odstraňuje bolesť ľahkého a stredného stupňa,
r)
identifikuje potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity súvisiace so zmenou ich zdravotného stavu,
s)
vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód,
t)
vedie zdravotnú dokumentáciu, analyzuje záznamy v zdravotnej dokumentácii a na základe údajov v zdravotnej dokumentácii vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
u)
vykonáva punkcie telových dutín,
v)
odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami,
w)
edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zdravie a prevenciu,
x)
poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite,
y)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
z)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
aa) analyzuje zdravotný stav osoby a odosiela ju na odborné vyšetrenie na zabezpečenie včasnej diagnostiky,
ab) analyzuje príčiny vzniku najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb a indikuje diagnostické vyšetrovacie metódy na ich potvrdenie alebo vylúčenie,
ac) asistuje pri operačných výkonoch lekárovi so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore,
ad) asistuje pri invazívnych zdravotných výkonoch a neinvazívnych zdravotných výkonoch.
§ 4cb
Rozsah praxe dentálnej hygieničky
(1)
Dentálna hygienička s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
vykonáva dentálnohygienické vyšetrenie ústnej dutiny,
b)
vypracúva individuálny hygienický plán ošetrenia mäkkých a tvrdých tkanív v ústnej dutine,
c)
identifikuje potreby dentálnohygienickej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity,
d)
odstraňuje mäkké a tvrdé nánosy zo supragingiválneho priestoru a subgingiválneho priestoru do hĺbky 3 mm fyziologického sulku,
e)
leští povrch zubov profylaktickými materiálmi,
f)
vykonáva lokálnu fluoridáciu zubov,
g)
informuje ošetrujúceho zubného lekára o výsledku ošetrenia osoby,
h)
riadi dentálnohygienickú starostlivosť v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity,
i)
podieľa sa na tvorbe štandardov dentálnohygienickej starostlivosti,
j)
vedie zdravotnú dokumentáciu v súvislosti s dentálnou hygienou, kontroluje a analyzuje záznamy v zdravotnej dokumentácii a vedie výživové poradenstvo,
k)
edukuje osobu o pravidelnej a systematickej dentálnohygienickej starostlivosti, postupoch a technikách čistenia ústnej dutiny a kontroluje ich účinnosť,
l)
uskutočňuje výskum v dentálnej hygiene, monitoruje požiadavky na výskum v dentálnej hygiene a využíva výsledky výskumu v praxi,
m)
podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore dentálna hygiena a v študijnom odbore zubný asistent,
n)
podieľa sa na tvorbe programov na podporu ústneho zdravia obyvateľstva, zdravotnej politiky a na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
o)
odporúča dentálne pomôcky a dietetické potraviny,
p)
zabezpečuje hygienu prostredia a vykonáva dezinfekciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení pri vykonávaní dentálnohygienickej starostlivosti.
(2)
Dentálna hygienička s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností na základe indikácie zubného lekára samostatne
a)
vykonáva hygienický intenzívny program mäkkých a tvrdých tkanív ústnej dutiny,
b)
pripravuje osobu na diagnostické výkony a liečebné výkony a poskytuje dentálnohygienickú starostlivosť,
c)
podáva liečivo do parodontálnych vačkov,
d)
pečatí fisúry zubov,
e)
leští výplne zubov,
f)
vykonáva slinný test,
g)
ošetruje citlivý dentín pomocou profylaktických materiálov,
h)
vykonáva bielenie zubov a iné estetické úpravy zubov,
i)
ošetruje zubné implantáty,
j)
podáva povrchovú anestéziu pomocou gélu.
(3)
Dentálna hygienička spolupracuje so zubným lekárom pri invazívnych a neinvazívnych diagnostických výkonoch a liečebných výkonoch.
§ 4d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
Zdravotnícky asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných do 31. augusta 2008 a ktorý nácvik zdravotných výkonov uvedených v § 4b ods. 3 nemal ako súčasť študijného programu, ich môže vykonávať po preškolení, ktoré zabezpečí zamestnávateľ v spolupráci s príslušnou strednou zdravotníckou školou uskutočňujúcou vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent.1a) Preškolenie musí trvať najmenej 40 hodín primerane rozdelených na teoretickú časť a na praktickú časť. O preškolení sa vyhotoví záznam, ktorý zašle zamestnávateľ komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha k vyhláške č. 321/2005 Z. z.
Vzor
POVERENIE PRE ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁCHRANÁRA ALEBO SESTRU
1)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
2)
Príloha č. 3, III. časť výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL (oznámenie č. 338/2010 Z. z.).
4)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z.